יורם לימודים פורטל הלימודים והסטודנטים
    1. חפש
אודות המקצוע - הנדסה ומדעים
םיעדמו הסדנה פילקב הייפצל ץחל
הנדסת חומרים
תיאור המקצוע
?מה זה בכלל
.ותונימאו רצומה תוכיא תחטבא םשל ,קט ייהה תיישעתב םיבכרומ םיכילהת רופישו חותיפ הצרה ,םימייק םיכילהתו םירמוח לש םהיתונוכת רופיש ,םישדח םיכילהתו םירמוח חותיפ ללוכ םוחתה .דועו ללחהו הפועתה םוחתב םיביכרו תוכרעמ ,םייטפוא םיביס תוכרעמ ,ינורטקלא דויצ ,םיבשחמ :תמדקתמ תיגולונכט הביבסב םילעופה תוכרעמו םיביכר םהמ םירציימו ,קט-ייהה תויגולונכט לש םימדקתמה םימושייב םיבלושמ וללה םירמוחה .(ךותיר וא השיבכ ,הקיצי תועצמאב ,המגודל) םהלש דוביעה תוקינכטב ןכו ,םינוש םירמוח לש תיתביבסהו תינכמה ,תימיכה ,תילקיסיפה תוגהנתהב תקסוע םירמוח תסדנה
?מה הן דרישות הקדם
.ימדקא ראות תלבקל ,םינש שמח דע עברא ךשמב דומלל ךילע סדנהמכ דובעל ידכ
?זה מתאים לי
.ןוגראו ןונכת תלוכי םג םירמוחה יסדנהממ תשרדנ ריכבה םדמעמ ללגב .תורז תופשב םג יוצר ,הפ-לעבו בתכב העבה רשוכ ילעב תויהל םהילע .םתציחמב םידבועה םישנא םע ןילמוג יסחי חתפל םירמוחה יסדנהמ םיבייח םתדובע ימוחת לכב .ןנורתפל ךרד תוותהלו יוארכ ןחתנל ,םידמוע םה ןהינפב תויעבה תא רידגהלו רתאל ולכויש ידכ ,הטשפה תלוכיו םביבס השענל תונרקס ילעב ,יטילנאו ינויגה הבישח רשוכ ילעב תויהל םיבייח םירמוחה יסדנהמ .םיישעמ םיכרצל םייעדמ תונורקע םשייל ןוצרב ונחינש ,הסדנהלו (הקיסיפו הימיכ ,הקיטמתמ) עבטה יעדמל הייטנ ילעב םיריעצ ברקמ םיחמוצ םיחילצמ םירמוח יסדנהמ
ףנעה לע עדימ
םיטלובה םיקיסעמה:
לארשי יישיו ,קיטסלפ רתכ ,סרוטקדנוק-ימס ראואט ,לטניא
:משכורות
.שדוחב וטורב םילקש ףלא 18-20-כ םירכתשמ םיתווצ ישאר .שדוחב םילקש 18,000-ל דע עיגהל ולכויו ,תולוע תורוכשמה ןויסינה םע .(וטורב) שדוחב םילקש 8,000 לש תרוכשמל תופצל ולכוי םירגוב
גופים מפקחים
רחסמהו היישעתה דרשמ ,םיסדנהמה םשר
תודועתו הרשכה
נרשמים חדשים
ןושאר ראותל םישדח םימשרנ 119
בוגרים טריים
2005 תנשב םירגוב 100-כ
הכשרה ולימודים
.וז הניחבב םהיגשיה ךמס לע קרו ךא לקשית םתודמעומו (םהמ שרדנש המל םאתהב) הקיטמתמ וא הקיזיפב תנייממ הניחבב ונחביי ולא םדק תושירדב ודמע אלש ימ .תוחפה לכל דומיל תודיחי 4 לש ףקיהב יגולונכט עוצקמ וא הימיכ ,הקיזיפב תוחפל 70 ןויצ ןכו ,(דומיל תודיחי 5 לש ףקיהב 70 וא) דומיל תודיחי עברא לש ףקיהב הקיטמתמב תוחפל 80 ןויצ ולביקש תורגב תדועת ילעב :הלא ןה הסדנהה תומגמל הלבקה תושירד

.הקיטמתמב ןוימה תניחבב ןויצהו (תוחפל 85 ןויצ) ןושארה ראותל ללקושמה ןויצה ,תירטמוכיספה הניחבה ןויצ ןיב בוליש לע ססובי יאטיסרבינוא ראות ילעב לש המאתהה ןויצ ;"המאתה ןויצ" תריציל ,תירטמוכיספה הניחבה ינויצ םע ובלושי תורגבה ינויצ
?מה לומדים שם
.'וכו ,רוצייו דוביע יכילהת ,םירמוח ןויפאל תוילקיסיפ תוטיש ,הקינורטקלאורקימב םיכילהתו םירמוח ,הצחמל םיכילומ לש הקיסיפ ,רוצי תויגולונכטו םיכילהתב םירושקה םיסרוק ,םירמוחה תסדנה ימוחתב היגולונכטו עדמ תועוצקמ לש יטרואית דומיל תללוכ תינכותה .הימיכו הקיסיפ ,הקיטמתמכ ,עדמה תועוצקמב הרשכה תללוכ םידומילה תינכות
איפה אפשר ללמוד הנדסת חומרים לתואר ראשון
X
מערכת "מתאים לך?" היא פיתוח ייחודי ומקורי של צוות "כיוונים לעתיד", מבית "יישום" - החברה לפיתוח המחקר של האוניברסיטה העברית. בראש צוות "כיוונים לעתיד" עומד פרופסור איתמר גתי, מומחה בעל שם עולמי בפסיכולוגיה תעסוקתית, מהמחלקה לפסיכולוגיה והחוג לחינוך באוניברסיטה העברית.

מטרת צוות "כיוונים לעתיד" היא לשפר את סיכויי ההשתלבות התעסוקתית של צעירים בעזרת סיוע בקבלת החלטות טובות יותר בתהליך בחירת תחום לימודים או מקצוע.

על מנת להשיג מטרה זו, ערך הצוות מחקרים על דרכי סיוע לצעירים המתלבטים מה ללמוד ובאיזה מקצוע לבחור. באמצעות המחקרים, הוקם מאגר ידע העוסק בתהליכי בחירת לימודים ומקצוע. ידע זה מיושם במערכות ובמסגרות שונות שנועדו לסייע לצעירים המתלבטים בבחירה המקצועית. אחת ממערכות הסיוע שפותחו לאחרונה היא מערכת "מתאים לך?".

מערכת "מתאים לך?" נבחנה במהלך הפיתוח באמצעות סימולציות על העדפותיהם המקצועיות של 50,000 צעירים מתלבטים בארץ. המערכת מאפשרת לבדוק באיזו מידה תחום לימוד או מקצוע עליו חושבים באמת מתאים להעדפות הגולש.

צוות "כיוונים לעתיד", מהאוניברסיטה העברית, מוכר בעולם כמוביל בחדשנות, ומחקריו פורסמו בכתבי-עת מקצועיים יוקרתיים. בין הפרויקטים המצליחים של הצוות ניתן למצוא את "המבדק", מערכת הכוונה מקצועית און-ליין שמטרתה להציג למתלבט שעדיין לא יודע או לא בטוח מה הוא רוצה ללמוד, רשימה של מקצועות מומלצים להמשך בדיקה, המבדק משולב באתר "יורם לימודים".

פנייתך נשלחה בהצלחה
X
עשה לנו לייק ונמשיך לעזור לך גם בפייסבוק
המלגות הכי שוות
מתי יש ימים פתוחים
תחומי לימוד חדשים