יורם לימודים פורטל הלימודים והסטודנטים
    1. חפש
אודות המקצוע - הנדסאים
םיאסדנה פילקב הייפצל ץחל
תקשורת אינטראקטיבית
תיאור המקצוע
?מה זה בכלל
.ואדיו ינכת תקפה תורבחו םילבכה תורבחב ביטקארטניאו ןכות תוקלחמ ,הקפהו םוסרפ תורבחב טנרטניאו הידמיטלומ תוקלחמ ,תיתוזח תרושקת ירצומ בוציעל תורבח ,הידמיטלומו טנרטניא תורבח ,(Marketing Training) תיקוויש הכרדה תוקלחמ ,(Marcom) תיקווישה תרושקתה תוקלחמב קט-ייהה תיישעתב םיבלתשמ תיביטקארטניא תרושקת יאסדנה ידומיל ירגוב
?מה הן דרישות הקדם
.יאסדנה תמולפיד תקנעומ ןפוסבו םייתנש םיכשמנ ץראב יאסדנה ידומיל .םיאסדנהה םשרב יאסדנהכ םשריהלו ט"המ תושירדב דומעל שי יאסדנהכ קוסעל ידכב
?זה מתאים לי
.םינמז תוחולב בר ץחל לש תופוקת ןנשי רמולכ תילאטקייורפ איה תוליעפה בורל .תווצה ירבח ןיב תויולת םהיתומישמ רשא םיתווצב איה הדובעה בורל .בשחמה ךסמ לומ הדובע לש תובר תועש ןבומכו ,(םויב עצוממב 10 לעמ) תובורמ הדובע תועשב ןייפואמ דיקפתה .ןמזה לכ הנתשמה קושל סחיב ןכדועמ ראשיהל רשפאתש תימצע הדימל תלוכי םישרוד םידיקפתה בור .םינוש םימוחתב םינווגמ םידיקפתב תובלתשה םירשפאמ םידומילה
ףנעה לע עדימ
?למה כן
.םינכת תקפהו בוציעב תימוחת בר תונמוימ ילעב עוצקמ ילעבל שוקיב תורצוי בושקתה תיישעת תובחרתהו םישדח םימוחתל טנרטניאה תרידח .תניינעמו תיתריצי הדובע
גופים מפקחים
.יאסדנה ראותו ךמסומ יאנכט ראות וירגובל קינעמ ט"המ .הקוסעתו רחסמ ,היישעתה דרשמ ,םדא חכ חותיפו הרשכהל ףגאה תרגסמב ,םייגולונכט-םייסדנה תועוצקמב םיאסדנהו םיאנכט תרשכה לע דקפומה יתכלממ ףוג אוה עדמבו היגולונכטב הרשכהל יתלשממה ןוכמה
תודועתו הרשכה
הכשרה ולימודים
.דועו הימדה ירצות ,(UI) שמתשמ יקשממ חותיפו יתוזח בוציע ,סופד ירצות ,בחר ספל םיינשדח טנרטניא ימושיי ,רלולסו טנרטניאל תיביטקארטניא היזיוולט ,(e-Learning) תונווקמ הדימל תוכרעמ ,בשחמ יקחשמ ,הידמיטילומ ירצומ ,םיימאניד טנרטניא ירתא םנה תיביטקארטניאה תרושקתה ירצות .תונווקמ דומילו הכרדה תוכרעמ רובע ןכו טנרטניאה ,יאנפה ,רודיבה ,תורישה ,קווישה םלועל בשחמ ירצות תקפהל הידמיטלומהו תיתוזחה תרושקתה ימוחתב תועוצקמ לש ידוחיי ליהמת ללוכ תיביטקארטניא תרושקת יאסדנה ידומיל לולסמ

.היישעתב יתימא טקייורפ לש עוציבה ןפואב תוסנתהלו דמלנה רמוחה לכ תא תישעמ הרוצב םשייל דמולל רשפאמ טקייורפה .ט"המ עבקש תוניחבהו תולטמה תרגסמב ,עצבל וילעש רמגה טקייורפ תוכזב הדובעה קושל "ןכומ" אצוי תיביטקרטניא תרושקת יאסדנה
?מה לומדים שם
.הנושארה הנשה רחאל רבכ ךלש םיימוימויה הדובעה ילכ ויהי םירחאו ריימרפ ,רוטיירטסוליא ,דנהירפ ,שאלפ ,פושוטופ ומכ םיבר םילכ .תוישעמ תואנדסו הרשעה יסרוק ,םייעוצקמה םילכהו תונכותה תרכה ,םינושה םימוחתב אובמ ידומילמ לחה .ואידיוו טנרטניא ,ביטקארטניאו הידמיטלומ ,בוציעה תודוסי :םיירקיע תועוצקמ
סוגי התעודות
. ט"המ ידי לע תרכומה "תיביטקארטניא תרושקת יאסדנה תמולפיד" םתרשכה ךות םע ולבקי םיאסדנה ירגוב
?השתלבתי, מה הלאה
.ךלש אבה בלשה ויהי ילוהינה דצב תווצ שאר וא יביטאירקה דצב רוטקרייד טרא ידיקפת ?עוציב שיאכ תלחתה .המידק םדקתהל ףואשל רשפא דימת יעוצקמה דצב .ןמזה לכ ימצע דומילב ןכדעתהל ךישמהל ךממ תושרוד תושדח תויגולונכטו םישדח םילכ .םימייתסמ אל םידומילה ,םוחתב דיקפתב תובלתשהה רחאל םג
איפה אפשר ללמוד תקשורת אינטראקטיבית ללימודי תעודה
X
מערכת "מתאים לך?" היא פיתוח ייחודי ומקורי של צוות "כיוונים לעתיד", מבית "יישום" - החברה לפיתוח המחקר של האוניברסיטה העברית. בראש צוות "כיוונים לעתיד" עומד פרופסור איתמר גתי, מומחה בעל שם עולמי בפסיכולוגיה תעסוקתית, מהמחלקה לפסיכולוגיה והחוג לחינוך באוניברסיטה העברית.

מטרת צוות "כיוונים לעתיד" היא לשפר את סיכויי ההשתלבות התעסוקתית של צעירים בעזרת סיוע בקבלת החלטות טובות יותר בתהליך בחירת תחום לימודים או מקצוע.

על מנת להשיג מטרה זו, ערך הצוות מחקרים על דרכי סיוע לצעירים המתלבטים מה ללמוד ובאיזה מקצוע לבחור. באמצעות המחקרים, הוקם מאגר ידע העוסק בתהליכי בחירת לימודים ומקצוע. ידע זה מיושם במערכות ובמסגרות שונות שנועדו לסייע לצעירים המתלבטים בבחירה המקצועית. אחת ממערכות הסיוע שפותחו לאחרונה היא מערכת "מתאים לך?".

מערכת "מתאים לך?" נבחנה במהלך הפיתוח באמצעות סימולציות על העדפותיהם המקצועיות של 50,000 צעירים מתלבטים בארץ. המערכת מאפשרת לבדוק באיזו מידה תחום לימוד או מקצוע עליו חושבים באמת מתאים להעדפות הגולש.

צוות "כיוונים לעתיד", מהאוניברסיטה העברית, מוכר בעולם כמוביל בחדשנות, ומחקריו פורסמו בכתבי-עת מקצועיים יוקרתיים. בין הפרויקטים המצליחים של הצוות ניתן למצוא את "המבדק", מערכת הכוונה מקצועית און-ליין שמטרתה להציג למתלבט שעדיין לא יודע או לא בטוח מה הוא רוצה ללמוד, רשימה של מקצועות מומלצים להמשך בדיקה, המבדק משולב באתר "יורם לימודים".

פנייתך נשלחה בהצלחה
X
עשה לנו לייק ונמשיך לעזור לך גם בפייסבוק
המלגות הכי שוות
מתי יש ימים פתוחים
תחומי לימוד חדשים