יורם לימודים פורטל הלימודים והסטודנטים
    1. חפש
אודות המקצוע - הנדסה ומדעים
םיעדמו הסדנה פילקב הייפצל ץחל
הנדסה כימית
תיאור המקצוע
?מה זה בכלל
.תיכילהת היישעתל םירושקה םיאשונו הקיטמסוק ,תופורת ,םישדח היגרנא תורוקמ חותיפ ,םימו ריווא םוהיז תויעבב לפטל םג ול תרשפאמ ימיכה סדנהמה לש הבחרה ותרשכה .ילכלכו ליעי יתיישעת ךילהתכ רצומה רוציי - ופוס דעו (הדבעמב יאמיכ ידי לע חותיפ) ותליחתמ ימיכ ךילהת חתפמו הוולמ אוהו ,"תעצבמה עורזה" אוה ימיכ סדנהמ

.רוצייה ךילהת לע םיחקפמו םירצומ רוציי לש תוטיש םינחובו םיננכתמ ,בחר ימיכ רוציי רובע םיכילהת םיחתפמו דויצ םיבצעמ םה .םהב שומיש וא םילקימיכ רוציי תוברעמה תויעב רותפל ידכב הסדנההו הימיכה יללכ תא םימשיימ םיימיכ םיסדנהמ
?מה הן דרישות הקדם
.ימדקא ראות תלבקל ,םינש שמח דע עברא ךשמב דומלל ךילע סדנהמכ דובעל ידכ
.(BSc) "תימיכ הסדנהב םיעדמל ךמסומ" ראותל טנדוטסה הכוז ,החלצהב םידומילה םויס םע
?זה מתאים לי
.יחרכה ,תויטסיטטס תוכרעמ תרכהו הז םוחתב עדיש ךכ ,םיבשחמב םיימיכה םיסדנהמה םישמתשמ רוצייהו רקחמה יבלש תא לעייל הרטמב
ףנעה לע עדימ
םיטלובה םיקיסעמה:
,תיריוואה היישעתה ,ל"אפר ,םילקימיכ הפיח ,רוטקודנוק ימס ראואט ,עבט ,םיפטנ ,לטניא ,סיגאמיכ ,חלמה םי ילעפמ ,םישתכמ ,םורב תובוכרת ,שאה יבכמ
גופים מפקחים
רחסמהו היישעתה דרשמ ,םיסדנהמה םשר
תודועתו הרשכה
נרשמים חדשים
תואטיסרבינואב ןושאר ראותל 2005 תנשב ומשרנ םידימלת 113
בוגרים טריים
(וז הנשב דומילה תודסומ ראש יבגל םיאלמ םינותנ ןיא) 2005 תנשב ןוינכטב םירגוב 80 ;2003 תנשב םירגוב 138
הכשרה ולימודים
.וז הניחבב םהיגשיה ךמס לע קרו ךא לקשית םתודמעומו (םהמ שרדנש המל םאתהב) הקיטמתמ וא הקיזיפב תנייממ הניחבב ונחביי ולא םדק תושירדב ודמע אלש ימ .תוחפה לכל דומיל תודיחי 4 לש ףקיהב יגולונכט עוצקמ וא הימיכ ,הקיזיפב תוחפל 70 ןויצ ןכו ,(דומיל תודיחי 5 לש ףקיהב 70 וא) דומיל תודיחי עברא לש ףקיהב הקיטמתמב תוחפל 80 ןויצ ולביקש תורגב תדועת ילעב :הלא ןה הסדנהה תומגמל הלבקה תושירד

.הקיטמתמב ןוימה תניחבב ןויצהו (תוחפל 85 ןויצ) ןושארה ראותל ללקושמה ןויצה ,תירטמוכיספה הניחבה ןויצ ןיב בוליש לע ססובי יאטיסרבינוא ראות ילעב לש המאתהה ןויצ ;"המאתה ןויצ" תריציל ,תירטמוכיספה הניחבה ינויצ םע ובלושי תורגבה ינויצ

.הימיכו היגולויבכ םיפסונ םיילאיר תועוצקמו עבטה יעדמב תועוצקמ דומלל ץלמומ ןכ ומכ
?מה לומדים שם
.('וכו תויכילהת תוכרעמ תסדנה ,תויגולונכט-וננ ,תויתביבס תויגולונכט ,לשמל) םיוסמ םוחתב תוחמתהל טנדוטסה לוכי םידומילה תומדקתה םעו ,דועו הקימנידומרת ,היגרנאו רמוח רבעמ תועפות ,םימרוז לש הקינכמ ,םיקצומו םילזונ ,םיזג לש תוילקיסיפ תונוכת ,היגרנאו רמוח ינזאמ ,תישומיש הקיטמתמב םיסרוק םידמלנ ןכ ומכ .עוצקמב ףיקמ יללכ עקר םינתונו ,םיטנדוטסה לכל םיהז הבוחה יסרוק .(תיטילאנא הימיכ םג תללוכ וזשכ) הימיכו םיבשחמ ,הקיטמתמ ,הקיזיפ - םייעדמה תועוצקמה תא לכ תישאר דמול תימיכ הסדנהל הטלוקפב טנדוטסה
?השתלבתי, מה הלאה
.'וכו םישדח היגרנא תורוקמ חותיפ ,םימו ריווא םוהיז תויעב ןורתפ ןכו ,רוציי ןקתמ ליעפמה תווצ לע חוקיפ ,םיימיכויב וא םיימיכ םילעפמו םיכילהת ןונכת ,תימיכ תבולשת וא לעפמ לוהינכ םידיקפתל םדקתהל יושע אוה ףסונב .ימיכה סדנהמה לש חתפמ ימוחת םה םימייק םירצומ לש היצזימיטפואו םישדח םירצומ ,םישדח םיכילהת חותיפו ןונכת ןוגכ תומישמ
איפה אפשר ללמוד הנדסה כימית לתואר ראשון
X
מערכת "מתאים לך?" היא פיתוח ייחודי ומקורי של צוות "כיוונים לעתיד", מבית "יישום" - החברה לפיתוח המחקר של האוניברסיטה העברית. בראש צוות "כיוונים לעתיד" עומד פרופסור איתמר גתי, מומחה בעל שם עולמי בפסיכולוגיה תעסוקתית, מהמחלקה לפסיכולוגיה והחוג לחינוך באוניברסיטה העברית.

מטרת צוות "כיוונים לעתיד" היא לשפר את סיכויי ההשתלבות התעסוקתית של צעירים בעזרת סיוע בקבלת החלטות טובות יותר בתהליך בחירת תחום לימודים או מקצוע.

על מנת להשיג מטרה זו, ערך הצוות מחקרים על דרכי סיוע לצעירים המתלבטים מה ללמוד ובאיזה מקצוע לבחור. באמצעות המחקרים, הוקם מאגר ידע העוסק בתהליכי בחירת לימודים ומקצוע. ידע זה מיושם במערכות ובמסגרות שונות שנועדו לסייע לצעירים המתלבטים בבחירה המקצועית. אחת ממערכות הסיוע שפותחו לאחרונה היא מערכת "מתאים לך?".

מערכת "מתאים לך?" נבחנה במהלך הפיתוח באמצעות סימולציות על העדפותיהם המקצועיות של 50,000 צעירים מתלבטים בארץ. המערכת מאפשרת לבדוק באיזו מידה תחום לימוד או מקצוע עליו חושבים באמת מתאים להעדפות הגולש.

צוות "כיוונים לעתיד", מהאוניברסיטה העברית, מוכר בעולם כמוביל בחדשנות, ומחקריו פורסמו בכתבי-עת מקצועיים יוקרתיים. בין הפרויקטים המצליחים של הצוות ניתן למצוא את "המבדק", מערכת הכוונה מקצועית און-ליין שמטרתה להציג למתלבט שעדיין לא יודע או לא בטוח מה הוא רוצה ללמוד, רשימה של מקצועות מומלצים להמשך בדיקה, המבדק משולב באתר "יורם לימודים".

פנייתך נשלחה בהצלחה
X
עשה לנו לייק ונמשיך לעזור לך גם בפייסבוק
המלגות הכי שוות
מתי יש ימים פתוחים
תחומי לימוד חדשים