יורם לימודים פורטל הלימודים והסטודנטים
    1. חפש
פרסום, שיווק ומכירות
מקצועות תזזיתיים למי שרוצה לסובב את עולם העסקים על האצבע הקטנה
אודות המקצוע - פרסום, שיווק ומכירות
תוריכמו קוויש ,םוסרפ פילקב הייפצל ץחל
תקציבאות
תיאור המקצוע
?מה זה בכלל
.םוסרפב ןהו רוביצ יסחיב ןה םיאביצקת אוצמל ןתינ .דועו המיאתמ היגטרטסא תאיצמ ,תוטקננה תולועפה ןיבל ביצקתה ןיב המאתה ,םינמז תוחול ,תומישמה תקולח לע יארחא אוה םש דבוע אוה הב הרבחב איה הינשה תיזחה .דועו םוחתב תורושקה תויונמדזה יוהיז ,תונורתפ תעצהו תושלוח רותיא ,תיקוויש היגטרטסא שוביגב הרזע ,תונויער תעצה לע יארחא אוה הב חוקלה לומ תיזח :תותיזח יתש לומ דבוע יאביצקתה .ךרוצה יפל םדרשמב עוצקמה ישנא תא םיליעפמ ליבקמבו הרבחה תוחוקל םע רשקה לע םיארחא רשא תוחוקל יקית ילהנמ םה םיאביצקתה
?מה הן דרישות הקדם
.םוחתה תועוצקמל רפס תיבמ הדועת וא יטנוולר ןושאר ראות גיצהל םישרדנ בורל םוסרפ דרשמב םיאביצקת ,תאז םע .ןיא
?זה מתאים לי
.םינוש םימרוג ןיב רשקלו ,תומישמו םישנא עינהל ,םיטקייורפ להנל לגוסמ תויהל ונממ תשרודש תינעבותו השק הדובעב רבודמ .תיקוויש הבישחו תיבחור הבישח לעב תויהל ךירצ יאביצקת
ףנעה לע עדימ
:טווח גילאי המועסקים
.םהייחל םישולשה תונשב וא םירשעה יאליג ףוסב םה םיאביצקתה בור
םיטלובה םיקיסעמה:
.סיסנ רלג ,םתיג ,יחימע ןונבא רומלש ,יאנביר - רב ןמואב ,יקסבשרו & יקסמוח רלדא :םוסרפ ידרשמ
.תרושקת דרא ,בהר ינר :רוביצ יסחי ידרשמ
:משכורות
.שדוחל לקש 8,000 איה תעצוממה תרוכשמה םייתנש לש ןויסינ לעב יאביצקתל ;תובר תועש תשרוד הדובעה .לקש 7,000-ל לקש 5,000 ןיב לבקי ליחתמ יאביצקת .םירחא םיאמדקאל תיסחי דואמ הכומנ ןושאר ראות לעב יאביצקת תרוכשמ
תודועתו הרשכה
הכשרה ולימודים
.ןושאר ראות שרדיי םימיוסמ םירקמב .הלבק ןחבמו ישיא ןויאיר ויהי םדקה תושירד בורל .תואביצקת לולסמ ףא םיתיעלו םינושה םוסרפה ימוחתב םיסרוק םיעיצמה רפס יתבב וא םוסרפב תוחמתה םע תרושקתב ראות תועיצמש תוללכמב ןה דומלל ןתינ םוסרפה עוצקמ תא
?מה לומדים שם
.דועו ביטאירק ,הקפה ,הידמ ןונכת ,תימוסרפ היגטרטסא ,םינושה םירזגמל קוויש ,תיקוויש תרושקת ,קווישה תודוסי ,םוסרפ דרשמב הדובע יכילהתו הנבמ
?השתלבתי, מה הלאה
.םהלש תוחוקלה תא םתיא תחקלו יאמצע דרשמ חותפל םיטילחמ םיוסמ בלשבש םיבר םיאביצקת םנשי ,ןכ ומכ .םוסרפ להנמ וא םירצומ םוחת להנמ ,גתומ להנמ ,(םיאביצקת לע יארחא) רזיוורפוס דיקפתל םדקתהל לוכי םשמו יאביצקתכ ךישממ ,יאביצקת רזוע דיקפתב ליחתמ םוחתב דבוע לש יסופיט לולסמ
איפה אפשר ללמוד תקציבאות ללימודי תעודה
X
מערכת "מתאים לך?" היא פיתוח ייחודי ומקורי של צוות "כיוונים לעתיד", מבית "יישום" - החברה לפיתוח המחקר של האוניברסיטה העברית. בראש צוות "כיוונים לעתיד" עומד פרופסור איתמר גתי, מומחה בעל שם עולמי בפסיכולוגיה תעסוקתית, מהמחלקה לפסיכולוגיה והחוג לחינוך באוניברסיטה העברית.

מטרת צוות "כיוונים לעתיד" היא לשפר את סיכויי ההשתלבות התעסוקתית של צעירים בעזרת סיוע בקבלת החלטות טובות יותר בתהליך בחירת תחום לימודים או מקצוע.

על מנת להשיג מטרה זו, ערך הצוות מחקרים על דרכי סיוע לצעירים המתלבטים מה ללמוד ובאיזה מקצוע לבחור. באמצעות המחקרים, הוקם מאגר ידע העוסק בתהליכי בחירת לימודים ומקצוע. ידע זה מיושם במערכות ובמסגרות שונות שנועדו לסייע לצעירים המתלבטים בבחירה המקצועית. אחת ממערכות הסיוע שפותחו לאחרונה היא מערכת "מתאים לך?".

מערכת "מתאים לך?" נבחנה במהלך הפיתוח באמצעות סימולציות על העדפותיהם המקצועיות של 50,000 צעירים מתלבטים בארץ. המערכת מאפשרת לבדוק באיזו מידה תחום לימוד או מקצוע עליו חושבים באמת מתאים להעדפות הגולש.

צוות "כיוונים לעתיד", מהאוניברסיטה העברית, מוכר בעולם כמוביל בחדשנות, ומחקריו פורסמו בכתבי-עת מקצועיים יוקרתיים. בין הפרויקטים המצליחים של הצוות ניתן למצוא את "המבדק", מערכת הכוונה מקצועית און-ליין שמטרתה להציג למתלבט שעדיין לא יודע או לא בטוח מה הוא רוצה ללמוד, רשימה של מקצועות מומלצים להמשך בדיקה, המבדק משולב באתר "יורם לימודים".

פנייתך נשלחה בהצלחה
X
עשה לנו לייק ונמשיך לעזור לך גם בפייסבוק
המלגות הכי שוות
מתי יש ימים פתוחים
תחומי לימוד חדשים