יורם לימודים פורטל הלימודים והסטודנטים
    1. חפש
אודות המקצוע - חינוך והוראה
הארוהו ךוניח פילקב הייפצל ץחל
חינוך גופני
תיאור המקצוע
?מה זה בכלל
.םידימלתה ןיב תומילא תעינמ אוה ינפוג ךוניחל הרומה לש ודיקפתמ ףסונ קלח .תועיגפ וא תועיצפ עונמל תנמ לע םהילע חיגשהל הרומה לעו ,םינוש םיגוסמ תינפוג תוליעפ םיעצבמ םידימלתה םהב טרופס ירועיש ,רמולכ - תישעמ תועדומב רבודמ ללכ ךרדב .תינפוגה תוליעפהו העונתה תובישחל תועדומה תא םהב רידחמו וידימלת תא ןמאמ הרומה

.'וכו רתוי תימונוגראל ןהלש הדובעה תביבס תא ךופהל תושקבמה קט-ייה תורבחב םיצעויכ קוסעל ףאו ,םידחוימ םיכרצ תלעב הייסולכואב לופיטל םיזכרמ ,םיס"נתמ ,רשוכ ירדח ומכ םייטרפ הדובע תומוקמב םג בלתשהל םילוכי ינפוג ךוניחל םירומ
?מה הן דרישות הקדם
ינפוג רשוכ
?זה מתאים לי
.תורגבתהה ליג ןמזב םג תושיגרב םהילא סחייתהלו וידימלתל המגוד שמשל ךירצ הרומה .םידליל תיסיסב הביחו ,תיברמ תונלבס תשרוד איה ןכ לעו םינוש םיאליגב םידלי םע הדובעב רבודמ
ףנעה לע עדימ
:משכורות
.בצמה תא תצקמב םירפשמ תונוש רכש תופסותו תויומלתשה ,םילומג .קתו ילעבל שדוחב לקש 3,000-5,000-כ - דאמ ךומנ םירומה לש סיסבה רכש
תודועתו הרשכה
?מה לומדים שם
.התיכה לומ םהיעוציב יבגל בושמ אלממו ,םהירחא בקועו םהילע חיגשמש םיכירדמ תווצ ידי לע םיוולמ םיריעצה םירומהו ,תישעמה תוסנתהל םג דובכ לש םוקמ ןתונ הרשכהה ךילהת .הביציה חופיט ומכ םיאשונל דומיל תועש תושדקומ ןכ ומכ .('וכו רשוכ רדח ךירדמ ,ףערודכ ךירדמ ,לסרודכ) דומלל ורחב ותוא טרופסה ףנעב ךירדמ תדועת םירומל םינקמש ,הריחבה ירועיש םה םידומילב ףסונ קלח .דועו ץמאמה לש היגולויסיפ ,היגולויסיפ ,הימוטנא :דוסי ידומיל םיללוכ ראותל םידומילה
איפה אפשר ללמוד חינוך גופני לתואר ראשון
X
מערכת "מתאים לך?" היא פיתוח ייחודי ומקורי של צוות "כיוונים לעתיד", מבית "יישום" - החברה לפיתוח המחקר של האוניברסיטה העברית. בראש צוות "כיוונים לעתיד" עומד פרופסור איתמר גתי, מומחה בעל שם עולמי בפסיכולוגיה תעסוקתית, מהמחלקה לפסיכולוגיה והחוג לחינוך באוניברסיטה העברית.

מטרת צוות "כיוונים לעתיד" היא לשפר את סיכויי ההשתלבות התעסוקתית של צעירים בעזרת סיוע בקבלת החלטות טובות יותר בתהליך בחירת תחום לימודים או מקצוע.

על מנת להשיג מטרה זו, ערך הצוות מחקרים על דרכי סיוע לצעירים המתלבטים מה ללמוד ובאיזה מקצוע לבחור. באמצעות המחקרים, הוקם מאגר ידע העוסק בתהליכי בחירת לימודים ומקצוע. ידע זה מיושם במערכות ובמסגרות שונות שנועדו לסייע לצעירים המתלבטים בבחירה המקצועית. אחת ממערכות הסיוע שפותחו לאחרונה היא מערכת "מתאים לך?".

מערכת "מתאים לך?" נבחנה במהלך הפיתוח באמצעות סימולציות על העדפותיהם המקצועיות של 50,000 צעירים מתלבטים בארץ. המערכת מאפשרת לבדוק באיזו מידה תחום לימוד או מקצוע עליו חושבים באמת מתאים להעדפות הגולש.

צוות "כיוונים לעתיד", מהאוניברסיטה העברית, מוכר בעולם כמוביל בחדשנות, ומחקריו פורסמו בכתבי-עת מקצועיים יוקרתיים. בין הפרויקטים המצליחים של הצוות ניתן למצוא את "המבדק", מערכת הכוונה מקצועית און-ליין שמטרתה להציג למתלבט שעדיין לא יודע או לא בטוח מה הוא רוצה ללמוד, רשימה של מקצועות מומלצים להמשך בדיקה, המבדק משולב באתר "יורם לימודים".

פנייתך נשלחה בהצלחה
X
עשה לנו לייק ונמשיך לעזור לך גם בפייסבוק
המלגות הכי שוות
מתי יש ימים פתוחים
תחומי לימוד חדשים