יורם לימודים פורטל הלימודים והסטודנטים
    1. חפש
אודות המקצוע - הנדסה ומדעים
םיעדמו הסדנה פילקב הייפצל ץחל
הנדסת מזון
תיאור המקצוע
?מה זה בכלל
.הקיטמסוקה תיישעתו תופורתה תיישעת רובע חותיפב םג םיקסועו ,הז םוחתב ןוזמ תורבחל םיצעיימ םה ןכ ומכ .יפוסה רצומהו םלגה ירמוח קווישו רוצייל דעו חותיפהו רקחמה בלשמ - םישדח ןוזמ ירצומ לש חותיפל םייארחא ןוזמה יסדנהמ
?מה הן דרישות הקדם
.ימדקא ראות תלבקל ,םינש שמח דע עברא ךשמב דומלל ךילע סדנהמכ דובעל ידכ
.(BSc) "ןוזמו היגולונכטויב תסדנהב םיעדמל ךמסומ" ראותל םיכוז םירגובה
?זה מתאים לי
.וללה םירגתאה םע דדומתהל לכויש תנמ לע ,הבר תוירחאו קזח יפוא לעב תויהל ןוזמה סדנהממ תשרוד וז הדובע .וב שומישב תוחיטבהו ןוזמה תוכיא תחטבאל תירוביצ תוירחא וילע תצבור ןכו ,םייגולויב תורוקממ םיבכרומ םירמוחב לפטמ ןוזמהו היגולונכטויבה סדנהמ ,ףסונב .םהב ןייטצהלו םימוחתה ינש תא בוהאל שרדנ אוהש ךכ ,היגולונכטויבהו םייחה יעדמ ידומיל ןיבל יסדנהה םוחתה ןיב בלשמ היגולונכטויבו ןוזמ סדנהמ ,ותדובע תרגסמב
ףנעה לע עדימ
גופים מפקחים
רחסמהו היישעתה דרשמב םיסדנהמה םשר
תודועתו הרשכה
נרשמים חדשים
ןושאר ראותל םישדח םימשרנ 71
בוגרים טריים
2005 תנשב םירגוב 90-כ
הכשרה ולימודים
.וז הניחבב םהיגשיה ךמס לע קרו ךא לקשית םתודמעומו (םהמ שרדנש המל םאתהב) הקיטמתמ וא הקיזיפב תנייממ הניחבב ונחביי ולא םדק תושירדב ודמע אלש ימ .תוחפה לכל דומיל תודיחי 4 לש ףקיהב יגולונכט עוצקמ וא הימיכ ,הקיזיפב תוחפל 70 ןויצ ןכו ,(דומיל תודיחי 5 לש ףקיהב 70 וא) דומיל תודיחי עברא לש ףקיהב הקיטמתמב תוחפל 80 ןויצ ולביקש תורגב תדועת ילעב :הלא ןה הסדנהה תומגמל הלבקה תושירד

.הקיטמתמב ןוימה תניחבב ןויצהו (תוחפל 85 ןויצ) ןושארה ראותל ללקושמה ןויצה ,תירטמוכיספה הניחבה ןויצ ןיב בוליש לע ססובי יאטיסרבינוא ראות ילעב לש המאתהה ןויצ ;"המאתה ןויצ" תריציל ,תירטמוכיספה הניחבה ינויצ םע ובלושי תורגבה ינויצ
?מה לומדים שם
.םיחמומ לש תואצרהב תופתתשהו םילעפמב םירויס ,בר לוגרת םידומילה םיללוכ ןכ ומכ .לוהינו קוויש הלכלכ ,הזירא ,הרקב יכילהת ,םילעפמ ןונכתב םיסרוק אוצמל ןתינ םייעדמ אלה םידומילה םוחתב .ןוזמ תשיחב ,הייפא תיגולונכט ,תוננייב עדי םינקמ םירחא םיסרוק .תיטנג הסדנה וליפאו היגולונומיא ,הבשהו הדרפה יכילהת ,ןוזמ לש היגולונכטו ןוסחא ,הסיסת יכילהת ,ןוזמו היגולונכטויב תסדנהב דוסי יכילהת ,היגולויבורקימ ,היגולונכטויבב םיסרוק םידומילה תינכתב דוע .םירטסמס השולש ינפ לע םישרפנ ולא םידומיל .םיבשחמו הימיכ ,הקיזיפ ,הקיטמתמ - םייחרכהה םייעדמה תועוצקמה תא םיללוכ םידומילה
?השתלבתי, מה הלאה
.תויגולונכטויב תוישעת לש ןווגמב הדובע ,םינובלח לש ןויפאו הדרפה תזילנאב תוכורכש תודובע ,עבטה יעדמ םוחתב הארוה ,ןקווישב קוסיעו תופורתה םוחתב רקחמ ,תיאופר תונלמעת ,ןוזמ ירצומ לש הזילנאו תוירוסנס תוקידב ,הימיכהו ןוזמה יחטשב תוריכמ םודיק ,תופורתה תיישעת ,הימיכה ,ןוזמה תיישעתל םישורדה םירמוח לש אוביב הדובע ,ןוזמ ירצומ חותיפ ,תונושה ןוזמה תוישעתב ןוזמ לש םיגולונכטכ הדובע
איפה אפשר ללמוד הנדסת מזון לתואר ראשון
X
מערכת "מתאים לך?" היא פיתוח ייחודי ומקורי של צוות "כיוונים לעתיד", מבית "יישום" - החברה לפיתוח המחקר של האוניברסיטה העברית. בראש צוות "כיוונים לעתיד" עומד פרופסור איתמר גתי, מומחה בעל שם עולמי בפסיכולוגיה תעסוקתית, מהמחלקה לפסיכולוגיה והחוג לחינוך באוניברסיטה העברית.

מטרת צוות "כיוונים לעתיד" היא לשפר את סיכויי ההשתלבות התעסוקתית של צעירים בעזרת סיוע בקבלת החלטות טובות יותר בתהליך בחירת תחום לימודים או מקצוע.

על מנת להשיג מטרה זו, ערך הצוות מחקרים על דרכי סיוע לצעירים המתלבטים מה ללמוד ובאיזה מקצוע לבחור. באמצעות המחקרים, הוקם מאגר ידע העוסק בתהליכי בחירת לימודים ומקצוע. ידע זה מיושם במערכות ובמסגרות שונות שנועדו לסייע לצעירים המתלבטים בבחירה המקצועית. אחת ממערכות הסיוע שפותחו לאחרונה היא מערכת "מתאים לך?".

מערכת "מתאים לך?" נבחנה במהלך הפיתוח באמצעות סימולציות על העדפותיהם המקצועיות של 50,000 צעירים מתלבטים בארץ. המערכת מאפשרת לבדוק באיזו מידה תחום לימוד או מקצוע עליו חושבים באמת מתאים להעדפות הגולש.

צוות "כיוונים לעתיד", מהאוניברסיטה העברית, מוכר בעולם כמוביל בחדשנות, ומחקריו פורסמו בכתבי-עת מקצועיים יוקרתיים. בין הפרויקטים המצליחים של הצוות ניתן למצוא את "המבדק", מערכת הכוונה מקצועית און-ליין שמטרתה להציג למתלבט שעדיין לא יודע או לא בטוח מה הוא רוצה ללמוד, רשימה של מקצועות מומלצים להמשך בדיקה, המבדק משולב באתר "יורם לימודים".

פנייתך נשלחה בהצלחה
X
עשה לנו לייק ונמשיך לעזור לך גם בפייסבוק
המלגות הכי שוות
מתי יש ימים פתוחים
תחומי לימוד חדשים