יורם לימודים פורטל הלימודים והסטודנטים
    1. חפש
אודות המקצוע - הנדסה ומדעים
םיעדמו הסדנה פילקב הייפצל ץחל
הנדסת חשמל
תיאור המקצוע
?מה זה בכלל
.םיסוטמו םיליט ,םיטובור ,תונוכמ לש הרקב תוכרעמ ןונכתו ,תותוא דוביע ,םיבבש ןונכת ,תרושקת תוכרעמ ןונכת םה למשחה סדנהמ לש ותוירחא םוחת תחת םיפסונ םיקוסיע .(םיבשחמו םירלולס םינופלט ,הקיזומ ינגנ ,םינייוול ,תויזיוולט ,םיעונמ) למשח רוצייל םישמשמה םירישכמ וא למשח תוכרעמ ,םינורטקלא םינקתה םיחתפמו םיננכתמ למשח יסדנהמ
.טקיורפה דומעי וב םינמזה חול המ םיטילחמו ביצקת םרובע םיניכמ ,תועצהל רשאב םהיתוחוקל םע םירבדנ םג אלא ,ינכט ןונכתב קר םיקסוע םניא םיסדנהמה
?מה הן דרישות הקדם
.ימדקא ראות תלבקל ,םינש שמח דע עברא ךשמב דומלל ךילע סדנהמכ דובעל ידכ
?זה מתאים לי
.(ראותה ךלהמב דמלנה סרוק) םיטקיורפ לוהינל רשוכ איה רתויב תובושחה תונוכתה תחא ,ךכל יא .ונממ םירטוז למשח יסדנהמ לעו עוצקמ ישנא לע חקפל ןכו ,תוחוקל םע עגמב אובל למשח סדנהמ שרדנ םימיוסמ םירקמב ,ןכ ומכ .תומלש תונוכש וא םיניינבל למשח תוינכת תנכה תעב לשמל ,קוידו הבר תוירחאל סדנהמה שרדנ דוע .הפישחו חותינ תלוכי ,דוסיה יעדמב שומיש ,תויתריצי ,ימצע דומיל תלוכי תשרוד הדובעה
ףנעה לע עדימ
:מספר מועסקים
הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ינותנ יפ לע 2005 תנשב שיא 18,900
:טווח גילאי המועסקים
35-55
םיטלובה םיקיסעמה:
.ןוירולא ,ת"אפמ ,ןוחטיבה דרשמ ,טיבלא ,טנלי'גא ,DSPC ,הלורוטומ ,ריוואה ליח ,למשחה תרבח
:משכורות
(רכש תפסות ימכסה ללוכ אלו) קתווהו סדנהמה תגרדב יולת ,10,000-ל שדוחל ח"ש 2,000 ןיב
גופים מפקחים
רחסמהו היישעתה דרשמב םיסדנהמה םשר
תודועתו הרשכה
נרשמים חדשים
תואטיסרבינואב ןושאר ראותל 'א הנשל םישדח םימשרנ 753
בוגרים טריים
2005 תנשב םירגוב 600-כ ;2003 תנשב 1283
הכשרה ולימודים
.וז הניחבב םהיגשיה ךמס לע קרו ךא לקשית םתודמעומו (םהמ שרדנש המל םאתהב) הקיטמתמ וא הקיזיפב תנייממ הניחבב ונחביי ולא םדק תושירדב ודמע אלש ימ .תוחפה לכל דומיל תודיחי 4 לש ףקיהב יגולונכט עוצקמ וא הימיכ ,הקיזיפב תוחפל 70 ןויצ ןכו ,(דומיל תודיחי 5 לש ףקיהב 70 וא) דומיל תודיחי עברא לש ףקיהב הקיטמתמב תוחפל 80 ןויצ ולביקש תורגב תדועת ילעב :הלא ןה הסדנהה תומגמל הלבקה תושירד

.הקיטמתמב ןוימה תניחבב ןויצהו (תוחפל 85 ןויצ) ןושארה ראותל ללקושמה ןויצה ,תירטמוכיספה הניחבה ןויצ ןיב בוליש לע ססובי יאטיסרבינוא ראות ילעב לש המאתהה ןויצ ;"המאתה ןויצ" תריציל ,תירטמוכיספה הניחבה ינויצ םע ובלושי תורגבה ינויצ
?מה לומדים שם
.תרושקת תסדנהו םיבשחמ תסדנה םג וכותב ללוכה ,בחר םוחתב רבודמ .תרושקתו הרקב ,תותוא דוביע ,םידבעמ ורקימ ,תיתרפסו תיגולנא הקינורטקלאב עדי ןכו ,םוחתב םימשוימה עבטה יעדמ תודוסי תא הנקמ ןושאר ראותב הקינורטקלאו למשח תסדנה לולסמ

.םיבשחמ תסדנהו הנכותו םיבשחמ תסדנה ,למשח תסדנה) םהלש תוחמתהה םוחת תא רוחבל םיטנדוטסה םינמזמומ םידומילה םויס תארקל .הדבעמ יטקיורפו םייוסינ םידומילה םיללוכ דוע .'וכו םייגולנא תותואו םייטנגמורטקלא תודש ,םיינורטקלא םילגעמו םינקתהב םיסרוק לשמל ,למשח תסדנהב דומילה ילולסמ לש קוסיעה יחטשל םיעגונה םידומילל םיטנדוטסה םימדקתמ ןכמ רחאל .םיבשחמו הקיטמתמ ,הקיזיפכ םייעדמה תועוצקמב םיטנדוטסה םיזכרתמ ,םהידומילל תונושארה םייתנשב

.הדובע ןוישר הווהמה ,"למשח ןוישר" תלבקל ,ת"מתה דרשמב םדא חוכ חותיפו הרשכהל ףגאה לש תצעיימה הדעוול השקב שיגהל זאו ,ריכב סדנהמ לש וחוקיפ תחת הדובעב ןויסינ םייתנש רובצל םיכירצ ,סדנהמ-יאלמשחכ דובעל םינינועמו למשח יסדנהמכ וחמתהש ימ .ת"מתה דרשמ לש םיסדנהמה םשר לצא םשריהל ךרוצ שי ראותה םויס םע
?השתלבתי, מה הלאה
.תוחוקל לש םיביצקתל וגאדי ףאו ,םירחא םיסדנהמ וא םיאנכט ,םיתנכתמ לש תווצ לע וחקפי זא ,םיטקיורפ ילהנמ תגרדל םדקתהל ולכוי ,ןונכת וא ינכט דועיתכ "תורוחש תודובע" םיעצבמש ,םירטוז םיסדנהמכ םכרד תא ולחהש ימ
איפה אפשר ללמוד הנדסת חשמל לתואר ראשון
X
מערכת "מתאים לך?" היא פיתוח ייחודי ומקורי של צוות "כיוונים לעתיד", מבית "יישום" - החברה לפיתוח המחקר של האוניברסיטה העברית. בראש צוות "כיוונים לעתיד" עומד פרופסור איתמר גתי, מומחה בעל שם עולמי בפסיכולוגיה תעסוקתית, מהמחלקה לפסיכולוגיה והחוג לחינוך באוניברסיטה העברית.

מטרת צוות "כיוונים לעתיד" היא לשפר את סיכויי ההשתלבות התעסוקתית של צעירים בעזרת סיוע בקבלת החלטות טובות יותר בתהליך בחירת תחום לימודים או מקצוע.

על מנת להשיג מטרה זו, ערך הצוות מחקרים על דרכי סיוע לצעירים המתלבטים מה ללמוד ובאיזה מקצוע לבחור. באמצעות המחקרים, הוקם מאגר ידע העוסק בתהליכי בחירת לימודים ומקצוע. ידע זה מיושם במערכות ובמסגרות שונות שנועדו לסייע לצעירים המתלבטים בבחירה המקצועית. אחת ממערכות הסיוע שפותחו לאחרונה היא מערכת "מתאים לך?".

מערכת "מתאים לך?" נבחנה במהלך הפיתוח באמצעות סימולציות על העדפותיהם המקצועיות של 50,000 צעירים מתלבטים בארץ. המערכת מאפשרת לבדוק באיזו מידה תחום לימוד או מקצוע עליו חושבים באמת מתאים להעדפות הגולש.

צוות "כיוונים לעתיד", מהאוניברסיטה העברית, מוכר בעולם כמוביל בחדשנות, ומחקריו פורסמו בכתבי-עת מקצועיים יוקרתיים. בין הפרויקטים המצליחים של הצוות ניתן למצוא את "המבדק", מערכת הכוונה מקצועית און-ליין שמטרתה להציג למתלבט שעדיין לא יודע או לא בטוח מה הוא רוצה ללמוד, רשימה של מקצועות מומלצים להמשך בדיקה, המבדק משולב באתר "יורם לימודים".

פנייתך נשלחה בהצלחה
X
עשה לנו לייק ונמשיך לעזור לך גם בפייסבוק
המלגות הכי שוות
מתי יש ימים פתוחים
תחומי לימוד חדשים