יורם לימודים פורטל הלימודים והסטודנטים
    1. חפש
אמנות ועיצוב
מקצועות העיצוב והאמנות נמצאים בכל מקום סביבכם, ואפילו לא שמתם לב.
אודות המקצוע - אמנות ועיצוב
בוציעו תונמא פילקב הייפצל ץחל
הערכת אמנות
תיאור המקצוע
?מה זה בכלל
.תונמא תואמש לש תדועת ילעב םע עוצקמב םיקסועה .יפסכה הכרע תא עובקלו ,דועו תונפוא ,םירמוח ,תומיתח ,רוצי םוקמ ,ןונגס ,הפוקת יפל תונמא תריצי תוהזל דציכ עדוי תונמא ךירעמ .םיפסונ תונמאו תוקיתע ימוחתו ןלצרופו תיכוכז ,הקיאדויו ףסכ ילכ ,קיתע טוהיר ,םיטישכת ,םילספ ,םירויצ ,ןח יצפח ,ומכ תונמא תריצי תילכלכ הניחבמ ךירעהל תלוכיל תסחייתמ תונמא תכרעה
?מה הן דרישות הקדם
.ןיא
?זה מתאים לי
.חוטיב תורטמל םירחא םירצומ תכרעה וא הריכמו השיכר ימוחתמ וב קוסעל םיעיגמה םישנא םג םנשי ךא ,תופרוצ וא רויצ ,ןוגכ ,םינוש תונמא ימוחתב עקר ילעב םישנא הז םוחתב קוסעל םיעיגמ םעפ אל .תונמאל הביח לעב והשימ אוה (תונמא יאמש) תונמא ךירעמ
ףנעה לע עדימ
:מספר מעסיקים
דועו ,תויבמופ תוריכמ יתב ,םיטישכתל תויונח ,טוהירל תויונח ,םינפ יבצעמ ,םייטרפו םיירוביצ םיפוג ,םינואיזומ ,תוירלג ,םירקס תורבחו חוטיבה תורבח בור
םיטלובה םיקיסעמה:
.טנרטניאב הינקו הריכמב םיקסועה םיטרפו ,םיטקטיכראו םינפ יבצעמ לש םידרשמ ,םייטרפו םיירוביצ םיפוג ,םיטיהר תויונח ,ןח יצפחו םיטישכתל תויונח ,םינואיזומ ,תויבמופ תוריכמ יתב ,תוירלג ,תואמש תורבח ,חוטיב תורבח
:משכורות
שדוחל ,הלעמו 5,000
?למה כן
.םהב קוסעל הרצק הרשכהב ןתינש םימוחת לש תובחר דאמ תויורשפא חתופו ,(הדובעה רחאל תועשב םגו תיבהמ םג) תוחונ תועשב יאמצע קסע חתפל הלועמ ךרד ,תשקובמ הריירקל הטושפ ךרד וזש םושמ
תודועתו הרשכה
הכשרה ולימודים
.םילשוריו הפיח ,א"תב םימייקתמו םיישעמ םניה םיסרוקה .תוקיתעו תונפסא ,בוציע ,תונמא תוריצי תכרעהל םייעוצקמ םילכ קינעמה ,םישרוש רפסה תיבב תונמא יאמש תדועת איצוהל ןתינ
?מה לומדים שם
.םישרוש רפסה תיב לש םינש ךרואל יוויל ןכו ,םוי םויב םוחתב םיקסועה בטיממ יעוצקמ יווילו ,תישיא תוסנתה ידכ ךות םידמול .תוקיתעו תונפסא ,בוציע ,תונמא תוריצי תכרעהל םייעוצקמ םילכ
סוגי התעודות
תואמש תדועת
איפה אפשר ללמוד הערכת אמנות ללימודי תעודה
X
מערכת "מתאים לך?" היא פיתוח ייחודי ומקורי של צוות "כיוונים לעתיד", מבית "יישום" - החברה לפיתוח המחקר של האוניברסיטה העברית. בראש צוות "כיוונים לעתיד" עומד פרופסור איתמר גתי, מומחה בעל שם עולמי בפסיכולוגיה תעסוקתית, מהמחלקה לפסיכולוגיה והחוג לחינוך באוניברסיטה העברית.

מטרת צוות "כיוונים לעתיד" היא לשפר את סיכויי ההשתלבות התעסוקתית של צעירים בעזרת סיוע בקבלת החלטות טובות יותר בתהליך בחירת תחום לימודים או מקצוע.

על מנת להשיג מטרה זו, ערך הצוות מחקרים על דרכי סיוע לצעירים המתלבטים מה ללמוד ובאיזה מקצוע לבחור. באמצעות המחקרים, הוקם מאגר ידע העוסק בתהליכי בחירת לימודים ומקצוע. ידע זה מיושם במערכות ובמסגרות שונות שנועדו לסייע לצעירים המתלבטים בבחירה המקצועית. אחת ממערכות הסיוע שפותחו לאחרונה היא מערכת "מתאים לך?".

מערכת "מתאים לך?" נבחנה במהלך הפיתוח באמצעות סימולציות על העדפותיהם המקצועיות של 50,000 צעירים מתלבטים בארץ. המערכת מאפשרת לבדוק באיזו מידה תחום לימוד או מקצוע עליו חושבים באמת מתאים להעדפות הגולש.

צוות "כיוונים לעתיד", מהאוניברסיטה העברית, מוכר בעולם כמוביל בחדשנות, ומחקריו פורסמו בכתבי-עת מקצועיים יוקרתיים. בין הפרויקטים המצליחים של הצוות ניתן למצוא את "המבדק", מערכת הכוונה מקצועית און-ליין שמטרתה להציג למתלבט שעדיין לא יודע או לא בטוח מה הוא רוצה ללמוד, רשימה של מקצועות מומלצים להמשך בדיקה, המבדק משולב באתר "יורם לימודים".

פנייתך נשלחה בהצלחה
X
עשה לנו לייק ונמשיך לעזור לך גם בפייסבוק
המלגות הכי שוות
מתי יש ימים פתוחים
תחומי לימוד חדשים