יורם לימודים פורטל הלימודים והסטודנטים
    1. חפש
אודות המקצוע - חינוך והוראה
הארוהו ךוניח פילקב הייפצל ץחל
מרצה
תיאור המקצוע
?מה זה בכלל
.'וכו עדמ ,עונלוק יאשונב תואצרה ןיבל ,תישיא תולהנתהו הבהאו תויגוז יניינעב תוצע ןיב עונל םילוכי ולאו תובישח ןיא דומילה םוחתל םג .רמוחה תא שיחמהל תנמ לע תוילאוזיו-וידוא תוגצמב וא חולב רזענ אוהש וא ,הפ לעב האצרהה תא ריבעמ הצרמה םא הנשמ הז ןיא .םיניזאמ להק ינפב האצרהכ ותוא ריבעמ אוהו םיוסמ םוחתב ידוחיי עדי ול שיש ימל ןתינש יוניכ אוה הצרמ ,יטרפה רזגמב

.(לגס ירבח םניאש תורשמ יאשונ ףאו ,רטוז ימדקא לגס ירבח םנשיש ןוויכ ,הימדקאה לכב רתויב הכומנה הגרדה וניא םלוא) הז לגס ירבח ברקמ רתויב הכומנה הגרדה אוה הצרמה .ריכבה ימדקאה לגסב רבח לש הגרד רואיתכ "הצרמ" שמשמ ,דומילה תודסומבו הימדקאב
?מה הן דרישות הקדם
.יטרפה רזגמב הצרמכ שמשל הצורש יממ תודחוימ תושירד ןיא
.(הטלוקפב םירחאה תורשמה ילעבמ אלא דמעומהמ העיגמ הניא המזויה ללכ ךרדב ,רמולכ) םיילאיצנטופ םידמעומ רחא שפחל ןקידה לש האירקבו םיצרמל הטלוקפה לש השירדב םג יולת רבדה - הצרמל יטמוטוא ןפואב ךופהי יכ ול חטבומ אל ,ולא םיאנתב דמועה דמעומ םייק םא םג יכ ןייצל שי .הטלוקפה ביצקתב יונפ ןקת לש ומויקב יונימה הנתומ ןכ ומכ .םיתימע לש תוצלמהו ,םירקחמו םימוסרפ תמישר לעבו הארוהב םינש רפסמ ןב ןויסינ לעב ןכו ,(D.M.D וא M.D ראותב רבודמ ינילקה םוחתב) ליבקמ ראות וא P.Hd ראות לעב תויהל דעוימה הצרמה לע ,ימדקאה גוחב
?זה מתאים לי
.םיניזאמה תא תכשומש ,תניינעמ הרוצב האצרהה תא ריבעהל תלוכיו המזירכ שי םיבוט םיצרמל .(תרחא תיווזמ עדיה תא תוריאמו ותוא תועיתפמש תולאשל םג ןכומ תויהל וילע ,רמולכ) םילבוקמה םיטירסתהמ תוגרוח ולא םא םג ,להקה לאושש תולאש לע תונעל לגוסמ תויהלו ,רמוחה םע הקימעמ תורכיה לעבו ימצע ןוחטב לעב תויהל וילע .לודג להקב רבודמ ללכ ךרדבשכ ,להק לומ דומעל הצרמה לע
ףנעה לע עדימ
:מספר מועסקים
יטרפה קושב עודי אל רפסמ ;הימדקאב םיקסעומ ףלא 26.7
תודועתו הרשכה
?השתלבתי, מה הלאה
.עובק רוספורפ - ןכמ רחאלו ,רבח רוספורפ םה םודיקה םלוסב םיאבה םיבלשה .ריכב הצרמ תגרדל הצרמה הלעש רחאל קר תנתינ וז .תועיבק החיטבמ הניא הצרמכ הדובע ,הימדקאב
איפה אפשר ללמוד מרצה לתואר ראשון
X
מערכת "מתאים לך?" היא פיתוח ייחודי ומקורי של צוות "כיוונים לעתיד", מבית "יישום" - החברה לפיתוח המחקר של האוניברסיטה העברית. בראש צוות "כיוונים לעתיד" עומד פרופסור איתמר גתי, מומחה בעל שם עולמי בפסיכולוגיה תעסוקתית, מהמחלקה לפסיכולוגיה והחוג לחינוך באוניברסיטה העברית.

מטרת צוות "כיוונים לעתיד" היא לשפר את סיכויי ההשתלבות התעסוקתית של צעירים בעזרת סיוע בקבלת החלטות טובות יותר בתהליך בחירת תחום לימודים או מקצוע.

על מנת להשיג מטרה זו, ערך הצוות מחקרים על דרכי סיוע לצעירים המתלבטים מה ללמוד ובאיזה מקצוע לבחור. באמצעות המחקרים, הוקם מאגר ידע העוסק בתהליכי בחירת לימודים ומקצוע. ידע זה מיושם במערכות ובמסגרות שונות שנועדו לסייע לצעירים המתלבטים בבחירה המקצועית. אחת ממערכות הסיוע שפותחו לאחרונה היא מערכת "מתאים לך?".

מערכת "מתאים לך?" נבחנה במהלך הפיתוח באמצעות סימולציות על העדפותיהם המקצועיות של 50,000 צעירים מתלבטים בארץ. המערכת מאפשרת לבדוק באיזו מידה תחום לימוד או מקצוע עליו חושבים באמת מתאים להעדפות הגולש.

צוות "כיוונים לעתיד", מהאוניברסיטה העברית, מוכר בעולם כמוביל בחדשנות, ומחקריו פורסמו בכתבי-עת מקצועיים יוקרתיים. בין הפרויקטים המצליחים של הצוות ניתן למצוא את "המבדק", מערכת הכוונה מקצועית און-ליין שמטרתה להציג למתלבט שעדיין לא יודע או לא בטוח מה הוא רוצה ללמוד, רשימה של מקצועות מומלצים להמשך בדיקה, המבדק משולב באתר "יורם לימודים".

פנייתך נשלחה בהצלחה
X
עשה לנו לייק ונמשיך לעזור לך גם בפייסבוק
המלגות הכי שוות
מתי יש ימים פתוחים
תחומי לימוד חדשים