יורם לימודים פורטל הלימודים והסטודנטים
    1. חפש
אודות המקצוע - חינוך והוראה
הארוהו ךוניח פילקב הייפצל ץחל
ייעוץ חינוכי
תיאור המקצוע
?מה זה בכלל
.דליה תוחתפתה לע תוכלשהה תא םירוהל ריבסהלו דימלתה לש ותיבב יתחפשמה דוקפתה תא ןוחבל וילע ,דגנמ .התיכב שחרתמש המל תוירחאב םיפתוש םהש הנבה ךותמ םיכנחמה תכרדה ,לשמל - םתכרדהו םייכוניח םיתווצ םע הדובעה בולישבו רפסה תיב יכרצל םאתהב לופיטו ץועיי קפסלו ברעתהל ץעויה לע .תישיא תרגסמב וא רפסה תיב תרגסמב ,דימלתה לש תיתחפשמה תרגסמב תויתרבח תוקוצמב ענומ לופיט קפסמ אוה .םיישגר וא םייתרבח תולגתסה יישקמ םילבוסה םידימלתל ץעויה רזוע ןכ ומכ .שרדנה יפל - יתצובק וא ינטרפ לופיטו הכימת ,יוויל םהל קפסמ ןכו םידימלת ברקב ןוכיסו הקוצמ ידקומ רתאמ יכוניחה ץעויה
?זה מתאים לי
.םינוש םירזגמ םע הדובעב םידחוימה םינייפאמה תא ןיבהל ןכו םיברועמה לכ םינותנ םהב םיישקל שיגר תויהל ץעויה לע .רבשמ יעגרו ץחל יעגר םע דדומתהל תעדלו ,ותחפשמ יכרצו דימלתה לש ויכרצ ןיבל תיכוניחה תכרעמה יכרצ ןיב טוונל ץעויה לעו ,תוריהז הנשמו תונלבס הנשמ תשרוד יכוניח ץועייב הדובעש אלא .הבר תונלבס תשרוד וז םג ,םידלי םע הדובע לכבכ
ףנעה לע עדימ
:טווח גילאי המועסקים
35-45 ןיבש םיאליגה חווטב םיזכורמ םידבועה רקיע
תודועתו הרשכה
נרשמים חדשים
.2005 תנשב ,תואטיסרבינואב ןושאר ראותל םישדח םידימלת 192
?מה לומדים שם
.דליה רובע הרחבנש תיכוניחה תינכותה תא םשייל תנמ לע (החפשמ ,םירומ) "םינכוס" ליעפהל תלוכיו ,תוצובקב וא םידיחיב םיצעוי לש הדובעל םילכו תויונמוימ םידומילה םינקמ דוע .דימלתה וא רפסה תיב יכרצ לע שגד תומשה - תונוש תויכוניח תושיג ריכהל םידמול ןכו תיתכרעמה השיגה תא ריכהל םידמול םה ,רפסה תיב תרגסמב בורל םידבוע םיצעויהש ןוויכ .העינמ תוינכות תלעפהל םילכו עדי הנקמו ,התוא עצבל דציכו דימלתה לש וייחב תוברעתה ןנכתל םהילע דציכ דומלל םידימלתל תרשפאמ םידומילה תינכות .םהב תונתינש תוצלמהה תא םשייל םג ומכ ,םתוא ןיבהלו םייטקדיד-וכיספו םייגולוכיספ םינוחבא ריכהל םידמול ןכו ,תיתוחתפתה היגולוכיספב םיסרוק םידמול םיטנדוטסה .תויכוניח תוכרעמ ךותב ירשפאה םמושייו ,ץועייב תונוש תושיגו םימרז םיריכמו ,יכוניחה ץועייהו לופיטה םוחתמ דוסי יגשומל םיטנדוטסה םיעדוותמ םידומילה ךלהמב
איפה אפשר ללמוד ייעוץ חינוכי לתואר ראשון
X
מערכת "מתאים לך?" היא פיתוח ייחודי ומקורי של צוות "כיוונים לעתיד", מבית "יישום" - החברה לפיתוח המחקר של האוניברסיטה העברית. בראש צוות "כיוונים לעתיד" עומד פרופסור איתמר גתי, מומחה בעל שם עולמי בפסיכולוגיה תעסוקתית, מהמחלקה לפסיכולוגיה והחוג לחינוך באוניברסיטה העברית.

מטרת צוות "כיוונים לעתיד" היא לשפר את סיכויי ההשתלבות התעסוקתית של צעירים בעזרת סיוע בקבלת החלטות טובות יותר בתהליך בחירת תחום לימודים או מקצוע.

על מנת להשיג מטרה זו, ערך הצוות מחקרים על דרכי סיוע לצעירים המתלבטים מה ללמוד ובאיזה מקצוע לבחור. באמצעות המחקרים, הוקם מאגר ידע העוסק בתהליכי בחירת לימודים ומקצוע. ידע זה מיושם במערכות ובמסגרות שונות שנועדו לסייע לצעירים המתלבטים בבחירה המקצועית. אחת ממערכות הסיוע שפותחו לאחרונה היא מערכת "מתאים לך?".

מערכת "מתאים לך?" נבחנה במהלך הפיתוח באמצעות סימולציות על העדפותיהם המקצועיות של 50,000 צעירים מתלבטים בארץ. המערכת מאפשרת לבדוק באיזו מידה תחום לימוד או מקצוע עליו חושבים באמת מתאים להעדפות הגולש.

צוות "כיוונים לעתיד", מהאוניברסיטה העברית, מוכר בעולם כמוביל בחדשנות, ומחקריו פורסמו בכתבי-עת מקצועיים יוקרתיים. בין הפרויקטים המצליחים של הצוות ניתן למצוא את "המבדק", מערכת הכוונה מקצועית און-ליין שמטרתה להציג למתלבט שעדיין לא יודע או לא בטוח מה הוא רוצה ללמוד, רשימה של מקצועות מומלצים להמשך בדיקה, המבדק משולב באתר "יורם לימודים".

פנייתך נשלחה בהצלחה
X
עשה לנו לייק ונמשיך לעזור לך גם בפייסבוק
המלגות הכי שוות
מתי יש ימים פתוחים
תחומי לימוד חדשים