יורם לימודים פורטל הלימודים והסטודנטים
    1. חפש
ניהול, עסקים ופיננסים
איפה לומדים, מה דרישות הקבלה, מה אפשרויות הקידום - כל התשובות
אודות המקצוע - ניהול, עסקים ופיננסים
םיסנניפו םיקסע ,לוהינ פילקב הייפצל ץחל
מתווך נדל"ן
תיאור המקצוע
?מה זה בכלל
.ברעב תושיגפ הנכתית טלחהבו ,תועובק תועש ןיא הדובעל .ןתמו אשמ להנמו םיזוח יכילהת םדקמ ,תוחוקלמ םינופלט לבקמ ,םדקל ונוצרבש םיסכנ םסרפמ ,תוחוקלל םיסכנ הארמ ,וילא םתוא ךיישל הסנמו םישדח םיסכנ האור ךוותמה ,תימוימויה ותדובעב .ילאיצנטופ הנוק ןיבל סכנ לעב ןיב ךוותמ ,ומש וילע דיעמש יפכ ,ן"לדנה ךוותמ
?מה הן דרישות הקדם
.לגר תטישפ לש רבע אללו תוחפל 18 ןב תויהל ,ילארשי בשות וא חרזא תויהל ,רבוע ןויצב םיכוותמה םשר לש רבעמה תניחבב דומעל שי ךוויתב קוסעל תנמ לע

.השקבה תשגה ינפל םינש שולש תוחפל ותוצרל םייס אוה ,ןולק המע ןיאש הריבעב תוברל ,רסאמ וילע לטוה םאו ,השקבה תשגהל ומדקש םינשה שמחב ןולק המע שיש הריבעב עשרוה אל :ילילפ רבע לעבל תומיוסמ תולבגמ תומייק
?זה מתאים לי
.תווצב דובעל תעדל ךוותמה לע ,הלודג תונכוסב םידבועו הדימב .עגיימו ךורא ךילהת תויהל הלולע הזה םוחתב הריכמש הדבועה חכונ םג הבושח תונלבסה .הריכמה םודיקל יחרכהש 'ירשופ' יפוא םג ינש דצמו ,חוקלה םע בוט רשק תריצי םשל תונלבסו תומיענ הכירצמ איה .הטושפ הנניא הריכמל ךרדה .עונכשו קוויש תלוכי ךוותמהמ תשרדנ ןכלו ,הריכמ תרשמ השעמל איה ךוויתה תדובע
ףנעה לע עדימ
:מספר מועסקים
.רכינ ןפואב הובג ילאירה רפסמהש חינהל ריבסו ,(הרגא ימלשמ) םישרומ ן"לדנ יכוותמ 9,000-כ םיקסעומ םויכ
םיטלובה םיקיסעמה:
.הרקוי יסכנב םילפטמה 'לע-יכוותמ' לש םצמוצמ רפסמ ונשי ,ףסונב .םוחתב תולודגה תויונכוסה ןה סקמ/ירו ןוסכס-ולגנא
:משכורות
.קתע ןוה -יופצכ ,םיווהמש ,הריכמ לכמ זוחא ינשכ םירכתשמ לעה יכוותמ .הריד תרכשה לש ךוויתב ישדוח הריד רכש תולעו ,הריכמ תקסע יוושמ דחא זוחא רכתשמ ךוותמה ויפל טרדנטס םייק תומוקמהמ קלחב יכ רמול ןתינ ,תאז םע .ןהלש הקסעהה יאנתב דואמ תונווגמו תויאמצע ןה ן"לדנה תויונכוסש ןוויכמ רקיעב ךוותמה רכש תא דומאל השק
גופים מפקחים
.םיכוותמה לש תפטושה םתדובע לע חקפמ וניא ךא ,תונוישר תקפנה לע יארחא םיכוותמה םשר
תודועתו הרשכה
נרשמים חדשים
.הנש ידמ 6,000-ל 4,800 ןיב
בוגרים טריים
.(90-ל 85 ןיב ענ םימייסמה זוחא) 4,500 -כ
?מה לומדים שם
.םייטפשמ םיטביהו יביטקפא מ"ומ לוהינ ,ן"לדנ קווישו לוהינ ן"לדנה קוש תרכה - םידמלנה םיאשונה ןיב .םיכוותמה םשר לש הכמסהה ןחבמל הנכהב םיקסוע ן"לדנ ךווית ידומילל תודסומה תיברמ
?השתלבתי, מה הלאה
.לע-ךוותמל ךופהל – לזמה וילע רפש םאו ,תיאמצע תונכוס לעבל ךופהל ,ל"וחב וא ץראב תילע תומזיל תונפל לוכי ךוותמ
איפה אפשר ללמוד מתווך נדל"ן ללימודי תעודה
X
מערכת "מתאים לך?" היא פיתוח ייחודי ומקורי של צוות "כיוונים לעתיד", מבית "יישום" - החברה לפיתוח המחקר של האוניברסיטה העברית. בראש צוות "כיוונים לעתיד" עומד פרופסור איתמר גתי, מומחה בעל שם עולמי בפסיכולוגיה תעסוקתית, מהמחלקה לפסיכולוגיה והחוג לחינוך באוניברסיטה העברית.

מטרת צוות "כיוונים לעתיד" היא לשפר את סיכויי ההשתלבות התעסוקתית של צעירים בעזרת סיוע בקבלת החלטות טובות יותר בתהליך בחירת תחום לימודים או מקצוע.

על מנת להשיג מטרה זו, ערך הצוות מחקרים על דרכי סיוע לצעירים המתלבטים מה ללמוד ובאיזה מקצוע לבחור. באמצעות המחקרים, הוקם מאגר ידע העוסק בתהליכי בחירת לימודים ומקצוע. ידע זה מיושם במערכות ובמסגרות שונות שנועדו לסייע לצעירים המתלבטים בבחירה המקצועית. אחת ממערכות הסיוע שפותחו לאחרונה היא מערכת "מתאים לך?".

מערכת "מתאים לך?" נבחנה במהלך הפיתוח באמצעות סימולציות על העדפותיהם המקצועיות של 50,000 צעירים מתלבטים בארץ. המערכת מאפשרת לבדוק באיזו מידה תחום לימוד או מקצוע עליו חושבים באמת מתאים להעדפות הגולש.

צוות "כיוונים לעתיד", מהאוניברסיטה העברית, מוכר בעולם כמוביל בחדשנות, ומחקריו פורסמו בכתבי-עת מקצועיים יוקרתיים. בין הפרויקטים המצליחים של הצוות ניתן למצוא את "המבדק", מערכת הכוונה מקצועית און-ליין שמטרתה להציג למתלבט שעדיין לא יודע או לא בטוח מה הוא רוצה ללמוד, רשימה של מקצועות מומלצים להמשך בדיקה, המבדק משולב באתר "יורם לימודים".

פנייתך נשלחה בהצלחה
X
עשה לנו לייק ונמשיך לעזור לך גם בפייסבוק
המלגות הכי שוות
מתי יש ימים פתוחים
תחומי לימוד חדשים