יורם לימודים פורטל הלימודים והסטודנטים
    1. חפש
אודות המקצוע - הנדסאים
םיאסדנה פילקב הייפצל ץחל
הנדסאי חשמל
תיאור המקצוע
?מה זה בכלל
;תונושה תוישעתב למשח יאסדנה ;ירוביצה רזגמב למשח יאסדנה ;יטרפה רזגמב למשח ינלבק :םיאבה םימוחתב הקינורטקלא יאסדנה םיבלושמ הלא תורגסמב .ירוביצהו יטרפה קושבו קט ייהה תיישעתב םידיקפת ןווגמב םיקסוע למשח יאסדנה עוצקמ ילעב

.רפמא 3 * 630 לש םרז תמצוע דע תוינכות ךורעל יאשר היהי יאסדנה .רפמא 4 * 300 לש םרז תמצוע דע תוינכת ךורעל יאשר היהי יאנכט ,למשחה קוח יפל .יאסדנה יאלמשח תגרדב - תפסונ ןויסינ תנש רחאלו ,ישאר יאלמשח תגרדב יאסדנהה הכזי ,ישעמ ןויסינ תנש רחאל .ךמסומ יאלמשחכ םשריהל יאסדנהה יאכז םידומילה םותב

.היגרנאו למשח תקוזחתו תוריש תורבחבו היישעתלו היינבל למשח תיתשת תמקהב תוקסועה תורבחב ,רוצייו למשח תכלוהב תוקסועה תורבחב חתפמ דיקפת אלממ למשח יאסדנה
?מה הן דרישות הקדם
.יאסדנה תמולפיד םירגובל תקנעומ ןפוסבו םייתנשכ םיכשמנ לארשיב יאסדנה ידומיל .םיאסדנהה םשרב יאסדנהכ םשריהלו ט"המ תושירדב דומעל דימלתה לע ,למשח יאסדנהכ דובעל ידכב
?זה מתאים לי
.ההובג תינכט תונמוימ שרוד דיקפתה .םיתווצב איה הדובעה בורל ,תובורמ הדובע תועשב ןייפואמ דיקפתה
ףנעה לע עדימ
:הדיפלומה והאופק האקדמי
.יאמצע םזיכ ןכו המודכו תורש ,הקוזחת תוכיא תרקב ,חותיפ ימוחתב הקינורטקלא ילעפמב בלתשהל לוכי למשח יאסדנה
םיטלובה םיקיסעמה:
רוואט ,לטניא
:המעסיק הציבורי
למשחה תרבח
:משכורות
םילקש 7000 רוזאב תורוכשמל םייופצ םליחתמ םירגוב
?למה כן
הז םוחתב םירגובל עוושמ קושהו הילע תמגמב אצמנ למשח יאסדנהל שוקיבה
?למה לא
.תיזיפ הדובעב םג ךורכ םיתיעל תובר הדובע תועש
גופים מפקחים
.יאסדנה ראותו ךמסומ יאנכט ראות וירגובל קינעמ ט"המ .הקוסעתו רחסמ ,היישעתה דרשמ ,םדא חכ חותיפו הרשכהל ףגאה תרגסמב ,םייגולונכט-םייסדנה תועוצקמב םיאסדנהו םיאנכט ,ט"המ תרשכה לע דקפומה יתכלממ ףוג אוה עדמבו היגולונכטב הרשכהל יתלשממה ןוכמה
תודועתו הרשכה
הכשרה ולימודים
.הרקבו דוקיפ תכרעמ וא ,לודג ילמשח ןקתמ תמגודכ טנדוטסה לש חותיפ ירפ ללוכ רשא ,רמגה טקיורפ תא החלצהב םייסל ,ט"המ לש םינחבמב החלצהב דומעל ,םיימינפה םידומילה תועוצקמב םינחבמה תא החלצהב םייסל ןה תושירדה הדובעה קושב בלתשהלו חילצהל ידכב
?מה לומדים שם
.תוחמתהה תועוצקמ תא תולקב דומלל ול רשפאתש תיסיסב המרל טנדוטסה תא איבהל הרטמב ,תוילטיגיד תוכרעמ למשחה תרות ומכ םייגולונכט סיסב תועוצקמ םידמלנ ,ףסונב .תילגנאו הקיסיפ ,הקיטמתמ ומכ תועוצקמב יסיסב עדי ןנערל םתרטמש אובמ יסרוק םידמלנ הנושארה םידומילה תנשב

.למשח תונוכמ ,קפסה תוכרעמ ,תונכת ינב םירקב ןוגכ תוחמתהה תועוצקמ םידמלנ הינשה םידומילה תנשב
סוגי התעודות
.שכרנש ןויסנל םאתהב יעוצקמ םודיק תרשפאמ למשחה קוחל םאתהב ףסונב .הסדנהל דיתעב המלשה ידומיל ךרוצל ל"וחבו ץראב ימדקא דסומ לכ ידי לעו ט"המ י"ע תרכומה למשח יאסדנה תדועתל יאכז המגמה רגוב
?השתלבתי, מה הלאה
.הובג יחוור לאיצנטופ םע םיזרכמל השיג תורשפאמ הלא תודועת .םינקתמ קדובו ,יאסדנה יאלמשח ,ישאר יאלמשח תדועת תלבקל עוצקמב תומדקתהו קתוו תריבצ ;(ירטמוכיספ ןחבממ רוטפ שי יואר םינויצ עצוממ לעב יאסדנהל) תואסדנהה ידומיל תרגסמב דמל םתואש תועוצקממ רוטפ תלבקו הסדנה ידומילל ךשמה :תויורשפא רפסמ תודמוע המגמה רגוב ינפב
איפה אפשר ללמוד הנדסאי חשמל ללימודי תעודה
X
מערכת "מתאים לך?" היא פיתוח ייחודי ומקורי של צוות "כיוונים לעתיד", מבית "יישום" - החברה לפיתוח המחקר של האוניברסיטה העברית. בראש צוות "כיוונים לעתיד" עומד פרופסור איתמר גתי, מומחה בעל שם עולמי בפסיכולוגיה תעסוקתית, מהמחלקה לפסיכולוגיה והחוג לחינוך באוניברסיטה העברית.

מטרת צוות "כיוונים לעתיד" היא לשפר את סיכויי ההשתלבות התעסוקתית של צעירים בעזרת סיוע בקבלת החלטות טובות יותר בתהליך בחירת תחום לימודים או מקצוע.

על מנת להשיג מטרה זו, ערך הצוות מחקרים על דרכי סיוע לצעירים המתלבטים מה ללמוד ובאיזה מקצוע לבחור. באמצעות המחקרים, הוקם מאגר ידע העוסק בתהליכי בחירת לימודים ומקצוע. ידע זה מיושם במערכות ובמסגרות שונות שנועדו לסייע לצעירים המתלבטים בבחירה המקצועית. אחת ממערכות הסיוע שפותחו לאחרונה היא מערכת "מתאים לך?".

מערכת "מתאים לך?" נבחנה במהלך הפיתוח באמצעות סימולציות על העדפותיהם המקצועיות של 50,000 צעירים מתלבטים בארץ. המערכת מאפשרת לבדוק באיזו מידה תחום לימוד או מקצוע עליו חושבים באמת מתאים להעדפות הגולש.

צוות "כיוונים לעתיד", מהאוניברסיטה העברית, מוכר בעולם כמוביל בחדשנות, ומחקריו פורסמו בכתבי-עת מקצועיים יוקרתיים. בין הפרויקטים המצליחים של הצוות ניתן למצוא את "המבדק", מערכת הכוונה מקצועית און-ליין שמטרתה להציג למתלבט שעדיין לא יודע או לא בטוח מה הוא רוצה ללמוד, רשימה של מקצועות מומלצים להמשך בדיקה, המבדק משולב באתר "יורם לימודים".

פנייתך נשלחה בהצלחה
X
עשה לנו לייק ונמשיך לעזור לך גם בפייסבוק
המלגות הכי שוות
מתי יש ימים פתוחים
תחומי לימוד חדשים