יורם לימודים פורטל הלימודים והסטודנטים
    1. חפש
אודות המקצוע - הנדסאים
םיאסדנה פילקב הייפצל ץחל
צילום ומדיה דיגיטלית
תיאור המקצוע
?מה זה בכלל
.ידועית םוליצו ,םיעוריא םוליצ ,עונלוק דעו ,היזיוולט תוינכתו ןיזגמ ךרד ,תושדחו תונותיעמ לחה ,םוליצ תויוחמתה ןווגמ ןיב הענ תילטיגיד הידמו םוליצ יאסדנה לולסמ םימייסמה סליטסהו ואדיוה ימלצ לש םתדובע
?מה הן דרישות הקדם
.יאסדנה תמולפיד תקנעומ ןפוסבו םייתנשכ םיכשמנ לארשיב יאסדנה ידומיל .םיאסדנהה םשרב םשריהלו ט"המ תושירדב דומעל דימלתה לע יאסדנהכ םוחתב קוסעל ידכב
?זה מתאים לי
.ההובג תינכט תונמוימו תויתריצי טנדוטסה ןמ תושרדנ םוליצה תמגמב
ףנעה לע עדימ
םיטלובה םיקיסעמה:
.ל"וחבו ץראב עדי תוריתע תוישעתו תונותיע ,רואל תואצוה ,םוסרפה ףנעב םוליצ ינפלוא
:המעסיק הציבורי
.םינואיזומו תואטיסרבינוא ,יעדמ רקחמ ינוכמ ,תיאבצהו תיריוואה היישעתה ,ןוחטיבה תכרעמ ,לארשי תרטשמכ םייתכלממ תודסומב בלתשהל לכוי המגמה רגוב יאסדנה
גופים מפקחים
.יאסדנה ראותו ךמסומ יאנכט ראות וירגובל קינעמ ט"המ .הקוסעתו רחסמ ,היישעתה דרשמ ,םדא חכ חותיפו הרשכהל ףגאה תרגסמב ,םייגולונכט-םייסדנה תועוצקמב םיאסדנהו םיאנכט תרשכה לע דקפומה יתכלממ ףוג אוה עדמבו היגולונכטב הרשכהל יתלשממה ןוכמה ,ט"המ
תודועתו הרשכה
הכשרה ולימודים
.םידומילה ךלהמב רבצש עדיהו תויתריציה ,תולוכיה תא ןחוב רשא רמגה טקייורפב החלצהב דומעל דימלתה לע ,יאסדנהכ קושב בלתשהל ידכב
?מה לומדים שם
.דומיל תונש יתש אוה דומילה תינכות ךשמ .דוביעו תינורטקלא הימדה ,תימוליצו תיללכ הימיכ ,תונמאה תודלות ,םוליצה תודלות ,בוציעה תודוסי ,יביטרטסוליאו ידועית ,יתיישעת ,ירחסמ :ץוחבו ןפלואב ישעמ םוליצ ,פוקסורקימה ךרד םוליצ ,יעדמ ינכט םוליצ ,ואדיוה תודוסי ,םוליצה תודוסי :םיירקיע דומיל תועוצקמ

.ילטיגידו ינורטקלא םוליצ ,יפרגה בשחמהו בשחמה תודוסי ,עבצה תרותו הקינורטקלא ,ןפלוא :םידמול ףסונב .ישיא יוטיבכ םוליצ תפשו עבט םוליצ ,ילכירדאו יתיישעת םוליצ ,ידועית םוליצ ,םוסרפ ,תונותיע ,הנפא םוליצ ןוגכ ,םינוש םוליצ יפנעב תוסנתהל םיטנדוטסל תרשפאמ םידומילה תרגסמ
סוגי התעודות
.ט"המ ידי לע תרכומה המולפיד םתרשכה םות םע ולבקי םיאסדנה ירגוב
איפה אפשר ללמוד צילום ומדיה דיגיטלית ללימודי תעודה
X
מערכת "מתאים לך?" היא פיתוח ייחודי ומקורי של צוות "כיוונים לעתיד", מבית "יישום" - החברה לפיתוח המחקר של האוניברסיטה העברית. בראש צוות "כיוונים לעתיד" עומד פרופסור איתמר גתי, מומחה בעל שם עולמי בפסיכולוגיה תעסוקתית, מהמחלקה לפסיכולוגיה והחוג לחינוך באוניברסיטה העברית.

מטרת צוות "כיוונים לעתיד" היא לשפר את סיכויי ההשתלבות התעסוקתית של צעירים בעזרת סיוע בקבלת החלטות טובות יותר בתהליך בחירת תחום לימודים או מקצוע.

על מנת להשיג מטרה זו, ערך הצוות מחקרים על דרכי סיוע לצעירים המתלבטים מה ללמוד ובאיזה מקצוע לבחור. באמצעות המחקרים, הוקם מאגר ידע העוסק בתהליכי בחירת לימודים ומקצוע. ידע זה מיושם במערכות ובמסגרות שונות שנועדו לסייע לצעירים המתלבטים בבחירה המקצועית. אחת ממערכות הסיוע שפותחו לאחרונה היא מערכת "מתאים לך?".

מערכת "מתאים לך?" נבחנה במהלך הפיתוח באמצעות סימולציות על העדפותיהם המקצועיות של 50,000 צעירים מתלבטים בארץ. המערכת מאפשרת לבדוק באיזו מידה תחום לימוד או מקצוע עליו חושבים באמת מתאים להעדפות הגולש.

צוות "כיוונים לעתיד", מהאוניברסיטה העברית, מוכר בעולם כמוביל בחדשנות, ומחקריו פורסמו בכתבי-עת מקצועיים יוקרתיים. בין הפרויקטים המצליחים של הצוות ניתן למצוא את "המבדק", מערכת הכוונה מקצועית און-ליין שמטרתה להציג למתלבט שעדיין לא יודע או לא בטוח מה הוא רוצה ללמוד, רשימה של מקצועות מומלצים להמשך בדיקה, המבדק משולב באתר "יורם לימודים".

פנייתך נשלחה בהצלחה
X
עשה לנו לייק ונמשיך לעזור לך גם בפייסבוק
המלגות הכי שוות
מתי יש ימים פתוחים
תחומי לימוד חדשים