יורם לימודים פורטל הלימודים והסטודנטים
    1. חפש
משפטים
משפטים זה לא רק תביעות, אלא גם פישור וגישור, ואף עיסוק בעריכת פטנטים.
אודות המקצוע - משפטים
םיטפשמ פילקב הייפצל ץחל
מזכירות משפטית
תיאור המקצוע
?מה זה בכלל
.םינוגראבו םילעפמב ,םיקנבב תויטפשמ תוכשלו טפשמ יתב ,ןיד יכרוע ידרשמב תדבוע איה בורל .קיתה לוהינב ןידה ךרועל תרזועו ,ןידה תכירע םוחתב החמתמש הריכזמ איה תיטפשמה הריכזמה
?מה הן דרישות הקדם
.הלבקה תדעוו רושיאו (םיטפשמב עדי ראשה ןיב םינחובה) הסינכ ינחבמב הדימע ,האלמ תינוכית הלכשה
?זה מתאים לי
.םייטפשמ םיגשומל תילגנאב םיחונימ ריכהלו דאמ הבוט תילגנא תלעב תויהל הכירצ תיטפשמה הריכזמה ןכ ומכ .םינטקה םיטרפל הדירי תלוכיו קוחב תואיקב ןכו חוקלה לומ הדימעב תויביטרסא תשרוד הדובעה .םינמזב דומעל ךרוצו ץחל יאנתב םיתיעל ,תובורמ הדובע תועש ללוכ דיקפתה ןכ לעו קיתה לוהינב ןידה ךרוע תא תוולל הרומא הריכזמה
ףנעה לע עדימ
:משכורות
.םילקש 10,000 דע תורכתשמ קתוו תולעב ;שדוחב םילקש 5,000-7,000-כ רכתשמ ירט רגוב
תודועתו הרשכה
?מה לומדים שם
.םיבשחוממ טפשמה ירגאמ תרכה ,עדימ תחטבאו תויטרפה תרימש ,םילילמת דוביע ,ןיד יכרוע ידרשמל תוידוחיי תונכות תרכה ,בשחמה תרכהו אובמ םידמול דוע .תורטש יניד ,ישיא דמעמ יניד ,קוחה תפיכא ,ןישנוע יניד ,הדובע יניד ,םידיגאת יניד ,ןיקיזנ יניד ,ןיינק יניד ,םיזוח יניד ,תיטפשמה תכרעמה טפשמה יפנעל תואובמ
.תיטפשמה הייקיתה ,תיטפשמ תילגנאב םיחונימ תרכה ,םילוקוטורפ םושיר ,(םייטפשמ םיכמסמ םיספט) תיקסע תבותכת ,תילהנמ הביתכ ,דרשמב תונובשח תלהנה ,לוהינו ןוגרא - דרשמ לוהינב םיאשונ םיללוכו ,יביטרטסינימדאה דצל םירושק םירחא םיאשונ
.ןמז לוהינ ,הקיחשו ץחל יבצמ םע תודדומתה ,תויביטרסא ,תוריש ןתמ ,תישיא-ניב תרושקתב תואנדס םיטנדוטסה םירבוע ןכ ומכ

.תיטפשמ תוחמתהב ,תוריכזמב רמג תדועת םילבקמ םידומילה םויסב
איפה אפשר ללמוד מזכירות משפטית ללימודי תעודה
X
מערכת "מתאים לך?" היא פיתוח ייחודי ומקורי של צוות "כיוונים לעתיד", מבית "יישום" - החברה לפיתוח המחקר של האוניברסיטה העברית. בראש צוות "כיוונים לעתיד" עומד פרופסור איתמר גתי, מומחה בעל שם עולמי בפסיכולוגיה תעסוקתית, מהמחלקה לפסיכולוגיה והחוג לחינוך באוניברסיטה העברית.

מטרת צוות "כיוונים לעתיד" היא לשפר את סיכויי ההשתלבות התעסוקתית של צעירים בעזרת סיוע בקבלת החלטות טובות יותר בתהליך בחירת תחום לימודים או מקצוע.

על מנת להשיג מטרה זו, ערך הצוות מחקרים על דרכי סיוע לצעירים המתלבטים מה ללמוד ובאיזה מקצוע לבחור. באמצעות המחקרים, הוקם מאגר ידע העוסק בתהליכי בחירת לימודים ומקצוע. ידע זה מיושם במערכות ובמסגרות שונות שנועדו לסייע לצעירים המתלבטים בבחירה המקצועית. אחת ממערכות הסיוע שפותחו לאחרונה היא מערכת "מתאים לך?".

מערכת "מתאים לך?" נבחנה במהלך הפיתוח באמצעות סימולציות על העדפותיהם המקצועיות של 50,000 צעירים מתלבטים בארץ. המערכת מאפשרת לבדוק באיזו מידה תחום לימוד או מקצוע עליו חושבים באמת מתאים להעדפות הגולש.

צוות "כיוונים לעתיד", מהאוניברסיטה העברית, מוכר בעולם כמוביל בחדשנות, ומחקריו פורסמו בכתבי-עת מקצועיים יוקרתיים. בין הפרויקטים המצליחים של הצוות ניתן למצוא את "המבדק", מערכת הכוונה מקצועית און-ליין שמטרתה להציג למתלבט שעדיין לא יודע או לא בטוח מה הוא רוצה ללמוד, רשימה של מקצועות מומלצים להמשך בדיקה, המבדק משולב באתר "יורם לימודים".

פנייתך נשלחה בהצלחה
X
עשה לנו לייק ונמשיך לעזור לך גם בפייסבוק
המלגות הכי שוות
מתי יש ימים פתוחים
תחומי לימוד חדשים