יורם לימודים פורטל הלימודים והסטודנטים
    1. חפש
אודות המקצוע - הנדסאים
םיאסדנה פילקב הייפצל ץחל
הנדסאי נוף
תיאור המקצוע
?מה זה בכלל
.בוציעה תרותו עבטה יעדמ ,היגולונכטה ,הסדנהה ימוחתב תויונמוימ בלשמ ףונה ןונכת עוצקמ

.הביבסל רשק אלל הנבמל םיסחייתמה תולכירדאמ לידבהל ,עבטל סחייתהל שי הז םוחתב .תבשחוממ הדובע לע אוה שגדה הינשה הנשב ,תינדי הדובע לע וניה שגדה הנושארה הנשב .פוש וטופו פא-'צקס ,היפרגופוט לש תוולנ תונכות םידמול םוחתה ידומילב
?מה הן דרישות הקדם
.יאסדנה תמולפיד רגובל תקנעומ ןפוסבו םייתנש םיכשמנ לארשיב יאסדנה ידומיל .םיאסדנהה םשר לצא יאסדנהכ םשריהלו ט"המ תושירדב דומעל דימלתה לע ףונ יאסדנהכ
?זה מתאים לי
.תינכט הדובע הניא הדובעה .יגולונכט עדי לעב ,יתריצי תויהל ךירצ םדאה .הירוטסיהל תושיגר ,הביבס תוכיאל העיגנ ,עבט תבהא .ינוציח הנבמ וניאש ףונ בוהאל ,ןנכתל תלוכיו ןוצר לעב ,תיבחרמ היאר לעב תויהל ךירצ ,ףונ יאסדנהכ קוסעל ןיינועמה םדא
ףנעה לע עדימ
םיטלובה םיקיסעמה:
םילכירדא ידרשמ ,הירסיק ,ףונב וק
:המעסיק הציבורי
.תויריעב ןונכת תוקלחמ ,תונושה תויריעב םינג תקלחמ להנמ
:משכורות
.םילקש 10,000-כ רכתשהל םייופצ קתוו ילעב .וטנ םילקש 4,500-כ רכתשהל םייופצ םיירט םירגוב
?למה כן
.רמגה טקייורפ םויס ינפל דוע "םיפטחנ" םירגובה - הובג שוקיבה .דיתעה לע ,לולכמה לע איה תולכתסהה .היחמצ ,ןונכת ,תולכירדא םידמול ימוחת בר ,ןיינעמ עוצקמ
?למה לא
עצוממ וניה הז םוחתב תורוכשמה חווט
גופים מפקחים
.יאסדנה ראותו ךמסומ יאנכט ראות וירגובל קינעמ ט"המ .הקוסעתו רחסמ ,היישעתה דרשמ ,םדא חכ חותיפו הרשכהל ףגאה תרגסמב ,םייגולונכט-םייסדנה תועוצקמב םיאסדנהו םיאנכט תרשכה לע דקפומה יתכלממ ףוג אוה עדמבו היגולונכטב הרשכהל יתלשממה ןוכמה
תודועתו הרשכה
הכשרה ולימודים
.םידומילה ךרואל דימלתה שכרש תולוכיה תא ןחובה ,רמג טקייורפ םילשהל שי םידומילה םויסב ,ןכ ומכ .יאסדנה תמולפיד רגובל תקנעומ ןפוסבש ט"המ תוניחבבב החלצהב דומעל שי ,ףונ יאסדנה םוחתב הדובעה קושב בלתשהל ידכ
?מה לומדים שם
.םייעוצקמ םירויס ,רמג טקייורפ ,הייקשה תוכרעמ ןונכת ,הייחמצ תועצמאב ןונכת ,ןג יטרפ ןונכת ,ףונ ןונכת ,הקזחאו עוציב-ןוניג ,תויומכ בושיחו םיטרפמ ,הינבה תקיחת ,ףונה תולכירדאו תונמאה תודלות ,ןינבה ירמוחו הינבה תרות ,חמוצה תרכה ,הקינטוב ,ןושידו עקרקה תרות ,היזדואיג ,בוציעה תודוסי ,רויצ ,םושיר ,םיבשחמ ,השחמה ,טוטרשה תודוסי ,תומזי ,קוויש ,תילגנא ,תיללכ הימיכ ,הקיטמתמ :םידומילה תוינכות ירקיע
סוגי התעודות
.ט"המ ידי לע תרכומה "ףונ יאסדנה תמולפיד" םתרשכה םות םע ולבקי םיאסדנה ירגוב
איפה אפשר ללמוד הנדסאי נוף ללימודי תעודה
X
מערכת "מתאים לך?" היא פיתוח ייחודי ומקורי של צוות "כיוונים לעתיד", מבית "יישום" - החברה לפיתוח המחקר של האוניברסיטה העברית. בראש צוות "כיוונים לעתיד" עומד פרופסור איתמר גתי, מומחה בעל שם עולמי בפסיכולוגיה תעסוקתית, מהמחלקה לפסיכולוגיה והחוג לחינוך באוניברסיטה העברית.

מטרת צוות "כיוונים לעתיד" היא לשפר את סיכויי ההשתלבות התעסוקתית של צעירים בעזרת סיוע בקבלת החלטות טובות יותר בתהליך בחירת תחום לימודים או מקצוע.

על מנת להשיג מטרה זו, ערך הצוות מחקרים על דרכי סיוע לצעירים המתלבטים מה ללמוד ובאיזה מקצוע לבחור. באמצעות המחקרים, הוקם מאגר ידע העוסק בתהליכי בחירת לימודים ומקצוע. ידע זה מיושם במערכות ובמסגרות שונות שנועדו לסייע לצעירים המתלבטים בבחירה המקצועית. אחת ממערכות הסיוע שפותחו לאחרונה היא מערכת "מתאים לך?".

מערכת "מתאים לך?" נבחנה במהלך הפיתוח באמצעות סימולציות על העדפותיהם המקצועיות של 50,000 צעירים מתלבטים בארץ. המערכת מאפשרת לבדוק באיזו מידה תחום לימוד או מקצוע עליו חושבים באמת מתאים להעדפות הגולש.

צוות "כיוונים לעתיד", מהאוניברסיטה העברית, מוכר בעולם כמוביל בחדשנות, ומחקריו פורסמו בכתבי-עת מקצועיים יוקרתיים. בין הפרויקטים המצליחים של הצוות ניתן למצוא את "המבדק", מערכת הכוונה מקצועית און-ליין שמטרתה להציג למתלבט שעדיין לא יודע או לא בטוח מה הוא רוצה ללמוד, רשימה של מקצועות מומלצים להמשך בדיקה, המבדק משולב באתר "יורם לימודים".

פנייתך נשלחה בהצלחה
X
עשה לנו לייק ונמשיך לעזור לך גם בפייסבוק
המלגות הכי שוות
מתי יש ימים פתוחים
תחומי לימוד חדשים