יורם לימודים פורטל הלימודים והסטודנטים
    1. חפש
פרסום, שיווק ומכירות
מקצועות תזזיתיים למי שרוצה לסובב את עולם העסקים על האצבע הקטנה
אודות המקצוע - פרסום, שיווק ומכירות
תוריכמו קוויש ,םוסרפ פילקב הייפצל ץחל
מרקום (תקשורת שיווקית)
תיאור המקצוע
?מה זה בכלל
.ינוציח להק לומו תוחוקל לומ תרושקתלו (טנרטניאב קוויש ,תוכורעת ,רוויד ,תינומה הידמ) םוסרפה יגוס לכל םיארחא םוקרמה ישנא ,ךכש ןוויכ .תיקווישה היגטרטסאה תא לעופל םיאיצומו גתומ םינובש ולא םהו קווישה להנמ לש הזמ דרפנ םדיקפת .הרבחה לש תיקווישה תרושקתה לע םיארחא םהו (marketing communication :תילגנאמ) תיקוויש תרושקת ישנא םה םוקרמה ישנא
.הלהנהב םימרוגמו רקחמה ישנאמ עדימ םיבאושו תוריכמה ישנאל תודימצב םידבוע םג םה .תונושה תוביטחה ילהנמלו ,(םידיקפתה ינש תא אלממ דחא םדא הב דאמ הנטק הרבח וז םא אלא) קווישה ישנאל הנושארבו שארב - ןוגראב םיבר םימרוגל תוריש םינתונ םוקרמה ידבוע ,ןכ ומכ
."םוסרפ להנמ"כ דבועה תא רידגהל לבוקמ "הנשי הישעת" תורבחב .היגולונכטה תורבחב רקיעב לבוקמ "םוקרמ" םשה ךא ,הרבח לכב טעמכ םייק דיקפתה
?מה הן דרישות הקדם
.יסיסב יגולונכט עדי
.(ל"וחמ םימרוגו תילגנאב םייעוצקמ םיטסקט םע איה הדובעה תיברמ) תילגנאב תניוצמ הטילשב ךרוצ שי קט-ייה תורבחב
.יתועמשמ ןורתי הווהמ לוהינ וא קוויש ,םוסרפ ,תרושקתב ראות
?זה מתאים לי
.היצלופינמ םהילע ליעפהל ףאו םיינוציח עוצקמ ישנא ליעפהל לכויש ידכ םיבוט שונא יסחי לעב תויהלו תווצב דובעל לגוסמ תויהל ךירצ םוקרמה שיא .םינטקה םיטרפל הדיריו תויעוצקמ תנגפה ךות תאז תושעלו ,רצק ןמזב לודג סמוע םע דדומתהל שרדנ דבועה .םיפופצ םינמז תוחולו םינייל-דדמ תעפשומו ,תיביסנטניא איה :תרגתאמ םוקרמה תוקלחמב הדובעה

.תיבחור הבישחו תיתכרעמ הייאר לעב תויהלו ,(עוצקמ ישנא םה תוחוקלה בור) קסוע אוה וב יעוצקמה ףנעה תאו ,םויכ ונתוא תשמשמה היגולונכטה תא בטיה ריכהל םוקרמה שיא לע ,ןכ ומכ .תוחוקלה לש הנבהו קווישו גתומ תיינב יכילהת לש הנבה תשרוד הדובעה
ףנעה לע עדימ
:מספר מועסקים
."םוקרמ" הרישיה הרדגהה תחת םלוכ אל - שיא 1,500-3,000 ןיב
:טווח גילאי המועסקים
.םירבגה זוחא םג ךכו ,רתוי הובג םיאליגה עצוממ םילהנמה ברקב .24-34 תונב םישנ בורל
:מספר מעסיקים
.קווישה להנמב ךמותשו ,ריכב וניאש דבוע המוד דיקפתב תוקיסעמה תופסונ תורבח תואמ תומייק ךא .םוסרפ וא םוקרמל תוידועיי תוקלחמב תוקיזחמה תורבח 300-600
םיטלובה םיקיסעמה:
.רלולסהו תרושקתה תורבחו ,(תילע-סוארטש ,םסא) תולודגה קווישה תורבחב םוקרמ ידיקפת םנשי ןכ ומכ .סרבמוק ,סיינ ,סקודמא :קט-ייהה ,ףנעב
:משכורות
.ףנעל ףנעמ הנתשמ
.זוחא 30-כב הובג רכשה היגולונכטו תרושקת תורבחב .ח"ש 20,000 םג חיוורהל םייושע םילהנמ .םיריכבל שדוחב םילקש 15,000 דעו םירטוזה םידיקפתל ח"ש 5,000-כב רבודמ (ןוזמ ומכ) תוינכרצ תורבחב
תודועתו הרשכה
?מה לומדים שם
.םוסרפה םלועב םידימלתה בוליש לע רתויו םוקרמ ישנאכ תוסנתה לע תוחפ אוה שגדהו םוסרפה ידרשמ לש הדובעה תוטיש תא םידמלמ ולא םיסרוקב .םוסרפה םוחתב םיסרוק דומלל ןתינ ןכ ומכ .(B2B) םיקסעל תוקוושמה תורבחבו קט-ייהה םלועב םוקרמב םידקמתמו םוחתב יעוצקמ עקר ילעבל םידעוימ םיסרוקה .םוקרמ אשונב םייפיצפס םיסרוק דומלל ןתינ םהב םירופס דומיל תודסומ םנשי
איפה אפשר ללמוד מרקום (תקשורת שיווקית) ללימודי תעודה
X
מערכת "מתאים לך?" היא פיתוח ייחודי ומקורי של צוות "כיוונים לעתיד", מבית "יישום" - החברה לפיתוח המחקר של האוניברסיטה העברית. בראש צוות "כיוונים לעתיד" עומד פרופסור איתמר גתי, מומחה בעל שם עולמי בפסיכולוגיה תעסוקתית, מהמחלקה לפסיכולוגיה והחוג לחינוך באוניברסיטה העברית.

מטרת צוות "כיוונים לעתיד" היא לשפר את סיכויי ההשתלבות התעסוקתית של צעירים בעזרת סיוע בקבלת החלטות טובות יותר בתהליך בחירת תחום לימודים או מקצוע.

על מנת להשיג מטרה זו, ערך הצוות מחקרים על דרכי סיוע לצעירים המתלבטים מה ללמוד ובאיזה מקצוע לבחור. באמצעות המחקרים, הוקם מאגר ידע העוסק בתהליכי בחירת לימודים ומקצוע. ידע זה מיושם במערכות ובמסגרות שונות שנועדו לסייע לצעירים המתלבטים בבחירה המקצועית. אחת ממערכות הסיוע שפותחו לאחרונה היא מערכת "מתאים לך?".

מערכת "מתאים לך?" נבחנה במהלך הפיתוח באמצעות סימולציות על העדפותיהם המקצועיות של 50,000 צעירים מתלבטים בארץ. המערכת מאפשרת לבדוק באיזו מידה תחום לימוד או מקצוע עליו חושבים באמת מתאים להעדפות הגולש.

צוות "כיוונים לעתיד", מהאוניברסיטה העברית, מוכר בעולם כמוביל בחדשנות, ומחקריו פורסמו בכתבי-עת מקצועיים יוקרתיים. בין הפרויקטים המצליחים של הצוות ניתן למצוא את "המבדק", מערכת הכוונה מקצועית און-ליין שמטרתה להציג למתלבט שעדיין לא יודע או לא בטוח מה הוא רוצה ללמוד, רשימה של מקצועות מומלצים להמשך בדיקה, המבדק משולב באתר "יורם לימודים".

פנייתך נשלחה בהצלחה
X
עשה לנו לייק ונמשיך לעזור לך גם בפייסבוק
המלגות הכי שוות
מתי יש ימים פתוחים
תחומי לימוד חדשים