יורם לימודים פורטל הלימודים והסטודנטים
    1. חפש
אודות המקצוע - הנדסאים
םיאסדנה פילקב הייפצל ץחל
הנדסאי מכונות
תיאור המקצוע
?מה זה בכלל
.םיטובורו םיתנכתמ ,םירקב לש ןונכתה תפשב שומיש ךות בשחוממ רוצייו ןונכתב תקסוע הדובעה .תונוכמ תיינב רבעב ארקנש המ וניה הז םוחת
?מה הן דרישות הקדם
.יאסדנה תמולפיד רגובל קנעות ןפוסבו םייתנש םיכשמנ ולא םידומיל .םיאסדנהה םשר לצא תונוכמ יאסדנהכ םשריהלו ט"המ תושירדב דומעל דימלתה לע ,תונוכמ תסדנהב קוסעל ידכב
?זה מתאים לי
.תווצ תדובעלו םייפכ תדובעל תונוכנ ילעב ,תינכט הקיז ילעב ,תונוכמו בכר ילכב ןיינע ילעבל המיאתמ םוחתב הדובעה
ףנעה לע עדימ
םיטלובה םיקיסעמה:
.לאפר ,לטניא
:המעסיק הציבורי
.ריווא ליח ,ןוחטבה דרשמ ,למשח תרבח ,תורוקמ
:משכורות
םילקש 9,000 - 6,000 כ לבקי קתו לעב יאסדנה ,העשל םילקש 23-כ לבקי ליחתמ יאסדנה
?למה כן
.הקוזחתו ןונכת ,רוציי ללוכה ,ןווגמ הדובעה םוחת .לעפמ לכב הז עוצקמל השירד היהת דימת ,שקובמ עוצקמ
?למה לא
.ןונכתב קר איה "היקנ"ה הדובעה .קזחה חירה לשב ,דמעמ קיזחהל ושקתי הנוכמ לומ דובעל םיבהוא אלש םישנא
גופים מפקחים
.יאסדנה ראותו ךמסומ יאנכט ראות וירגובל קינעמ ט"המ .הקוסעתו רחסמ ,היישעתה דרשמ ,םדא חכ חותיפו הרשכהל ףגאה תרגסמב ,םייגולונכט-םייסדנה תועוצקמב םיאסדנהו םיאנכט תרשכה לע דקפומה יתכלממ ףוג אוה עדמבו היגולונכטב הרשכהל יתלשממה ןוכמה
תודועתו הרשכה
הכשרה ולימודים
.רמוחב ותואיקב לע ןחביי וב ,רמג טקייורפ םילשהל דימלתה שרדיי םידומילה ךלהמב ,ןכ ומכ .ט"המ תושירדב דומעל דימלתה לע ,יאסדנהכ בלתשהל ידכב
?מה לומדים שם
.הקיסיפ ,הקינורטקלאו למשח ,תינכט תילגנא ,הקיטמתמ :םייעדמ תועוצקמ
.םיבשחמ תונכתו םיתנכותמ םירקב ,תיתיישעתו תיתרפס הקינורטקלא ,םיינכמ םילולכמו םירמוח קזוח :תיתשת תועוצקמ

.תירלוס היגרנא ,םירקבורקימ ,הקיטובור ,הרקב תוכרעמו רושכמ ,םיבשחוממ רוציי יכילהת :םינושה עדיה ימוחת ןיב םיבלשמה םיווהמה תוחמתה תועוצקמ
סוגי התעודות
.ט"המ ידי לע תרכומה המולפיד םתרשכה םות םע ולבקי םיאסדנה ירגוב
איפה אפשר ללמוד הנדסאי מכונות ללימודי תעודה
X
מערכת "מתאים לך?" היא פיתוח ייחודי ומקורי של צוות "כיוונים לעתיד", מבית "יישום" - החברה לפיתוח המחקר של האוניברסיטה העברית. בראש צוות "כיוונים לעתיד" עומד פרופסור איתמר גתי, מומחה בעל שם עולמי בפסיכולוגיה תעסוקתית, מהמחלקה לפסיכולוגיה והחוג לחינוך באוניברסיטה העברית.

מטרת צוות "כיוונים לעתיד" היא לשפר את סיכויי ההשתלבות התעסוקתית של צעירים בעזרת סיוע בקבלת החלטות טובות יותר בתהליך בחירת תחום לימודים או מקצוע.

על מנת להשיג מטרה זו, ערך הצוות מחקרים על דרכי סיוע לצעירים המתלבטים מה ללמוד ובאיזה מקצוע לבחור. באמצעות המחקרים, הוקם מאגר ידע העוסק בתהליכי בחירת לימודים ומקצוע. ידע זה מיושם במערכות ובמסגרות שונות שנועדו לסייע לצעירים המתלבטים בבחירה המקצועית. אחת ממערכות הסיוע שפותחו לאחרונה היא מערכת "מתאים לך?".

מערכת "מתאים לך?" נבחנה במהלך הפיתוח באמצעות סימולציות על העדפותיהם המקצועיות של 50,000 צעירים מתלבטים בארץ. המערכת מאפשרת לבדוק באיזו מידה תחום לימוד או מקצוע עליו חושבים באמת מתאים להעדפות הגולש.

צוות "כיוונים לעתיד", מהאוניברסיטה העברית, מוכר בעולם כמוביל בחדשנות, ומחקריו פורסמו בכתבי-עת מקצועיים יוקרתיים. בין הפרויקטים המצליחים של הצוות ניתן למצוא את "המבדק", מערכת הכוונה מקצועית און-ליין שמטרתה להציג למתלבט שעדיין לא יודע או לא בטוח מה הוא רוצה ללמוד, רשימה של מקצועות מומלצים להמשך בדיקה, המבדק משולב באתר "יורם לימודים".

פנייתך נשלחה בהצלחה
X
עשה לנו לייק ונמשיך לעזור לך גם בפייסבוק
המלגות הכי שוות
מתי יש ימים פתוחים
תחומי לימוד חדשים