יורם לימודים פורטל הלימודים והסטודנטים
    1. חפש
ניהול, עסקים ופיננסים
איפה לומדים, מה דרישות הקבלה, מה אפשרויות הקידום - כל התשובות
אודות המקצוע - ניהול, עסקים ופיננסים
םיסנניפו םיקסע ,לוהינ פילקב הייפצל ץחל
כלכלן
תיאור המקצוע
?מה זה בכלל
.הקיטסיטטסו ימואלניב רחס ,םיריחמ תוינידמ ,ןיפילח ירעשכ תויגוס ,ןותימ ,הלטבא ,היצלפניאכ תויעב םע תודדומתה יכרד ,תונוש תוביסנבו םינוש םיגוסמ תוילכלכ תוכרעמ תולהנתה לע םיעיפשמה םימרוגה ,הרבחהו טרפה תמרב תוילכלכ תויגוס םע םידדומתמ םינלכלכ .םייסנניפ תוח"וד תכירעבו תויקסע תוינכת תיינבב ,תועקשהל ץועייב ,קשמב םיילכלכ םיכילהת לש חותינבו רקחמב םיקסוע םינלכלכ
?מה הן דרישות הקדם
.יאטיסרבינוא ראותל תופידע םע ,ינש ראות שורד םיריכב םידיקפתל .הלכלכב ןושאר ראות
?זה מתאים לי
.תילכלכהו תיתושדחה הילאוטקאל רבוחמ תויהל ןלכלכה לע ,ןכ ומכ .םזי תויהלו םינוכיס בוהאל ,הבר העקשהל תונכומ לעב םדא תויהל ךירצ םוחתל םיאתמה דמעומה .תילאיר היצטניירואו ,הפ לעבו בתכב הובג יוטיב רשוכ ,תובורמ הדובע תועש שרוד ןלכלכה דיקפת
ףנעה לע עדימ
:מספר מועסקים
.שיא ףלא 15.5 עוצקמב וקסע 2005 תנשב ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה יפ לע
םיטלובה םיקיסעמה:
.תועקשה תונרקו תועקשה יקנב ,םילודגה ןובשחה יאור ידרשמ ,םילודגה םיקנבה
:משכורות
.ךכמ הלעמל ףאו שדוחב םילקש ףלא 11-12 - רתויו ןויסינ םייתנש ול שיש עגרמ וליאו ,שדוחב םילקש 8,000-9,000-כל תולעל יופצ ולש רכשה ןויסינ תנש רחאל ;שדוחב םילקש 5,000-7,000 לש חווטב רכשל תופצל לוכי ןויסינ אלל ןלכלכ :ןויסינל םאתהב ,םילקש 5,000-10,000 ןיב ענש רכשל תונושארה םינשה שמחב תופצל םילוכי ,םינלכלככ הדובעב םהידומיל רחאל םיבלתשמה םירגוב
תודועתו הרשכה
נרשמים חדשים
.ה"סשת םידומילה תנשב 1,500-כ
?מה לומדים שם
.םיעוציב רקחו םיבשחמ ,תואנובשח ,הקיטסיטטס ,הקיטמתמ :םהיניב ,םיפסונ םימוחתב םידומיל תועצמאב חותינ תויונמוימו םילכ תינכותה הנקמ ,ליבקמב .(הלכלכ -ורקאמ) ותוללכב קשמה תמרבו (הלכלכ-ורקימ)תדדובה תילכלכה הדיחיה תמרב םיילכלכה הבישחהו חותינה תודוסיב םיקסועה הביל יסרוק לע תתשומ םידומילה תינכות .תישעמה המרב ןהו תיטרואיתה המרב ןה םיקסוע םידומילה .(ןושאר ראותל) םינש שולש ךשמב ,הלכלכל גוחב םיימדקא תודסומב םימייקתמ םידומילה
איפה אפשר ללמוד כלכלן לתואר ראשון
X
מערכת "מתאים לך?" היא פיתוח ייחודי ומקורי של צוות "כיוונים לעתיד", מבית "יישום" - החברה לפיתוח המחקר של האוניברסיטה העברית. בראש צוות "כיוונים לעתיד" עומד פרופסור איתמר גתי, מומחה בעל שם עולמי בפסיכולוגיה תעסוקתית, מהמחלקה לפסיכולוגיה והחוג לחינוך באוניברסיטה העברית.

מטרת צוות "כיוונים לעתיד" היא לשפר את סיכויי ההשתלבות התעסוקתית של צעירים בעזרת סיוע בקבלת החלטות טובות יותר בתהליך בחירת תחום לימודים או מקצוע.

על מנת להשיג מטרה זו, ערך הצוות מחקרים על דרכי סיוע לצעירים המתלבטים מה ללמוד ובאיזה מקצוע לבחור. באמצעות המחקרים, הוקם מאגר ידע העוסק בתהליכי בחירת לימודים ומקצוע. ידע זה מיושם במערכות ובמסגרות שונות שנועדו לסייע לצעירים המתלבטים בבחירה המקצועית. אחת ממערכות הסיוע שפותחו לאחרונה היא מערכת "מתאים לך?".

מערכת "מתאים לך?" נבחנה במהלך הפיתוח באמצעות סימולציות על העדפותיהם המקצועיות של 50,000 צעירים מתלבטים בארץ. המערכת מאפשרת לבדוק באיזו מידה תחום לימוד או מקצוע עליו חושבים באמת מתאים להעדפות הגולש.

צוות "כיוונים לעתיד", מהאוניברסיטה העברית, מוכר בעולם כמוביל בחדשנות, ומחקריו פורסמו בכתבי-עת מקצועיים יוקרתיים. בין הפרויקטים המצליחים של הצוות ניתן למצוא את "המבדק", מערכת הכוונה מקצועית און-ליין שמטרתה להציג למתלבט שעדיין לא יודע או לא בטוח מה הוא רוצה ללמוד, רשימה של מקצועות מומלצים להמשך בדיקה, המבדק משולב באתר "יורם לימודים".

פנייתך נשלחה בהצלחה
X
עשה לנו לייק ונמשיך לעזור לך גם בפייסבוק
המלגות הכי שוות
מתי יש ימים פתוחים
תחומי לימוד חדשים