יורם לימודים פורטל הלימודים והסטודנטים
    1. חפש
אודות המקצוע - הנדסה ומדעים
םיעדמו הסדנה פילקב הייפצל ץחל
הנדסה חקלאית
תיאור המקצוע
?מה זה בכלל
.טסופמוקל הפשא תכיפהו תוממח תרקב ,םילשב תוריפ יוהיזל תוטיש חותיפ ,ןושיד ,םוהת ימ לש החלמה תעינמ ,זוקינו היקשה תוטיש ,םייאלקח םיבאשמ תאצקהו היגולוקא ,תועקרק רומיש ,(יתיישעת דוביעל דעו לודיגה בלשמ םירצומ תוולמה תוכרעמ חותיפ ,לשמל רוציי תוטיש לועייב םיקסוע םיסדנהמה .עקרקו םיחמצב םירושקה םירבדו עבטה יעדמ ןיבל תויסדנה תוטיש ןיב תבלשמ תיאלקח הסדנה
?מה הן דרישות הקדם
.ימדקא ראות תלבקל ,םינש שמח דע עברא ךשמב דומלל ךילע סדנהמכ דובעל ידכ
.(BSc) "תיאלקח הסדנהב םיעדמל ךמסומ" ראותה תא םילבקמ םירגוב
ףנעה לע עדימ
םיטלובה םיקיסעמה:
ינקלוו ןוכמ ,םיפטנ ,ל"אפר ,תורוקמ
גופים מפקחים
רחסמהו היישעתה דרשמב םיסדנהמה םשר
תודועתו הרשכה
נרשמים חדשים
ןושאר ראותל םידימלת 15
בוגרים טריים
2003 תנשב םירגוב 29
הכשרה ולימודים
.וז הניחבב םהיגשיה ךמס לע קרו ךא לקשית םתודמעומו (םהמ שרדנש המל םאתהב) הקיטמתמ וא הקיזיפב תנייממ הניחבב ונחביי ולא םדק תושירדב ודמע אלש ימ .תוחפה לכל דומיל תודיחי 4 לש ףקיהב יגולונכט עוצקמ וא הימיכ ,הקיזיפב תוחפל 70 ןויצ ןכו ,(דומיל תודיחי 5 לש ףקיהב 70 וא) דומיל תודיחי עברא לש ףקיהב הקיטמתמב תוחפל 80 ןויצ ולביקש תורגב תדועת ילעב :הלא ןה הסדנהה תומגמל הלבקה תושירד

.הקיטמתמב ןוימה תניחבב ןויצהו (תוחפל 85 ןויצ) ןושארה ראותל ללקושמה ןויצה ,תירטמוכיספה הניחבה ןויצ ןיב בוליש לע ססובי יאטיסרבינוא ראות ילעב לש המאתהה ןויצ ;"המאתה ןויצ" תריציל ,תירטמוכיספה הניחבה ינויצ םע ובלושי תורגבה ינויצ
?מה לומדים שם
.דועו ,םינשד לש רקובמ רורחש ,תיאלקח תרצות תלבוה ,תואלקחב קוחרמ השיח ,בכר תוריבעו םירוטקרט ,תיסדנה היגולוקא ,היגולויבורגאב םיסרוק םידמול םיטנדוטסה .יחו יחמצ רמוח רוציי יכילהתבו היגולויבב דוסי יגשומו ,לוהינו תוכיא ,הביבס ,עקרקב הנבה םינקמה תועוצקמ תרוש תיסאלק הסדנה תועוצקמל ףסונב תללוכ םידומילה תינכות
?השתלבתי, מה הלאה
.קטייה תורבחב רוצייו חותיפ יסדנהמ ,ןוחטבו היישעת ,תויתשת ,לשמל .תואלקחל םירושק אקווד ואלש םימוחתב הדובע אוצמל ולכוי לולסמה ירגוב
איפה אפשר ללמוד הנדסה חקלאית לתואר ראשון
X
מערכת "מתאים לך?" היא פיתוח ייחודי ומקורי של צוות "כיוונים לעתיד", מבית "יישום" - החברה לפיתוח המחקר של האוניברסיטה העברית. בראש צוות "כיוונים לעתיד" עומד פרופסור איתמר גתי, מומחה בעל שם עולמי בפסיכולוגיה תעסוקתית, מהמחלקה לפסיכולוגיה והחוג לחינוך באוניברסיטה העברית.

מטרת צוות "כיוונים לעתיד" היא לשפר את סיכויי ההשתלבות התעסוקתית של צעירים בעזרת סיוע בקבלת החלטות טובות יותר בתהליך בחירת תחום לימודים או מקצוע.

על מנת להשיג מטרה זו, ערך הצוות מחקרים על דרכי סיוע לצעירים המתלבטים מה ללמוד ובאיזה מקצוע לבחור. באמצעות המחקרים, הוקם מאגר ידע העוסק בתהליכי בחירת לימודים ומקצוע. ידע זה מיושם במערכות ובמסגרות שונות שנועדו לסייע לצעירים המתלבטים בבחירה המקצועית. אחת ממערכות הסיוע שפותחו לאחרונה היא מערכת "מתאים לך?".

מערכת "מתאים לך?" נבחנה במהלך הפיתוח באמצעות סימולציות על העדפותיהם המקצועיות של 50,000 צעירים מתלבטים בארץ. המערכת מאפשרת לבדוק באיזו מידה תחום לימוד או מקצוע עליו חושבים באמת מתאים להעדפות הגולש.

צוות "כיוונים לעתיד", מהאוניברסיטה העברית, מוכר בעולם כמוביל בחדשנות, ומחקריו פורסמו בכתבי-עת מקצועיים יוקרתיים. בין הפרויקטים המצליחים של הצוות ניתן למצוא את "המבדק", מערכת הכוונה מקצועית און-ליין שמטרתה להציג למתלבט שעדיין לא יודע או לא בטוח מה הוא רוצה ללמוד, רשימה של מקצועות מומלצים להמשך בדיקה, המבדק משולב באתר "יורם לימודים".

פנייתך נשלחה בהצלחה
X
עשה לנו לייק ונמשיך לעזור לך גם בפייסבוק
המלגות הכי שוות
מתי יש ימים פתוחים
תחומי לימוד חדשים