יורם לימודים פורטל הלימודים והסטודנטים
    1. חפש
אודות המקצוע - הנדסאים
םיאסדנה פילקב הייפצל ץחל
בעלי חיים ורפת
תיאור המקצוע
?מה זה בכלל
.ןוזמ יזכרמ להנמכו הערזהל תורבחב עירזמכ ,םלועבו ץראב הבילח ינוכמו תותפרל דויצ תוקוושמש תורבחב בושחמהו היצמוטואה םוחתב הכרדהב ,םייאלקח רפס יתבב הכרדהב ,תותפר לוהינב קסוע תפרו םייח ילעב יאסדנה
?מה הן דרישות הקדם
.יאסדנה תמולפיד רגובל תקנעומ ןפוסבו םייתנשכ םיכשמנ ץראב יאסדנה ידומיל .םיאסדנהה םשרב יאסדנהכ םשריהלו ט"המ תושירדב דומעל שי תפרו םייח ילעב יאסדנהכ דובעל ידכב
?זה מתאים לי
.תיאמצע בורל איה הדובעהו ,תמדקומ המיק שרוד דיקפתה .םייח ילעבו עבט בהוא תויהל בושח םוחתב קוסעל תנמ לע
ףנעה לע עדימ
םיטלובה םיקיסעמה:
.תיתוכאלמ הערזה ,הבילח ינוכמו תותפרל דויצ תוקוושמה תורבח ,םיאלקח רפס יתב ,תותפר
:המעסיק הציבורי
.תוימוקמו תוירוזא תוצעומו תויריע ,תואירבה דרשמ
גופים מפקחים
.יאסדנה ראותו ךמסומ יאנכט ראות וירגובל קינעמ ט"המ .הקוסעתו רחסמ ,היישעתה דרשמ ,םדא חכ חותיפו הרשכהל ףגאה תרגסמב ,םייגולונכט-םייסדנה תועוצקמב םיאסדנהו םיאנכט תרשכה לע דקפומה יתכלממ ףוג אוה עדמבו היגולונכטב הרשכהל יתלשממה ןוכמה ,ט"המ
תודועתו הרשכה
הכשרה ולימודים
.גוחב םינושה םידומילה ימוחת לש היצרגטניא ותרטמש ,רמג טקיורפ םע דדומתהל שי ,ןכ ומכ .יאסדנה תמולפיד דימלתל תקנעומ ןפוסב רשא ,ט"המ לש תושירדב דומעל שי ,יאסדנהכ קושב בלתשהל ידכב
?מה לומדים שם
.הלכלכ םיבשחמ ,תילגנא ,הקיטיסיטטס ,הקיטמתמ ,הימיכ :עקר תועוצקמ

.תיתביבס היגולויזיפ ,תובשחוממ תוכרעמ ,הביבסה תוכיא ,םינבמ ןונכתב םיללכ ,הבילח ןוכמו תפרה ןוכימ ,ותקפהו בלח רוציי ,תפרב םינבמו בושחמ היצמוטוא .תועקשה תויאדכו ןוה יבושיח ,תואנובשחו ריחמת ,לוהינ תויונמוימ ,הקיטנגו חופיט ,היגולויזיפו הימוטנא ,אתה לש היגולויב ,הימיכויב :סיסב תועוצקמ

.הרפל השק הטלמהב עויס סרוקו רדעה תאופר ,תוקבדמ תולחמ ,םיקנוי תולחמ ,תולערה ירקמו םיבצעה ,ןיעה ,רועה תוכרעמ ,תוימינפ תולחמ תכרעמ ,תוילובטמ תולחמו לוכיעה תכרעמ ,ףלטה תואירב ,ןיטעה תואירב ,היגולותפ ,תופורתה תרות ,ןוסיחה תרות :רדעהו הרפה תואירב .תיתוכאלמ הערזהו תוירופ ,תפרב םינושה לודיגה יפנע ,תונוזמ רומישו אופסמ ילודג ,הנזה קשממ ,ןוזמ זכרמ ,תונוזמ ,תונמ ןונכתו הנזה :םייללכ תוחמתה תועוצקמ
?השתלבתי, מה הלאה
.ט"המ ידי לע תרכומה יאסדנה תמולפיד םתרשכה םות םע ולבקי םיאסדנה ירגוב
איפה אפשר ללמוד בעלי חיים ורפת ללימודי תעודה
X
מערכת "מתאים לך?" היא פיתוח ייחודי ומקורי של צוות "כיוונים לעתיד", מבית "יישום" - החברה לפיתוח המחקר של האוניברסיטה העברית. בראש צוות "כיוונים לעתיד" עומד פרופסור איתמר גתי, מומחה בעל שם עולמי בפסיכולוגיה תעסוקתית, מהמחלקה לפסיכולוגיה והחוג לחינוך באוניברסיטה העברית.

מטרת צוות "כיוונים לעתיד" היא לשפר את סיכויי ההשתלבות התעסוקתית של צעירים בעזרת סיוע בקבלת החלטות טובות יותר בתהליך בחירת תחום לימודים או מקצוע.

על מנת להשיג מטרה זו, ערך הצוות מחקרים על דרכי סיוע לצעירים המתלבטים מה ללמוד ובאיזה מקצוע לבחור. באמצעות המחקרים, הוקם מאגר ידע העוסק בתהליכי בחירת לימודים ומקצוע. ידע זה מיושם במערכות ובמסגרות שונות שנועדו לסייע לצעירים המתלבטים בבחירה המקצועית. אחת ממערכות הסיוע שפותחו לאחרונה היא מערכת "מתאים לך?".

מערכת "מתאים לך?" נבחנה במהלך הפיתוח באמצעות סימולציות על העדפותיהם המקצועיות של 50,000 צעירים מתלבטים בארץ. המערכת מאפשרת לבדוק באיזו מידה תחום לימוד או מקצוע עליו חושבים באמת מתאים להעדפות הגולש.

צוות "כיוונים לעתיד", מהאוניברסיטה העברית, מוכר בעולם כמוביל בחדשנות, ומחקריו פורסמו בכתבי-עת מקצועיים יוקרתיים. בין הפרויקטים המצליחים של הצוות ניתן למצוא את "המבדק", מערכת הכוונה מקצועית און-ליין שמטרתה להציג למתלבט שעדיין לא יודע או לא בטוח מה הוא רוצה ללמוד, רשימה של מקצועות מומלצים להמשך בדיקה, המבדק משולב באתר "יורם לימודים".

פנייתך נשלחה בהצלחה
X
עשה לנו לייק ונמשיך לעזור לך גם בפייסבוק
המלגות הכי שוות
מתי יש ימים פתוחים
תחומי לימוד חדשים