יורם לימודים פורטל הלימודים והסטודנטים
    1. חפש
אודות המקצוע - הנדסה ומדעים
םיעדמו הסדנה פילקב הייפצל ץחל
הנדסת סביבה
תיאור המקצוע
?מה זה בכלל
.הביבסל םייתודידיל םייתיישעת םילעפמ ךופהל םתרטמש םיימואלניב םינקת הביבסה יסדנהמ םיעימטמ ,אשונב דוע .םיימלועה ולאל םתוא םימיאתמו םתקיקחב םיפתתשמ ,לארשי לש הביבסה תוכיא יקוח תא םימשיימ םה .ףונו עבט יבאשמ חופיטו לוהינ תועצמאב לשמל ,עקרקו ריווא ,םימ - הביבסה תוכיא לע הרימשבו םוהיז תתחפהל תויגולונכטב םיקסוע הביבסה יסדנהמ
?מה הן דרישות הקדם
.ימדקא ראות תלבקל ,םינש שמח דע עברא ךשמב דומלל ךילע סדנהמכ דובעל ידכ
ףנעה לע עדימ
גופים מפקחים
רחסמהו היישעתה דרשמב םיסדנהמה םשר
תודועתו הרשכה
נרשמים חדשים
ןושאר ראותל םיטנדוטס 25
בוגרים טריים
2005 תנשב המוד רפסמו 2003-ב םירגוב 20
הכשרה ולימודים
.וז הניחבב םהיגשיה ךמס לע קרו ךא לקשית םתודמעומו (םהמ שרדנש המל םאתהב) הקיטמתמ וא הקיזיפב תנייממ הניחבב ונחביי ולא םדק תושירדב ודמע אלש ימ .תוחפה לכל דומיל תודיחי 4 לש ףקיהב יגולונכט עוצקמ וא הימיכ ,הקיזיפב תוחפל 70 ןויצ ןכו ,(דומיל תודיחי 5 לש ףקיהב 70 וא) דומיל תודיחי עברא לש ףקיהב הקיטמתמב תוחפל 80 ןויצ ולביקש תורגב תדועת ילעב :הלא ןה הסדנהה תומגמל הלבקה תושירד

.הקיטמתמב ןוימה תניחבב ןויצהו (תוחפל 85 ןויצ) ןושארה ראותל ללקושמה ןויצה ,תירטמוכיספה הניחבה ןויצ ןיב בוליש לע ססובי יאטיסרבינוא ראות ילעב לש המאתהה ןויצ ;"המאתה ןויצ" תריציל ,תירטמוכיספה הניחבה ינויצ םע ובלושי תורגבה ינויצ

.היגולויבו הימיכ ,הקיסיפ ,הקיטמתמב תרבגומ המרב בוט עקר יוצר הביבסה תסדנה לש םיינושארה דומילה יבלש םע החלצהב דדומתהל תנמ לע
?מה לומדים שם
.םיירפסומטא םימוהיז תרקבו ריווא תוכיא ,םינכוסמ םירמוחו היגולוקיסקוט ,תיתביבס היגולונכט-ויב ,הביבסה תלכלכו הביבסה תוכיא יניד ,תלוספו םיכפש לש רוזחמו הבשה תונורקע ,עקרק תוכיא תרקב ,היישעתהמ תלוספב לופיט תויגולונכט ,םיכפשבו םימב לופיט תויגולונכט ,םיכפש תוכרעמ ,םימ תקפסה ,היגולורדיה ,תימי הביבסו תויטאווקא תוכרעמ ,םימ תוכיא תרקב ,םייתביבס םיבאשמ תסדנה יאשונ השיגדמו םייסדנהו םייעדמ דוסי תועוצקמב קזח עקר הנקמ םידומילה תינכות
איפה אפשר ללמוד הנדסת סביבה ללימודי תעודה
X
מערכת "מתאים לך?" היא פיתוח ייחודי ומקורי של צוות "כיוונים לעתיד", מבית "יישום" - החברה לפיתוח המחקר של האוניברסיטה העברית. בראש צוות "כיוונים לעתיד" עומד פרופסור איתמר גתי, מומחה בעל שם עולמי בפסיכולוגיה תעסוקתית, מהמחלקה לפסיכולוגיה והחוג לחינוך באוניברסיטה העברית.

מטרת צוות "כיוונים לעתיד" היא לשפר את סיכויי ההשתלבות התעסוקתית של צעירים בעזרת סיוע בקבלת החלטות טובות יותר בתהליך בחירת תחום לימודים או מקצוע.

על מנת להשיג מטרה זו, ערך הצוות מחקרים על דרכי סיוע לצעירים המתלבטים מה ללמוד ובאיזה מקצוע לבחור. באמצעות המחקרים, הוקם מאגר ידע העוסק בתהליכי בחירת לימודים ומקצוע. ידע זה מיושם במערכות ובמסגרות שונות שנועדו לסייע לצעירים המתלבטים בבחירה המקצועית. אחת ממערכות הסיוע שפותחו לאחרונה היא מערכת "מתאים לך?".

מערכת "מתאים לך?" נבחנה במהלך הפיתוח באמצעות סימולציות על העדפותיהם המקצועיות של 50,000 צעירים מתלבטים בארץ. המערכת מאפשרת לבדוק באיזו מידה תחום לימוד או מקצוע עליו חושבים באמת מתאים להעדפות הגולש.

צוות "כיוונים לעתיד", מהאוניברסיטה העברית, מוכר בעולם כמוביל בחדשנות, ומחקריו פורסמו בכתבי-עת מקצועיים יוקרתיים. בין הפרויקטים המצליחים של הצוות ניתן למצוא את "המבדק", מערכת הכוונה מקצועית און-ליין שמטרתה להציג למתלבט שעדיין לא יודע או לא בטוח מה הוא רוצה ללמוד, רשימה של מקצועות מומלצים להמשך בדיקה, המבדק משולב באתר "יורם לימודים".

פנייתך נשלחה בהצלחה
X
עשה לנו לייק ונמשיך לעזור לך גם בפייסבוק
המלגות הכי שוות
מתי יש ימים פתוחים
תחומי לימוד חדשים