יורם לימודים פורטל הלימודים והסטודנטים
    1. חפש
אודות המקצוע - הנדסאים
םיאסדנה פילקב הייפצל ץחל
כימיה, תרופות ומזון
תיאור המקצוע
?מה זה בכלל
.תופורתה תיישעתו םילוח יתב ,םיימיכ םילעפמ ,תונוש רקחמ תודבעמב דובעל ןתינ .תרצותה תקידבב םייתסמו םלגה ירמוח תקידבב ליחתמ חוקיפה .םימייקה רוצייה יבלש לע בשחוממ חוקיפו ןונכת תדובע ללוכ הימיכה יאסדנה לש ודיקפת .רושכמה תא ליעפמה הדבעמה דבוע ןיבל רקוחה ןיב תרשקמ הילוח הווהמ הימיכ יאסדנה
?מה הן דרישות הקדם
.יאסדנה תמולפיד תקנעומ םפוסבו םייתנשכ םיכשמנ ץראב יאסדנה ידומיל .םיאסדנהה םשרב יאסדנהכ םשריהלו ט"המ תושירדב דומעל דימלתה לע ןוזמו תופורת ,הימיכ יאסדנהכ קוסעל ידכב
?זה מתאים לי
.םירחא םירקוחו םיאסדנה םע הלועפ ףותישו תווצ תדובע תללוכו הרקיעב תירקחמ איה הדובעה .ההובג תינכט תלוכי לעבו ןרקס תויהל ךירצ םוחתב קסועה
ףנעה לע עדימ
םיטלובה םיקיסעמה:
.תופורתל עבט ןרצנוק ,לטניא ומכ םיכילומה יאצח תוישעת ,בבוח תמר ילעפמ ,םישתכמ ,ג"מקה ,ןיצ לחנב םיטפסופה תיישעת ,עפצ רושימב םויזנגמהו םורבה תוישעת ,חלמה םיב גלשאה ילעפמ ,לארשיל םילקימיכ
?למה כן
.קוסיעה תובישח לשב םדאל בר קופיס קינעמ ירקחמה דיקפתה .הז םוחתל שוקיב היהי דימתו ץראב רתויב תויחוורהו תוחתופמה תוישעתה תחא איה תימיכה הישעתה
גופים מפקחים
.יאסדנה ראותו ךמסומ יאנכט ראות וירגובל קינעמ ט"המ .הקוסעתו רחסמ ,היישעתה דרשמ ,םדא חכ חותיפו הרשכהל ףגאה תרגסמב ,םייגולונכט-םייסדנה תועוצקמב םיאסדנהו םיאנכט תרשכה לע דקפומה יתכלממ ףוג אוה עדמבו היגולונכטב הרשכהל יתלשממה ןוכמה
תודועתו הרשכה
הכשרה ולימודים
.םידומילה ךלהמב רבצש עדיה תאו דימלתה תולוכי תא ןחבי רמגה טקייורפ .רמג טקייורפ תוללוכה ,תויטקרפ תומישמב דומעל דימלתה לע ,יאסדנהכ בלתשהל ידכ
?מה לומדים שם
.תינכט תילגנא ,תיתיישעת היגולויבורקימ ,תימיכ הסדנה ,תינגרוא הימיכ ,תודבעמב תישעמ הדובע ,בשחמ ימושיי ,םייטסלפה םירמוחה תייגולונכט ,תירישכמ הזילנא ,תינגרוא יאו תיללכ הימיכ םה םידמלנה םיירקיעה תועוצקמה
סוגי התעודות
."ןוזמו תופורת ,הימיכ יאסדנה תמולפיד" םתרשכה םות םע ולבקי םיאסדנה ירגוב
איפה אפשר ללמוד כימיה, תרופות ומזון ללימודי תעודה
X
מערכת "מתאים לך?" היא פיתוח ייחודי ומקורי של צוות "כיוונים לעתיד", מבית "יישום" - החברה לפיתוח המחקר של האוניברסיטה העברית. בראש צוות "כיוונים לעתיד" עומד פרופסור איתמר גתי, מומחה בעל שם עולמי בפסיכולוגיה תעסוקתית, מהמחלקה לפסיכולוגיה והחוג לחינוך באוניברסיטה העברית.

מטרת צוות "כיוונים לעתיד" היא לשפר את סיכויי ההשתלבות התעסוקתית של צעירים בעזרת סיוע בקבלת החלטות טובות יותר בתהליך בחירת תחום לימודים או מקצוע.

על מנת להשיג מטרה זו, ערך הצוות מחקרים על דרכי סיוע לצעירים המתלבטים מה ללמוד ובאיזה מקצוע לבחור. באמצעות המחקרים, הוקם מאגר ידע העוסק בתהליכי בחירת לימודים ומקצוע. ידע זה מיושם במערכות ובמסגרות שונות שנועדו לסייע לצעירים המתלבטים בבחירה המקצועית. אחת ממערכות הסיוע שפותחו לאחרונה היא מערכת "מתאים לך?".

מערכת "מתאים לך?" נבחנה במהלך הפיתוח באמצעות סימולציות על העדפותיהם המקצועיות של 50,000 צעירים מתלבטים בארץ. המערכת מאפשרת לבדוק באיזו מידה תחום לימוד או מקצוע עליו חושבים באמת מתאים להעדפות הגולש.

צוות "כיוונים לעתיד", מהאוניברסיטה העברית, מוכר בעולם כמוביל בחדשנות, ומחקריו פורסמו בכתבי-עת מקצועיים יוקרתיים. בין הפרויקטים המצליחים של הצוות ניתן למצוא את "המבדק", מערכת הכוונה מקצועית און-ליין שמטרתה להציג למתלבט שעדיין לא יודע או לא בטוח מה הוא רוצה ללמוד, רשימה של מקצועות מומלצים להמשך בדיקה, המבדק משולב באתר "יורם לימודים".

פנייתך נשלחה בהצלחה
X
עשה לנו לייק ונמשיך לעזור לך גם בפייסבוק
המלגות הכי שוות
מתי יש ימים פתוחים
תחומי לימוד חדשים