יורם לימודים פורטל הלימודים והסטודנטים
    1. חפש
אודות המקצוע - חינוך והוראה
הארוהו ךוניח פילקב הייפצל ץחל
מדריך בתנועת נוער
תיאור המקצוע
?מה זה בכלל
.תבשק ןזוא םיכינחל עיצהלו םהילא ברקתהל ול רשפאמש המ ,תורופס םינשב ויכינחמ רגובמ ךירדמה ,בורל .(לרומב וא הצובקה תולוכיב םא ןיבו תינכת הניחבמ םא ןיב) םיכינחב תועגופ ןניא ולא יכו ,המצעל הביצה רעונה תעונתש תויכוניחה תורטמה לע הנוע תוליעפה ןכות יכ אדוומו ,םינוש םיעוריאו םילויט ,תויכוניח תויוליעפ ןגראמ אוה .םיטרפכ םיכינחל םג ומכ הצובקב הקימנידל גאודו יארחא אוה הילע הצובקה תא ליבומש הז אוה רעונה ךירדמ

.םידעצמו םיסקט ןוגרא לע יארחאש ,תוברת ךירדמ וא ,(הליל ש"א ,םיטווינ ,הדש ילושיב ומכ) םיכינחה לש ץוחה תויוליעפ תא ןגראמש ,ץוח ךירדמ ,לשמל .םוחתב םייולת אלא ,תמיוסמ ליג תצובק םע עגמ םישרוד םניאש םידיקפתל םידעוימ םיכירדמהמ קלח
?מה הן דרישות הקדם
.רעונה תעונת תרגסמב םיריעצ םיכירדמ סרוק
?זה מתאים לי
.רסחב הקול ןויד תוברתו זוכיר רסוח ,רוחיאב הלועפל העגה ןהב ,םיכינחה וינפב ודימעיש תויעב םע החלצהב דדומתהל תעדל ךירדמה לע ,ןכ ומכ .םהל עגונב ולאשייש תולאש םע דדומתהל תעדלו םירוב לע םריכהל וילע - ויכינחל ךירדמה ריבעמש םיכרעב יוטיב ידיל האב וז תויעוצקמ .תויעוצקמ תנגפהו ויכינחל תונלבסב ךרבתהלו ,תישיא המגוד תתל תונוכנ לעבו יטמזירכ םג תויהל ךירדמה לע ךא .יתוכמסו יארחא הנושארבו שארב תויהל ךירדמה לע ודיקפתב חילצהל ידכ
ףנעה לע עדימ
:מספר מעסיקים
רעונ תועונת 10-כ
םיטלובה םיקיסעמה:
אביקע ינב ,ריעצה רמושה ,םילועה תונחמה ,ר"תיב ,דמולהו דבועה רעונה ,םיפוצה
גופים מפקחים
.הלש םיכירדמה לע המצעב תחקפמ רעונ תעונת לכ
תודועתו הרשכה
?מה לומדים שם
.הלדגו תכלוהה תוירחאה םע רתוי בוט דדומתהל ול רוזעלו ,רתוי תורגוב ליג תוצובקל םיידומילה םינכתה תא םיאתהל תנמ לע ,םיפסונ םיסרוקו תויומלתשהל חלשנ אוה ןכמ רחאלש םייתנשב .םיריעצ םיכירדמ סרוקב הרצק הרשכה - 'ט התיכ ףוסב ללכ ךרדב - רבוע ךירדמ תויהל רחובש ךינח
?השתלבתי, מה הלאה
.(תירוזאה הצעומב רעונה תוליעפ לע יארחאש) ירוזא רעונ זכר דיקפתל םדקתהל לכוי ןכמ רחאלו ,םירחאה םיכירדמה לכ לע יארחא היהיו ,ןקה לוהינ דיקפת תא ומצע לע לבקי ,קתוו לעב ,רגוב ךירדמ .הריעצ הבכש יכירדמכ דקפתל ולכוי הכרדה תונש יתש לש קתו ילעב ."םדקתמ ךירדמ" ראותב הנש רחאל הכזי ריעצ ךירדמ
איפה אפשר ללמוד מדריך בתנועת נוער ללימודי תעודה
X
מערכת "מתאים לך?" היא פיתוח ייחודי ומקורי של צוות "כיוונים לעתיד", מבית "יישום" - החברה לפיתוח המחקר של האוניברסיטה העברית. בראש צוות "כיוונים לעתיד" עומד פרופסור איתמר גתי, מומחה בעל שם עולמי בפסיכולוגיה תעסוקתית, מהמחלקה לפסיכולוגיה והחוג לחינוך באוניברסיטה העברית.

מטרת צוות "כיוונים לעתיד" היא לשפר את סיכויי ההשתלבות התעסוקתית של צעירים בעזרת סיוע בקבלת החלטות טובות יותר בתהליך בחירת תחום לימודים או מקצוע.

על מנת להשיג מטרה זו, ערך הצוות מחקרים על דרכי סיוע לצעירים המתלבטים מה ללמוד ובאיזה מקצוע לבחור. באמצעות המחקרים, הוקם מאגר ידע העוסק בתהליכי בחירת לימודים ומקצוע. ידע זה מיושם במערכות ובמסגרות שונות שנועדו לסייע לצעירים המתלבטים בבחירה המקצועית. אחת ממערכות הסיוע שפותחו לאחרונה היא מערכת "מתאים לך?".

מערכת "מתאים לך?" נבחנה במהלך הפיתוח באמצעות סימולציות על העדפותיהם המקצועיות של 50,000 צעירים מתלבטים בארץ. המערכת מאפשרת לבדוק באיזו מידה תחום לימוד או מקצוע עליו חושבים באמת מתאים להעדפות הגולש.

צוות "כיוונים לעתיד", מהאוניברסיטה העברית, מוכר בעולם כמוביל בחדשנות, ומחקריו פורסמו בכתבי-עת מקצועיים יוקרתיים. בין הפרויקטים המצליחים של הצוות ניתן למצוא את "המבדק", מערכת הכוונה מקצועית און-ליין שמטרתה להציג למתלבט שעדיין לא יודע או לא בטוח מה הוא רוצה ללמוד, רשימה של מקצועות מומלצים להמשך בדיקה, המבדק משולב באתר "יורם לימודים".

פנייתך נשלחה בהצלחה
X
עשה לנו לייק ונמשיך לעזור לך גם בפייסבוק
המלגות הכי שוות
מתי יש ימים פתוחים
תחומי לימוד חדשים