יורם לימודים פורטל הלימודים והסטודנטים
    1. חפש
משפטים
משפטים זה לא רק תביעות, אלא גם פישור וגישור, ואף עיסוק בעריכת פטנטים.
אודות המקצוע - משפטים
םיטפשמ פילקב הייפצל ץחל
דיני עבודה
תיאור המקצוע
?מה זה בכלל
.'וכו םייעוצקמ םידוגיאו תורדתסהה לש תועיבת ,תותיבשל םירושקה םיניינעב תולודג תורבח לומ ןידה ךרוע דבוע ןכ ומכ .('וכו רכש תנלה ,םייוציפ תועיבת ,לשמל) דיבעמ-דבוע יניינעב תורושקה תועיבתב ,םידבוע וא םיקיסעמ םיגציימ הדובע יניינעל ןיד יכרוע
?מה הן דרישות הקדם
.ןידה יכרוע תכשל תכרועש הפ לעב הניחבבו בתכב הניחבב החלצהב דומעל ןכו תוחמתה תנש רובעל ,םיטפשמב ןושאר ראות םייסל שי לכ םשל .ןיד ךרוע ןוישר
?זה מתאים לי
.ןהלש לע דומעל תוסנמש תושלח תובכש לש גוציי תללוכ ללכ ךרדבו תרגתאמ הדובעה
.דבלב תובושחה תודבועה תא טפושה ינפב גיצהלו לפטהמ רקיעה תא דירפהל תעדל ןכו ,הובג ימצע ןוחטב לעב תויהל וילע ךכ םשל .("היצגיטיל") טפשמ תיבב חוקל גצייל ןיד ךרוע לע םיתיעל
ףנעה לע עדימ
:מספר מועסקים
.םיליעפ םכותמ 20,000-ש איה הכרעההו ,ןיד יכרוע ףלא 30-מ הלעמל םימושר לארשיב
:מספר מעסיקים
.ןיד יכרוע ידרשמ 5,000-כ
:משכורות
.(וטנ) שדוחב םילקש 10,000-12,000 לש חווטב תורוכשמל תופצל םילוכי קתוו ילעב ;וטנ שדוחב םילקש 5,000-6,000-כ רכתשהל םייופצ םיריעצ
גופים מפקחים
.ןידה יכרוע תכשל
תודועתו הרשכה
נרשמים חדשים
.(הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ינותנ יפ לע ,%25) םיטפשמה ידימלת ללכ ןיב יסחיה םקלח לעו ,(730-כ) תואטיסרבינואב םיטפשמ ידומילל הנושארה הנשה ידימלת רפסמ לע תססבתמה הכרעה וניה הז רפסמ .תוללכמו תואטיסרבינוא - ההובג הלכשהל תודסומב 2005 תנשב םיטפשמה ידומיל תא ולחה םישדח םידימלת 3,000-כ
הכשרה ולימודים
.תירטמוכיספה הניחבב 700 ןויצו ,הלעמו 90 עצוממב תורגב שרוד רבדה ללכ ךרדב .דומילה דסומ עבקש "ןקת ןויצ"ב דומעל שי גוחל לבקתהל ידכ .תוללכמ רפסמב ןכו תואטיסרבינואהמ תחא לכב םיטפשמ דומלל ןתינ
?מה לומדים שם
.תורחא תויורשפא וא רדגמו טפשמ ,תיטילופ היפוסוליפו טפשמ ,הרבחו טפשמ לשמל ומכ ,םיימוחת-ןיב םיסרוקב רוחבל הבוח שי ןכ ומכ .'וכו םידיגאתו םיסימ ,ילילפ ןיד רדס ,ירוביצ להנמ ,הדובע יניד ,החפשמ יניד :םתוא םיניינעמש םייפיצפס דומיל יאשונב םיסרוק םיטנדוטסה םירחוב םידומילה ךשמהב .(קוחה לש תוכמסה רוקמ המ) טפשמה לש היפוסוליפ םג םידמלמ םימיוסמ דומיל תודסומב .'וכו ימואל ןיב טפשמ ,ירבע טפשמל אובמ ,יחרזא ןיד רדס ,םיזוח יניד ,ןיינק יניד ,ןיקיזנ יניד ,ןישנוע יניד :םיטפשמב סיסב יסרוקל תשדקומ הנושארה םידומילה תנש
.(תאז השע םיטפשמל הצרמ לכ אל ,המגודל) הכשלה תוניחב תא רובעל וא תוחמתהל הבוח ןיא ,תאז םע .הכשלה תוניחב תא רובעל ןכו ,ןיד יכרוע דרשמב תוחמתהל טנדוטסה לע ןיד תכירע ןוישר לבקל ידכו ראותה םויס םע
?השתלבתי, מה הלאה
.שדוחב םילקש יפלא תורשע לע דמוע ףתוש ד"וע לש ורכש .ולשמ דרשמ חותפל וא דרשמה יחוורב ףתושל ךופהל לוכי חלצומ ןיד ךרוע
איפה אפשר ללמוד דיני עבודה לתואר ראשון
X
מערכת "מתאים לך?" היא פיתוח ייחודי ומקורי של צוות "כיוונים לעתיד", מבית "יישום" - החברה לפיתוח המחקר של האוניברסיטה העברית. בראש צוות "כיוונים לעתיד" עומד פרופסור איתמר גתי, מומחה בעל שם עולמי בפסיכולוגיה תעסוקתית, מהמחלקה לפסיכולוגיה והחוג לחינוך באוניברסיטה העברית.

מטרת צוות "כיוונים לעתיד" היא לשפר את סיכויי ההשתלבות התעסוקתית של צעירים בעזרת סיוע בקבלת החלטות טובות יותר בתהליך בחירת תחום לימודים או מקצוע.

על מנת להשיג מטרה זו, ערך הצוות מחקרים על דרכי סיוע לצעירים המתלבטים מה ללמוד ובאיזה מקצוע לבחור. באמצעות המחקרים, הוקם מאגר ידע העוסק בתהליכי בחירת לימודים ומקצוע. ידע זה מיושם במערכות ובמסגרות שונות שנועדו לסייע לצעירים המתלבטים בבחירה המקצועית. אחת ממערכות הסיוע שפותחו לאחרונה היא מערכת "מתאים לך?".

מערכת "מתאים לך?" נבחנה במהלך הפיתוח באמצעות סימולציות על העדפותיהם המקצועיות של 50,000 צעירים מתלבטים בארץ. המערכת מאפשרת לבדוק באיזו מידה תחום לימוד או מקצוע עליו חושבים באמת מתאים להעדפות הגולש.

צוות "כיוונים לעתיד", מהאוניברסיטה העברית, מוכר בעולם כמוביל בחדשנות, ומחקריו פורסמו בכתבי-עת מקצועיים יוקרתיים. בין הפרויקטים המצליחים של הצוות ניתן למצוא את "המבדק", מערכת הכוונה מקצועית און-ליין שמטרתה להציג למתלבט שעדיין לא יודע או לא בטוח מה הוא רוצה ללמוד, רשימה של מקצועות מומלצים להמשך בדיקה, המבדק משולב באתר "יורם לימודים".

פנייתך נשלחה בהצלחה
X
עשה לנו לייק ונמשיך לעזור לך גם בפייסבוק
המלגות הכי שוות
מתי יש ימים פתוחים
תחומי לימוד חדשים