יורם לימודים פורטל הלימודים והסטודנטים
    1. חפש
אודות המקצוע - הנדסה ומדעים
םיעדמו הסדנה פילקב הייפצל ץחל
הנדסת מכונות
תיאור המקצוע
?מה זה בכלל
.רקחמ ינוכמו תואטיסרבינואב רקחמב םיבלתשמ םיהובג םיראתל םיכישממש םיסדנהמ .ריווא גוזימ תוכרעמ ,םייאופר םישומישל םיטובורו תונוכמ ,ימוימוי יתיב שומישל תונוכמ ,בכר ילכ ,םיעונמ - הישעתה לש רוצייה ךרעמל היגרנא תוקפסמש חוכ תונחתו תוינכמ תוכרעמ םירציימו םיחתפמ הז הסדנה ףנעב םיקסועה
?מה הן דרישות הקדם
.ימדקא ראות תלבקל ,םינש שמח דע עברא ךשמב דומלל ךילע סדנהמכ דובעל ידכ
ףנעה לע עדימ
:מספר מועסקים
2005 תנשב שיא 7,800
םיטלובה םיקיסעמה:
.סקיטיאס וירק ,סקיטיאס ,ןוכיתה םיה תורוניצ ,תורוקמ ,למשחה תרבח ,תיאבצ הישעת ,ל"הצ ,תיריוואה היישעתה
:משכורות
.שדוחב םילקש ףלא 15-20 ביבס תוענ םיתווצ ישאר לש תורוכשמ .םילקש 18,000-כ לש תרוכשמל םג ועיגי בר ןויסינ ילעבו ,רכשה הלוע ןויסינה םע .וטורב םילקש 9,000-כ לע דמוע םירגוב לש יתלחתה רכש
גופים מפקחים
רחסמהו היישעתה דרשמב םיסדנהמה םשר
תודועתו הרשכה
נרשמים חדשים
ןושאר ראותל םישדח םימשרנ 469
בוגרים טריים
2005 תנשב שיא 320-כ ,(תואטיסרבינוא ירגוב טלחומה םבור) 2003 תנשב שיא 447
הכשרה ולימודים
.וז הניחבב םהיגשיה ךמס לע קרו ךא לקשית םתודמעומו (םהמ שרדנש המל םאתהב) הקיטמתמ וא הקיזיפב תנייממ הניחבב ונחביי ולא םדק תושירדב ודמע אלש ימ .תוחפה לכל דומיל תודיחי 4 לש ףקיהב יגולונכט עוצקמ וא הימיכ ,הקיזיפב תוחפל 70 ןויצ ןכו ,(דומיל תודיחי 5 לש ףקיהב 70 וא) דומיל תודיחי עברא לש ףקיהב הקיטמתמב תוחפל 80 ןויצ ולביקש תורגב תדועת ילעב :הלא ןה הסדנהה תומגמל הלבקה תושירד

.הקיטמתמב ןוימה תניחבב ןויצהו (תוחפל 85 ןויצ) ןושארה ראותל ללקושמה ןויצה ,תירטמוכיספה הניחבה ןויצ ןיב בוליש לע ססובי יאטיסרבינוא ראות ילעב לש המאתהה ןויצ ;"המאתה ןויצ" תריציל ,תירטמוכיספה הניחבה ינויצ םע ובלושי תורגבה ינויצ

.ימצע דומיל תלוכיו ,תוחפל 80 ןויצבו דומיל תודיחי 5 לש ףקיהב היגולויבב תורגב םכל היהתש יוצר הבוחה תושירדל טרפ ,ןכ ומכ
?מה לומדים שם
.םידומילה דסומב עצומש המל םאתהב ,דועו תוכרעמ ורקימו םירמוח תקינכמ ,הקינורטכמו הרקב הקיטובור ,תונוכמב תיטפוא הסדנה ,היגרנא תוכרעמ לשמל ,תומגמב תוחמתהל םירבוע םיטנדוטסה םידומילה םויס תארקל .תונוש תויבושיח תוטישו הרקבה תרות ,םוח רבעמו הקימנידומרת ,םימרוזה תקינכמ ,קצומה תקינכמ תא םיללוכ תונוכמ תסדנהב םימשוימה הסדנהה יעדמ ,םייללכה םיעדמל ףסונב .הקינורטכמו ענה ,הרקב תוכרעמו םירמוחה עדמ ,םיימרת םיעדמ ,םימרוזו םיקצומ תקינכמ - תונוכמה תסדנה יעדמו ,הימיכו םיבשחמ ,הקיזיפ ,הקיטמתמ - םייעדמה הבוחה תועוצקמ תא םיטנדוטסה םידמול תונושארה יצחו םייתנשב .הרקבבו המירזה תרות ,הקימנידומרתה ,הקינכמה ימוחתב םהידומיל ךלהמב תוסנתהל םיסדנהמה לע ,הסדנה ימושייבו םיעדמב ףיקמ עדי שרודה ןווגמו בחר םוחתב רבודמש ןוויכ
איפה אפשר ללמוד הנדסת מכונות לתואר ראשון
X
מערכת "מתאים לך?" היא פיתוח ייחודי ומקורי של צוות "כיוונים לעתיד", מבית "יישום" - החברה לפיתוח המחקר של האוניברסיטה העברית. בראש צוות "כיוונים לעתיד" עומד פרופסור איתמר גתי, מומחה בעל שם עולמי בפסיכולוגיה תעסוקתית, מהמחלקה לפסיכולוגיה והחוג לחינוך באוניברסיטה העברית.

מטרת צוות "כיוונים לעתיד" היא לשפר את סיכויי ההשתלבות התעסוקתית של צעירים בעזרת סיוע בקבלת החלטות טובות יותר בתהליך בחירת תחום לימודים או מקצוע.

על מנת להשיג מטרה זו, ערך הצוות מחקרים על דרכי סיוע לצעירים המתלבטים מה ללמוד ובאיזה מקצוע לבחור. באמצעות המחקרים, הוקם מאגר ידע העוסק בתהליכי בחירת לימודים ומקצוע. ידע זה מיושם במערכות ובמסגרות שונות שנועדו לסייע לצעירים המתלבטים בבחירה המקצועית. אחת ממערכות הסיוע שפותחו לאחרונה היא מערכת "מתאים לך?".

מערכת "מתאים לך?" נבחנה במהלך הפיתוח באמצעות סימולציות על העדפותיהם המקצועיות של 50,000 צעירים מתלבטים בארץ. המערכת מאפשרת לבדוק באיזו מידה תחום לימוד או מקצוע עליו חושבים באמת מתאים להעדפות הגולש.

צוות "כיוונים לעתיד", מהאוניברסיטה העברית, מוכר בעולם כמוביל בחדשנות, ומחקריו פורסמו בכתבי-עת מקצועיים יוקרתיים. בין הפרויקטים המצליחים של הצוות ניתן למצוא את "המבדק", מערכת הכוונה מקצועית און-ליין שמטרתה להציג למתלבט שעדיין לא יודע או לא בטוח מה הוא רוצה ללמוד, רשימה של מקצועות מומלצים להמשך בדיקה, המבדק משולב באתר "יורם לימודים".

פנייתך נשלחה בהצלחה
X
עשה לנו לייק ונמשיך לעזור לך גם בפייסבוק
המלגות הכי שוות
מתי יש ימים פתוחים
תחומי לימוד חדשים