יורם לימודים פורטל הלימודים והסטודנטים
    1. חפש
ניהול, עסקים ופיננסים
איפה לומדים, מה דרישות הקבלה, מה אפשרויות הקידום - כל התשובות
אודות המקצוע - ניהול, עסקים ופיננסים
םיסנניפו םיקסע ,לוהינ פילקב הייפצל ץחל
שמאי
תיאור המקצוע
?מה זה בכלל
.תיאלקח תואמשו תימי תואמש ,בכר יאמש ,שוכר יאמש ,חוטיב יאמש ,ןיעקרקמה יאמש :םימוחת רפסמל קלחנ תואמשה עוצקמ .שוכרל םרגנה קזנ לש וא שוכר לש יפסכה יוושה תכרעהב קסוע יאמש

.יאלקח דויצל קזנה יוושו יווש תכרעהב םיקסוע יאלקח דויצ יאמש ;םייח ילעב לש תועיצפו םיקזנ תכרעהב םג ומכ םילודיגל םיקזנו םייאלקח םילודיג תכרעהב החמתמ תואלקח יאמש ;השביבו ריוואב םיב םילבומה םינעטמל םרגנה קזנהו ,טיש ילכ תכרעהב קסוע ימי יאמש ;ךסומל םולשתב בכרה חוטיב לש וקלח תרדסה םשל הנואתב עגפנש בכרל ןוקיתה תולע תכרעהבו בכר ילכ יוושו קזנ תכרעהב ,םישמושמ בכר ילכ רוחמתב קסוע בכר יאמש ;הצירפ וא המדא תדיער ,הפירש רחאל ול ומרגנש םיקזנו שוכר תכרעהב קסוע שוכר יאמש ;הריכמ וא חוטיב ךרוצל שוכר לש ויווש תכרעהב קסוע חוטיב יאמש ;םיווש תא ךירעמו (םייתלשממ וא םיירוביצ ,םייטרפ עקרק יחטש ,תוריד) םיסכנב רקבמ ןכו ,םיינ"לדנ םיטקייורפב העקשה תויאדכ תקידבב החמתמ ןיעקרקמ יאמש
?מה הן דרישות הקדם
.הרטשמהמ רשוי תדועתל גואדל שי ,ןכ ומכ .(הרובחתה דרשמ ךרד - תוניחבב דומעל םיאכז םה ןכמ רחאל קרו תוחמתהה תא םייסל בכרה יאמש לע וליאו ,תוחמתה םירבוע ןכמ רחאל קרו םינחבנ ןיעקרקמ יאמש ,המגודל) םדקה תושירדב יאמשה דומעי וב רדסה םג ךכו ,םינושה תואמשה ימוחת ןיב הנתשמ תויעובשה תוחמתהה תועש ףקיה .הנש ךשמב השרומ יאמש לצא תוחמתהל ןכו תומדקומ תוניחב רפסמ רובעל םהילע ךכל עיגהל ידכ .תוחמתהל ורחב וב םוחתה לש םיאמשה סקנפב םימושר תויהל םידמעומה לע

.(תימי תואמשו תיאלקח תואמש ,שוכר תואמש ,לשמל) תוחמתהה םוחתב עדיו חוטיבב עדי שרדנ תואמשה לש םירחא םימוחתב וליאו ,(ןיעקרקמ תואמש) תימדקא הדועת םישרוד םימיוסמ םימוחת
?זה מתאים לי
.תונמא יצפח תכרעהב לשמל - םייפיצפס עוצקמ ישנא לש ץועייו עויסב ךרוצ שי ,שוכר תואמשב רקיעבו ,םירקמהמ קלחב .יפיצפסה תואמשה םוחתב רקיעב ,דואמ בחר יללכ עדיו קזח ןורכיז שרדנ .םינותנ דוביע ,הריקח ,היצטנמוקוד ,םינותנ ףוסיא ,םיקזנ תקידב תללוכ הדובעה .תושימג תועשב דרשמל ץוחמ הדובע
ףנעה לע עדימ
:מספר מועסקים
.םיימי םיאמש 15-ו יאלקח דויצ יאמש 31 ,תואלקח יאמש 52 ,חוטיב יאמש 144 םירבח חוטיבה יאמש דוגיאב ;שיא 550-כ םידבוע ןיעקרקמה תואמש םוחתב ;שיא 800-כב ךרעומ בכרה יאמש לש םרפסמ .תיסחי ךומנ םיאמשה רפסמ
םיטלובה םיקיסעמה:
םיקנבה ,תולודגה חוטיבה תורבח ראשו סקינפה ,AIG ,לדגמ ,הרונמ
:המעסיק הציבורי
תואלקחה דרשמב םיאלקח יוציפ לע תיארחאה - עבט יקזנ ןרק ,חבש סמ ,שוכר סמ
:משכורות
.(יאמצע וא ריכש) יאמשה דמעמו ןויסינה ,תואמשה םוחתל םאתהב הנתשמ רכשה .שדוחל וטנ ח"ש 20,000-כ דעו שדוחל וטנ ח"ש 6,000-כ ןיב ענ רכשה
תודועתו הרשכה
הכשרה ולימודים
.םיקיתו םיאמש לצא תוחמתהב ךרוצ שי תימי תואמשו תואלקח תואמש ,שוכרה תואמש ימוחתב .ימדקא ראות שרדנ ןיעקרקמ תואמשל .םייתנשל דע עיגהל לוכיו הנתשמ םידומילה ךשמ .הדועת ידומילל םייעוצקמ רפס יתבבו תוללכמהו תואטיסרבינואה לש םיימדקא ץוח ידומיל יזכרמב םימייקתמ תואמש ידומיל
איפה אפשר ללמוד שמאי ללימודי תעודה
X
מערכת "מתאים לך?" היא פיתוח ייחודי ומקורי של צוות "כיוונים לעתיד", מבית "יישום" - החברה לפיתוח המחקר של האוניברסיטה העברית. בראש צוות "כיוונים לעתיד" עומד פרופסור איתמר גתי, מומחה בעל שם עולמי בפסיכולוגיה תעסוקתית, מהמחלקה לפסיכולוגיה והחוג לחינוך באוניברסיטה העברית.

מטרת צוות "כיוונים לעתיד" היא לשפר את סיכויי ההשתלבות התעסוקתית של צעירים בעזרת סיוע בקבלת החלטות טובות יותר בתהליך בחירת תחום לימודים או מקצוע.

על מנת להשיג מטרה זו, ערך הצוות מחקרים על דרכי סיוע לצעירים המתלבטים מה ללמוד ובאיזה מקצוע לבחור. באמצעות המחקרים, הוקם מאגר ידע העוסק בתהליכי בחירת לימודים ומקצוע. ידע זה מיושם במערכות ובמסגרות שונות שנועדו לסייע לצעירים המתלבטים בבחירה המקצועית. אחת ממערכות הסיוע שפותחו לאחרונה היא מערכת "מתאים לך?".

מערכת "מתאים לך?" נבחנה במהלך הפיתוח באמצעות סימולציות על העדפותיהם המקצועיות של 50,000 צעירים מתלבטים בארץ. המערכת מאפשרת לבדוק באיזו מידה תחום לימוד או מקצוע עליו חושבים באמת מתאים להעדפות הגולש.

צוות "כיוונים לעתיד", מהאוניברסיטה העברית, מוכר בעולם כמוביל בחדשנות, ומחקריו פורסמו בכתבי-עת מקצועיים יוקרתיים. בין הפרויקטים המצליחים של הצוות ניתן למצוא את "המבדק", מערכת הכוונה מקצועית און-ליין שמטרתה להציג למתלבט שעדיין לא יודע או לא בטוח מה הוא רוצה ללמוד, רשימה של מקצועות מומלצים להמשך בדיקה, המבדק משולב באתר "יורם לימודים".

פנייתך נשלחה בהצלחה
X
עשה לנו לייק ונמשיך לעזור לך גם בפייסבוק
המלגות הכי שוות
מתי יש ימים פתוחים
תחומי לימוד חדשים