יורם לימודים פורטל הלימודים והסטודנטים
    1. חפש
אודות המקצוע - הנדסאים
םיאסדנה פילקב הייפצל ץחל
קול הקלטה והגברה
תיאור המקצוע
?מה זה בכלל
.דנואסה םוחתב הנכותו הרמוח לש פ"ומב תוקסועה תוינרצי קטייה תוישעתו יגולונכטו יטסוקא ץועיי ,וידר תונחת ,היזיוולטו עונלוקל לוק תכירע ינפלוא ,הרבגה תורבח ,הטלקה-ינפלואב הדובעב םיבלתשמ לוק יאסדנה ,םייעוצקמה קוסיעה ימוחת תרגסמב .לוק ילגב העיגנ שי וב םוחת לכב ,השעמל הכלה - םימוחת לש בחר ןווגמב קסוע לוק יאסדנה
?מה הן דרישות הקדם
.תידועיי הלבק תדעו רבעמו הקיטמתמב הסינכ תניחב םיללוכה םיינטרפ םינוימל ףסונב ,תיגולונכט הרשכהל ןוכמה - ט"המ לש הלבקה תושירדב דומעל שי ,לוק יאסדנהכ דנואסה תועוצקמב קוסעל ידכב
?זה מתאים לי
.תוילאנויצנבנוק אל םירקמ הברהבו תוכורא הדובע תועשב םינייפואמ (הרבגהו הטלקה ןוגכ) רודיבה תיישעתל םירושקה םידיקפת .רחבנה ףנעל םאתהב תעבקנ לוקה יאסדנה לש ותדובע

םיריכשכ םיקסעומ עוצקמה ישנא בור םש – תורורבו תורדגומ הדובע תועשב םינייפואמ םינושה קטייהה יפנעל םיכייתשמה םידיקפת ,תאז תמועל .םייאמצעכ דובעל םיפידעמ םיבר עוצקמ ישנא ,וז היישעתב
ףנעה לע עדימ
םיטלובה םיקיסעמה:
.עונלוק ,וידר ,היזיוולט
:משכורות
עצוממב שדוחל םילקש 5,500 רכתשהל םייופצ םיירט םירגוב
עצוממב שדוחל םילקש 7,000 - םינש 3-5 לש קתוו ןויסינ ילעב
שדוחל םילקש 10,000 לעמ - םינש 5-10 לש קתוו ןויסינ ילעב
?למה כן
.עונלוקהו הקיסומה םוחתמ םינמאו םירצוי םע תימאניד הדובע בלשמה ןיינעמו ינוג-בר עוצקמ
?למה לא
.היישעתב "םש"ו ןויסינ תריבצל דע ,תוכשוממ הדובע תועשו תוהובג אל תורוכשמ לע רשפתהל ךרוצ שי דיקפתב תונושארה םינשב
גופים מפקחים
.יאסדנה ראותו ךמסומ יאנכט ראות וירגובל קינעמ ט"המ .הקוסעתו רחסמ ,היישעתה דרשמ ,םדא חכ חותיפו הרשכהל ףגאה תרגסמב ,םייגולונכט-םייסדנה תועוצקמב םיאסדנהו םיאנכט תרשכה לע דקפומה יתכלממ ףוג אוה עדמבו היגולונכטב הרשכהל יתלשממה ןוכמה
תודועתו הרשכה
הכשרה ולימודים
.הקפהה תודמע לכב דקפתל טנדוטסה לכוי וידומיל םויס םעש ךכ םיטקייורפב תויוסנתהב החלצהב דומעל טנדוטסה לע ,יאסדנהכ בלתשהל ידכב
?מה לומדים שם
.הכירעו םוליצ ,הקיסומ ידומיל ,בשחמ ימושיי ,םדקתמ רושכמו ןפלוא תלעפה תואנדס דצל היגולונכטו ,הקיטסוקא ,הקיסיפ ,הקיטמתמב םיסרוק דומלל יופצ טנדוטסה .היינשה הנשב וידומילל טנדוטסה תא תורישכמה תוישעמ תואנדסו םייטרואית אובמ יסרוקל תשדקומ הנושארה םידומילה תנש

.םימדקתמ וידוא ימושייו ,תילאקיסומ הקפה ,םיעפומ תרבגה ,תבשחוממ לוק תכירע ,תוטלקה ןפלואב תמדקתמ הדובעל םיטנדוטסה םירשכומ היינשה םידומילה תנש ךלהמב
סוגי התעודות
.ט"המ ידי לע תרכומה "הרבגהו הטלקה ,לוק יאסדנה תמולפיד" םתרשכה םות םע ולבקי םיאסדנה ירגוב
?השתלבתי, מה הלאה
.הבר תוריהמב םמוחתב תחתפתמה היגולונכטב םינכדועמ ראשיהל עוצקמה ישנא לע ,דיקפתל םאתהב .הריירקה לכ ךרואל םידומיל ךשמהו תויטקדיד-וטוא ךירצמ דנואסה םוחתב קוסיעה

.םילודג םיטקיורפ לש םעוציבל םיארחאו םיכרוע לש םייעוצקמ םיתווצ םילהנמה לוק-יחקפמל "םיטושפ םיכרוע"מ עוצקמה ישנא םימדקתמ ,לוק-ספ ךרוע דיקפתב .הקפהב םיליבומ םידיקפתל טנטסיסא ידיקפתמ םדקתהל גוהנ הטלקה ינפלואב .תיעוצקמה תומדקתהל יחרכה יאנת םניה םיטקיורפב "הסיט תועש"ו יעוצקמ ןויסינ תריבצ
.דבלב ל"וחב םייוצמ דנואסה םוחתב םיהובג םידומיל ,הז רמאמ תביתכ םויל ןוכנ .םהיתולוכי תא חתפלו ךישמהל ידכב (MSc -ו BSc) םיהובג םיראתל םהידומיל םילשהל םישרדנ כ"דב ,קטייהה תועוצקמב קוסעל ורחבש עוצקמה ישנא
איפה אפשר ללמוד קול הקלטה והגברה ללימודי תעודה
X
מערכת "מתאים לך?" היא פיתוח ייחודי ומקורי של צוות "כיוונים לעתיד", מבית "יישום" - החברה לפיתוח המחקר של האוניברסיטה העברית. בראש צוות "כיוונים לעתיד" עומד פרופסור איתמר גתי, מומחה בעל שם עולמי בפסיכולוגיה תעסוקתית, מהמחלקה לפסיכולוגיה והחוג לחינוך באוניברסיטה העברית.

מטרת צוות "כיוונים לעתיד" היא לשפר את סיכויי ההשתלבות התעסוקתית של צעירים בעזרת סיוע בקבלת החלטות טובות יותר בתהליך בחירת תחום לימודים או מקצוע.

על מנת להשיג מטרה זו, ערך הצוות מחקרים על דרכי סיוע לצעירים המתלבטים מה ללמוד ובאיזה מקצוע לבחור. באמצעות המחקרים, הוקם מאגר ידע העוסק בתהליכי בחירת לימודים ומקצוע. ידע זה מיושם במערכות ובמסגרות שונות שנועדו לסייע לצעירים המתלבטים בבחירה המקצועית. אחת ממערכות הסיוע שפותחו לאחרונה היא מערכת "מתאים לך?".

מערכת "מתאים לך?" נבחנה במהלך הפיתוח באמצעות סימולציות על העדפותיהם המקצועיות של 50,000 צעירים מתלבטים בארץ. המערכת מאפשרת לבדוק באיזו מידה תחום לימוד או מקצוע עליו חושבים באמת מתאים להעדפות הגולש.

צוות "כיוונים לעתיד", מהאוניברסיטה העברית, מוכר בעולם כמוביל בחדשנות, ומחקריו פורסמו בכתבי-עת מקצועיים יוקרתיים. בין הפרויקטים המצליחים של הצוות ניתן למצוא את "המבדק", מערכת הכוונה מקצועית און-ליין שמטרתה להציג למתלבט שעדיין לא יודע או לא בטוח מה הוא רוצה ללמוד, רשימה של מקצועות מומלצים להמשך בדיקה, המבדק משולב באתר "יורם לימודים".

פנייתך נשלחה בהצלחה
X
עשה לנו לייק ונמשיך לעזור לך גם בפייסבוק
המלגות הכי שוות
מתי יש ימים פתוחים
תחומי לימוד חדשים