יורם לימודים פורטל הלימודים והסטודנטים
    1. חפש
אודות המקצוע - הנדסאים
םיאסדנה פילקב הייפצל ץחל
הנדסאי אלקטרוניקה
תיאור המקצוע
?מה זה בכלל
.הנכותו הרמוח יבלושמ םירצומ םיחתפמ רשא םילעפמו ,םיינורטקלא םיביכר םירציימה םילעפמל תקלחנ היישעתה ,יללכ ןפואב .קט ייהה תיישעתב םידיקפת ןווגמב קסוע הקינורטקלא יאסדנה

.תורשו הקוזחת ,רוצייל חותיפמ הרבעה ,םיתווצו תוקלחמ לוהינ ,חותיפ ידיקפתב הקינורטקלא יאסדנה םיבלתשמ היישעתה תרגסמב

.תובשחוממ תוכרעמ תרזעב תעצבתמ םוחתב חותפה תדובע תיברמ,הנכותה םוחתב ןהו ,הרמוחה םוחתב ןה םה וידומיל ךלהמב הקינורטקלא יאסדנה שכור םתוא תעדה ימוחת
?מה הן דרישות הקדם
.יאסדנה תמולפיד רגובל תקנעומ ןפוסבו םייתנשכ םיכשמנ לארשיב יאסדנה ידומיל .םיאסדנהה םשרב הקינורטקלא יאסדנהכ םשריהלו ט"המ תושירדב דומעל שי ,הקינורטקלא יאסדנהכ דובעל ידכב
?זה מתאים לי
.ןקתל וא קזחתל ךירצ ותוא דויצה אצמנ םהב תומוקמב ,תובשחוממ תוכרעמ תרזעב תעצבתמ הדובעה ,תורש וא הקוזחתב רבודמ םא .רוצי יווקו דרשמ תבלושמ הדובעב רבודמ רוצייל חותיפמ הרבעהב רבודמ םא .תבשחוממ דרשמ תביבסב רקיעב תעצבתמ הדובעה ,חותיפב רבודמ םא :קוסיעה םוחתב היולת תוליעפה .תורגתאמו תובר הדובע תועשב ןייפואמ דיקפתה
ףנעה לע עדימ
םיטלובה םיקיסעמה:
לטניא ,הלורוטומ ,רוואט
:המעסיק הציבורי
למשחה תרבח ,תיריוואה הישעתה
:משכורות
.ל"נה םוכסהמ םישלושמ ףאו םילופכ לדוג ירדסב תורוכשמו ריהמ םודיק יופצ הדובעה תומוקמב םינייטצמל .םילקש 7000 רוזאב תורוכשמל םייופצ םליחתמ םירגוב
?למה כן
תיתריצי הביבסב תרגאתמ הדובע ,םיבוט הקסעה יאנת ,תובוטו תוריהמ םודיקה תויורשפא ,הילע תמגמב אצמנ הקינורטקלא יאסדנהל שוקיבה
?למה לא
.הדובעה םוקמל םאתהב םירוגמה דוינ ,תורמשמב םיתיעל ,תובר הדובע תועש
גופים מפקחים
.יאסדנה ראותו ךמסומ יאנכט ראות וירגובל קינעמ ט"המ .הקוסעתו רחסמ ,היישעתה דרשמ ,םדא חכ חותיפו הרשכהל ףגאה תרגסמב ,םייגולונכט-םייסדנה תועוצקמב םיאסדנהו םיאנכט ט"המ תרשכה לע דקפומה יתכלממ ףוג אוה עדמבו היגולונכטב הרשכהל יתלשממה ןוכמה ,ט"המ
תודועתו הרשכה
הכשרה ולימודים
.תדקפתמ איהשכ תכרעמה תא גיצהלו טקייורפה ןונכתב ומצעל ביצהש תושירדב דומעל בייח רגובה .(תינכט הביתכו םירופיש ,תולקת רותיא ,תונכת ,היצלומיס תקידב ,סופיטבא תיינב ,םיביכר תריחב ,ןויפא) היבלש לכ לע ,יהשלכ תינורטקלא תכרעמ לש םושייו חותיפ לע אוה טקייורפב שגדה .היישעתב יתימא טקייורפ לש עוציבה ןפואב תוסנתהלו דמלנה רמוחה לכ תא תישעמ הרוצב םשייל דימלתל רשפאמ טקייורפה .ט"המ עבקש תוניחבהו תולטמה תרגסמב ,עצבל וילעש רמגה טקייורפ תוכזב הדובעה קושל "ןכומ" אצוי הקינורטקלא יאסדנה
?מה לומדים שם
.תוילטיגיד תוכרעמ למשחה תרות ומכ םייגולונכט סיסב תועוצקמ ,תילגנא הקיסיפ הקיטמתמ ומכ תועוצקמב יסיסב עדי ןנערל םתרטמש אובמ יסרוק םידמלנ הנושארה םידומילה תנשב

.עוצקמב הדובעל טנדוטסה תא ורישכיש ,םיינורטקלא םילגעמו הרמוח רואת תופש ,םיריעז םידבעמ :ןוגכ תוחמתהה תועוצקמ םידמלנ הינשה םידומילה תנשב .תוחמתהה תועוצקמ תא תולקב דומלל ול רשפאתש המרל טנדוטסה תא איבהל םתרטמו ,סיסבה תמרמ םידמלנ םיסרוקה לכ
סוגי התעודות
.ט"המ ידי לע תרכומה הקינורטקלא יאסדנה תמולפיד םתרשכה םות םע ולבקי םיאסדנה ירגוב
?השתלבתי, מה הלאה
.קט ייהה תיישעתב בלתשהלו ,הסדנה ידומילל ךישמהל ןתינ
איפה אפשר ללמוד הנדסאי אלקטרוניקה ללימודי תעודה
X
מערכת "מתאים לך?" היא פיתוח ייחודי ומקורי של צוות "כיוונים לעתיד", מבית "יישום" - החברה לפיתוח המחקר של האוניברסיטה העברית. בראש צוות "כיוונים לעתיד" עומד פרופסור איתמר גתי, מומחה בעל שם עולמי בפסיכולוגיה תעסוקתית, מהמחלקה לפסיכולוגיה והחוג לחינוך באוניברסיטה העברית.

מטרת צוות "כיוונים לעתיד" היא לשפר את סיכויי ההשתלבות התעסוקתית של צעירים בעזרת סיוע בקבלת החלטות טובות יותר בתהליך בחירת תחום לימודים או מקצוע.

על מנת להשיג מטרה זו, ערך הצוות מחקרים על דרכי סיוע לצעירים המתלבטים מה ללמוד ובאיזה מקצוע לבחור. באמצעות המחקרים, הוקם מאגר ידע העוסק בתהליכי בחירת לימודים ומקצוע. ידע זה מיושם במערכות ובמסגרות שונות שנועדו לסייע לצעירים המתלבטים בבחירה המקצועית. אחת ממערכות הסיוע שפותחו לאחרונה היא מערכת "מתאים לך?".

מערכת "מתאים לך?" נבחנה במהלך הפיתוח באמצעות סימולציות על העדפותיהם המקצועיות של 50,000 צעירים מתלבטים בארץ. המערכת מאפשרת לבדוק באיזו מידה תחום לימוד או מקצוע עליו חושבים באמת מתאים להעדפות הגולש.

צוות "כיוונים לעתיד", מהאוניברסיטה העברית, מוכר בעולם כמוביל בחדשנות, ומחקריו פורסמו בכתבי-עת מקצועיים יוקרתיים. בין הפרויקטים המצליחים של הצוות ניתן למצוא את "המבדק", מערכת הכוונה מקצועית און-ליין שמטרתה להציג למתלבט שעדיין לא יודע או לא בטוח מה הוא רוצה ללמוד, רשימה של מקצועות מומלצים להמשך בדיקה, המבדק משולב באתר "יורם לימודים".

פנייתך נשלחה בהצלחה
X
עשה לנו לייק ונמשיך לעזור לך גם בפייסבוק
המלגות הכי שוות
מתי יש ימים פתוחים
תחומי לימוד חדשים