יורם לימודים פורטל הלימודים והסטודנטים
    1. חפש
אודות המקצוע - הנדסאים
םיאסדנה פילקב הייפצל ץחל
הנדסאי מכשור ובקרה
תיאור המקצוע
?מה זה בכלל
.היצמוטוא יביכרו םיבשחמ תרושקת ,הענה תוכרעמ ,םירמתמ ,םיתנכותמ םירקב ,ךילהת ירקבב שומיש ךות ,(תירלולס תרושקת תרזעב קוחרמו תימוקמ) םינותנ לע הטילשו ףוסיאל H.M.I תוכרעמ ,ענה תרקב ,םיטובור ,תורקובמ תוממח ,םייטמוטוא םיכילהת ,היגרנא ,ןונימ תוכרעמו הליקש ,םימב לופיטו םימ תלפתה ,םימכח םינבמו םיתב ,םילקא ,סלפמ ,תוחל ,הקיפס ,ץחל ,הרוטרפמט לע הרקבל תובשחוממ תוכרעמ םושייו ןונכתב םיקסוע םוחתב םידבועה .היצמוטואו הנוכמ-םדא קשממ תוכרעמ ,למשח ,םירקב תרושקת ,םיעונמ ,םיבשחמ ,הקינורטקלאב הרשכה בלשמה ימוחת-בר עוצקמ וניה הרקבו רושכמ יאסדנה
?מה הן דרישות הקדם
.יאסדנה תמולפיד תקנעומ ןפוסבו םייתנשכ םיכשמנ לארשיב יאסדנה ידומיל .םיאסדנהה םשרב יאסדנהכ םשריהלו ט"המ תושירדב דומעל שי הרקבו רושכמ יאסדנהכ קוסעל ידכב
ףנעה לע עדימ
םיטלובה םיקיסעמה:
HP ,לטניא
:המעסיק הציבורי
הבונת ,למשח תרבח
:משכורות
עצוממב שדוחל םילקש 6500 רכתשהל םייופצ םיירט םירגוב
עצוממב שדוחל םילקש 10000 םינש 3-5 לש קתוו ןויסינ ילעב
עצוממב שדוחל םילקש 15500 םינש 5-10 לש קתוו ןויסינ ילעב
?למה כן
.םימוחתו תורבח לש לודג ןווגמב תולקב בלתשהל ןתינו לדגו ךלוה עוצקמל שוקיבה ,ןכל .עדי תוריתע תושדח תוישעת חותיפבו תמייקה היישעתה לולכשבו םוכחתב ךרוצה לשב הינווג לכ לע תינרדומה היישעתב יזכרמ םוקמ םויכ תספות הרקבו רושכמ תסדנה

.המשהב הבר תושימג תמייקו ןיינעמו קתרמ עוצקמה .יעדמ-יגולונכטה םלועל ההובג תונכומ רשפאמ הרשכהה יפוא .עדי וב ןיא םיסדנהמלש ימושייה רושימב רקיעבו יטרואיתה רושימב ןה בחר םוחתב רבודמ
גופים מפקחים
.יאסדנה ראותו ךמסומ יאנכט ראות וירגובל קינעמ ט"המ .הקוסעתו רחסמ ,היישעתה דרשמ ,םדא חכ חותיפו הרשכהל ףגאה תרגסמב ,םייגולונכט-םייסדנה תועוצקמב םיאסדנהו םיאנכט תרשכה לע דקפומה יתכלממ ףוג אוה עדמבו היגולונכטב הרשכהל יתלשממה ןוכמה ט"המ
תודועתו הרשכה
הכשרה ולימודים
.םיאשונ לש בחר ןווגמב תומדקתמ תודבעמב תובר תוסנתה תועש תללוכ םידומילה תינכת .ט"המ לש םידומילה תינכת י"פע תוניחבב החלצהב דומעל שי הרקבו רושכמ יאסדנהכ קושב בלתשהל ידכב

.תכרעמ תיינבו דויצו םיביכר תריחב םוחתב תוקסועה תורבח םע רשק ,טנרטניא ,תיעוצקמ תורפסב שומישה ,תוברל תודבעמבו םירועישב שכרש םושייה תולוכי תא דימלתה גיצמ וז הדובעב .שכרנש עדיה לע תססבתמה ,תכרעמ-תת וא תכרעמ ,הנוכמ ,ןקתמ ,הסונמ סדנהמ לש ותייחנהב ,דימלתה הנוב וכלהמבש "רמג טקיורפ" ןהב ,תוישעמ תומישמ םע דדומתהל שי הרשכהה ךלהמב
?מה לומדים שם
.בשחוממ טוטרש ,תינכט תילגנא ,הימיכ ,הקיזיפ ,הקיטמתמ :םייללכ תועוצקמ

.תויתרפס תוכרעמ ,םיבשחמ תונכת ,םיבשחמ ,למשחה תרות :םייסיסב תועוצקמ

.הקינורטקלא ,הנוכמ-םדא קשממ תוכרעמ ,היצמוטוא ,םיתנכותמ םירקב ,תיתיישעת הסדנהל אובמ ,הרקב תוכרעמב םירמתמו םיביכר ,הרקב תוכרעמ :תוחמתה תועוצקמ

.ילמשח דוקיפו למשח ינקתמ ,למשח תונוכמ :םימילשמ תועוצקמ
סוגי התעודות
.ט"המ ידי לע תרכומה יאסדנה תמולפיד םתרשכה םות םע ולבקי םיאסדנה ירגוב
?השתלבתי, מה הלאה
.הקינורטקלא סדנהמ ראותל םהידומילב ךישמהל םילוכי המגמה ירגוב
איפה אפשר ללמוד הנדסאי מכשור ובקרה ללימודי תעודה
X
מערכת "מתאים לך?" היא פיתוח ייחודי ומקורי של צוות "כיוונים לעתיד", מבית "יישום" - החברה לפיתוח המחקר של האוניברסיטה העברית. בראש צוות "כיוונים לעתיד" עומד פרופסור איתמר גתי, מומחה בעל שם עולמי בפסיכולוגיה תעסוקתית, מהמחלקה לפסיכולוגיה והחוג לחינוך באוניברסיטה העברית.

מטרת צוות "כיוונים לעתיד" היא לשפר את סיכויי ההשתלבות התעסוקתית של צעירים בעזרת סיוע בקבלת החלטות טובות יותר בתהליך בחירת תחום לימודים או מקצוע.

על מנת להשיג מטרה זו, ערך הצוות מחקרים על דרכי סיוע לצעירים המתלבטים מה ללמוד ובאיזה מקצוע לבחור. באמצעות המחקרים, הוקם מאגר ידע העוסק בתהליכי בחירת לימודים ומקצוע. ידע זה מיושם במערכות ובמסגרות שונות שנועדו לסייע לצעירים המתלבטים בבחירה המקצועית. אחת ממערכות הסיוע שפותחו לאחרונה היא מערכת "מתאים לך?".

מערכת "מתאים לך?" נבחנה במהלך הפיתוח באמצעות סימולציות על העדפותיהם המקצועיות של 50,000 צעירים מתלבטים בארץ. המערכת מאפשרת לבדוק באיזו מידה תחום לימוד או מקצוע עליו חושבים באמת מתאים להעדפות הגולש.

צוות "כיוונים לעתיד", מהאוניברסיטה העברית, מוכר בעולם כמוביל בחדשנות, ומחקריו פורסמו בכתבי-עת מקצועיים יוקרתיים. בין הפרויקטים המצליחים של הצוות ניתן למצוא את "המבדק", מערכת הכוונה מקצועית און-ליין שמטרתה להציג למתלבט שעדיין לא יודע או לא בטוח מה הוא רוצה ללמוד, רשימה של מקצועות מומלצים להמשך בדיקה, המבדק משולב באתר "יורם לימודים".

פנייתך נשלחה בהצלחה
X
עשה לנו לייק ונמשיך לעזור לך גם בפייסבוק
המלגות הכי שוות
מתי יש ימים פתוחים
תחומי לימוד חדשים