יורם לימודים פורטל הלימודים והסטודנטים
    1. חפש
אודות המקצוע - הנדסאים
םיאסדנה פילקב הייפצל ץחל
קולנוע וטלוויזיה
תיאור המקצוע
?מה זה בכלל
.תוקפהל לוק ספ בוציעו לוק תטלקה דעו ,תונווגמ תוינכותו םיטרס תכירע ,הרואתו םוליצ ךרד , עונלוקבו היזיוולטב םירודישה חול רובע םיטקייורפ ןווגמ תקפהו יומיב ,הלילע יטרס ףאו תומרד ,םיירטנמוקוד םיטרסו היזיוולט תורדס רובע תואטירסתו הביתכמ :םידיקפת ןווגמב םיקסוע םוחתה ירגוב .עוצקמה לש יתריציהו ינכטה םוחתב םידיקפת ןווגמ עצבל הדובעה קושל םתאיצי םע םירשכומ היזיוולטו עונלוק יאסדנה תמולפיד ילעב
?מה הן דרישות הקדם
.יאסדנה תמולפיד םירגובל תקנעומ ןפוסבו ,יצחו םייתנשכ םיכשמנ לארשיב היזיוולטו עונלוק יאסדנהל לולסמב םידומילה .םיאסדנהה םשרב היזיוולטו עונלוק יאסדנהכ םשריהלו ט"המ תושירדב דומעל דימלתה לע יאסדנהכ היזיוולטהו עונלוקה תועוצקמ ןווגמב קוסעל ידכב
?זה מתאים לי
.רתויב תובוטה תואצותה תגשה ךרוצל טלחומ םואיתב דובעל םישרדנה ,םישנא תואמ םינומה הקפה יתווצל דעו םישנא 4-5 לש תונטק הקפה תודיחי ןיב ענ םלדוגש םיתווצב תישענ הדובעה .תדמתמ תיעוצקמ תורחתב הדימע ךות ,םילק אל םיאנתב תוכורא הדובע תועשב הכורכ לארשיב עונלוקהו היזיוולטה םוחתב הדובעה

.היישעתב הדובעו ןויסינ לש םינש רחאל םג שדחתהלו דומלל ,דימתהל בושח ,ףסונב .תטלחומ תורסמתה תשרודו ,םיחושק םינמז תוחולב הדימעב הכורכ הדובעה
ףנעה לע עדימ
:מספר מועסקים
.םיזוחא 25-כב ףנעב םיקסעומה רפסמ לדג הנש לכב .תיטרפ תומזיל ףנעה לש ותחיתפו םויכ םירדשמה םיצורעה יובירמ האצותכ תדמתמ החימצב אצמנ ץראב היזיוולטהו עונלוקה תיישעת ףנע
:מספר מעסיקים
.היזיוולטהו עונלוקה תועוצקמ תארוהבו הקפהה ימוחתב םייאמצע םיקסוע 500-800 .הקפה יתורישו הקפה תורבח 80-כ ,היזיוולט יצורע תורשע
םיטלובה םיקיסעמה:
.טרופסה יצורעו YES , HOT , 10 ץורע ,(תשר ,תשק ) 2 ץורע תוינייכז
:המעסיק הציבורי
תיכוניחה היזיוולטה ,1 ץורע
:משכורות
עצוממב שדוחל םילקש 4,500 -כ רכתשהל םייופצ םיירט םירגוב
עצוממב שדוחל םילקש 6,500 - םינש 5-8 לש קתוו ןויסינ ילעב
עצוממב שדוחל םילקש 10,000 - הלעמו םינש 10 לש קתוו ןויסינ ילעב
?למה כן
.היזיוולטו עונלוקל דומיל תומגמ תחיתפב ךרוצה תא רצי עונלוקה תיישעתל עוצקמ ישנאב ךרוצה .ןמוימו יעוצקמ םדא חכ תוכזב המידק תדעוצ וז תוחתפתה .ילארשיה עונלוקב םידקת תרסח תוחתפתה תמייק ןורחאה רושעב

.טרא ואדיוו ,היצמינא יטרס ,םייתלילע ,םיירטנמוקוד םיטרס לש םייתריציו םייגולונכט םיכילהתב הקימעמ הנבה ,ןכו ,טירסתהו לוקה ,הקפהה תועוצקמ לכב בחרנ עדיו תויונמוימ שכור היזיוולטו עונלוק תמגמב טנדוטס
?למה לא
.םיטרס תקפה תודדועמה תונרק ןממל תיתלשממ תלוכי ,םישדח םיטקייורפב תועקשה תמר יפ לע םינתשמה ,היישעתה לש "םיקיפ"ב היולת הדובעה .האלמ תורסמתה שרודה דואמ יתורחת עוצקמ
גופים מפקחים
.יאסדנה ראותו ךמסומ יאנכט ראות וירגובל קינעמ ט"המ .הקוסעתו רחסמ ,היישעתה דרשמ ,םדא חכ חותיפו הרשכהל ףגאה תרגסמב ,םייגולונכט-םייסדנה תועוצקמב םיאסדנהו םיאנכט תרשכה לע דקפומה יתכלממ ףוג אוה עדמבו היגולונכטב הרשכהל יתלשממה ןוכמה ,ט"המ
תודועתו הרשכה
הכשרה ולימודים
.הקפהה תווצב םידיקפתה ןווגמ לכב םירצק םיטרס תקפהב תוסנתהל שי .ט"המ תוניחבב החלצהב הדימע ןה תוילמינימה תושירדה יאסדנהכ היזיוולטהו עונלוקה תיישעת ידבוע קושב בלתשהל ידכב

.םוחתב הדובע תלבקל יחרכה יאנת ונה רשא תוישעמ תודובע קית גיצהל םכל רשפאת ןבומכו ,היזיוולטו עונלוק יאסדנה תמולפיד לבקת תא םכל הנקת רמגה טקייורפ תנגהב הדימעו תודובעה לכ תשגה .םידומילה ךלהמב תשכרנה תיעוצקמה תלוכיה תגספ תא הווהמ רשא רמג טקייורפ תריצי ןבומכו . הנש םוכיס יטרס תקפה

.יצחו םייתנש : םיאסדנה ידומיל ךשמ
?מה לומדים שם
.היזיוולטהו עונלוקה םוחתב הקפההו ןומימה תוטיש לע םידמלו ,הקפה יתווצו םינקחש םע תישעמ הדובעב םידימלתה םיסנתמ םידומילה ךלהמב .םיינכט םירושיכ חותיפ דצל ,ןונכת תולוכיו תויעוצקמ הבישח תוטיש תיינקה ,הרופ ןוימד תלעפהו יוריג ,תירופיס תלוכי חותיפ לע הדובע בורל תללוכ םידומילה תינכת .היזיוולטהו עונלוקה תיישעת לש םינושה םיפנעב תובלתשהל םישורדה םילכה תא םיטנדוטסה םישכור םיסרוקה תרגסמב
סוגי התעודות
.ט"המ ידי לע תרכומה המולפיד םתרשכה םות םע ולבקי םיאסדנה ירגוב
איפה אפשר ללמוד קולנוע וטלוויזיה ללימודי תעודה
X
מערכת "מתאים לך?" היא פיתוח ייחודי ומקורי של צוות "כיוונים לעתיד", מבית "יישום" - החברה לפיתוח המחקר של האוניברסיטה העברית. בראש צוות "כיוונים לעתיד" עומד פרופסור איתמר גתי, מומחה בעל שם עולמי בפסיכולוגיה תעסוקתית, מהמחלקה לפסיכולוגיה והחוג לחינוך באוניברסיטה העברית.

מטרת צוות "כיוונים לעתיד" היא לשפר את סיכויי ההשתלבות התעסוקתית של צעירים בעזרת סיוע בקבלת החלטות טובות יותר בתהליך בחירת תחום לימודים או מקצוע.

על מנת להשיג מטרה זו, ערך הצוות מחקרים על דרכי סיוע לצעירים המתלבטים מה ללמוד ובאיזה מקצוע לבחור. באמצעות המחקרים, הוקם מאגר ידע העוסק בתהליכי בחירת לימודים ומקצוע. ידע זה מיושם במערכות ובמסגרות שונות שנועדו לסייע לצעירים המתלבטים בבחירה המקצועית. אחת ממערכות הסיוע שפותחו לאחרונה היא מערכת "מתאים לך?".

מערכת "מתאים לך?" נבחנה במהלך הפיתוח באמצעות סימולציות על העדפותיהם המקצועיות של 50,000 צעירים מתלבטים בארץ. המערכת מאפשרת לבדוק באיזו מידה תחום לימוד או מקצוע עליו חושבים באמת מתאים להעדפות הגולש.

צוות "כיוונים לעתיד", מהאוניברסיטה העברית, מוכר בעולם כמוביל בחדשנות, ומחקריו פורסמו בכתבי-עת מקצועיים יוקרתיים. בין הפרויקטים המצליחים של הצוות ניתן למצוא את "המבדק", מערכת הכוונה מקצועית און-ליין שמטרתה להציג למתלבט שעדיין לא יודע או לא בטוח מה הוא רוצה ללמוד, רשימה של מקצועות מומלצים להמשך בדיקה, המבדק משולב באתר "יורם לימודים".

פנייתך נשלחה בהצלחה
X
עשה לנו לייק ונמשיך לעזור לך גם בפייסבוק
המלגות הכי שוות
מתי יש ימים פתוחים
תחומי לימוד חדשים