יורם לימודים פורטל הלימודים והסטודנטים
    1. חפש
בידור ובמה
"מה את סורגת, מספיק כבר לקרוא, זמן לבלות כעת - כל החיים הם קברט".
אודות המקצוע - בידור ובמה
המבו רודיב פילקב הייפצל ץחל
במאי תיאטרון
תיאור המקצוע
?מה זה בכלל
.ונוזחב תאז הארש יפכ ,יתונמאה טפסנוקה תגשהל םלוכ תא םתורו ,הקפהב םינוש םימרוגמ חתפמ ישנא לומ דבוע אוה .'וכו ןומזתל ,טסקטל םיסחייתמ םה הב ךרדל ,םינקחשה תדמעהל גאוד אוה .רצומה תומלש תחטבהו םיפתתשמה תולועפ םואית ,הזחמה תדמעהל יארחא ןורטאיתה יאמב
?מה הן דרישות הקדם
.ןיא
?זה מתאים לי
.עיפשמ אוהש השגרהה תא רבודה דצל תתלו בישקהל תלוכי ילעב לכו םיבוט םיישיא-ןיב םיסחי ילעב תויהל םהילע זאו ,תוטלחהה תלבק ךילהתב תווצה תא םיפתשמה םיאמב םנשי .ולש ןוזחה תא האלה ריבסהלו ונוצר תא רורבב ןיימדל לכויש תנמ לע ףועמ ןכו טסקטה לש הנבהו חותינ תלוכי ,תיבחרמ הייארב ךרבתהל ןורטאיתה יאמב לע
.תוברתמ הדובעה תועשו רתויו רתוי הצוחל תכפוה איה ,הרקתמ הגצהה תארקל ןייל-דדהש לככו תועובק תועשב תנייפואמ הניא הדובעה
ףנעה לע עדימ
:מספר מועסקים
.תולודגה תוקפהה תיברמ תא םהידיל םילבקמש ,ןורטאית יאמב לש םצמוצמ רפסמ ידי לע טלשנ םוחתה רקיע .דבלב תודדוב תורשע
:טווח גילאי המועסקים
.30-ה יאליגב ןורטאית יאמב םג וב בלתשהל ולחה הנורחאל .םירגובמ םיאמב ידיב םוחתה טלשנ הנורחאל דע
םיטלובה םיקיסעמה:
.ענומת ןורטאית ,ןאחה ןורטאית ,רשג ןורטאית ,ירמאקה ,המיבה ,לשמל .קחשמל רפס יתבו םייאמצע תוארטאית ,םילודגה תוארטאיתה םה םיקיסעמה
:משכורות
.'וכו דוע השע המ ,ולש ראוטרפרל םאתהב הנתשמו יאמבה לש ןויסינב דאמ יולת רכשה
תודועתו הרשכה
הכשרה ולימודים
.יומיבו ןורטאיתל רפס יתב לש םיידועיי םיסרוקל ףרטצהל וא ,תואטיסרבינואב עונלוק ידומיל ךלהמב יומיב לולסמכ םוחתה תא דומלל ןתינ .ןורטאית יאמבל ידועיי לולסמ ןיא
.תוחפה לכל 80 עצוממב ,ןורטאיתל רושקה םוחתב ןושאר ראות תדועת הלבק יאנתכ גיצהל שרדנ יומיבב ינש ראותל דמולש ןורטאית יאמב
?מה לומדים שם
.יכוניחהו יתליהקה ןורטאתה ;היגרוטמרדהו ינורטאיתה עוציבה רקח ;ילארשיו ירבע ,ידוהי ןורטאת :םיינויעה םימוחתהמ דחאב דימלתה רחבי ליבקמב .ותוחמתהל דחא םוחתב רוחבל בייח דימלתה .היגרוטמרדו יומיב ,תיטמרד הביתכו יומיב ,יכוניחו יתליהק ןורטאתל יומיב ,ןורטאת יומיב :םימוחת העבראב ולהנתי םיימושייה תוחמתהה ידומיל .םיימושיי םידומילו הירואית ידומיל תללוכ יומיבל המגמב םידומילה תינכת
סוגי התעודות
.םמצע לשמ ןורטאית תצובק ומיקה וא םיאמב תויהל וחמצ ןכמ רחאלו ןיינמה ןמ ןורטאית ינקחשכ ולחה םיאמבה תיברמ
איפה אפשר ללמוד במאי תיאטרון ללימודי תעודה
X
מערכת "מתאים לך?" היא פיתוח ייחודי ומקורי של צוות "כיוונים לעתיד", מבית "יישום" - החברה לפיתוח המחקר של האוניברסיטה העברית. בראש צוות "כיוונים לעתיד" עומד פרופסור איתמר גתי, מומחה בעל שם עולמי בפסיכולוגיה תעסוקתית, מהמחלקה לפסיכולוגיה והחוג לחינוך באוניברסיטה העברית.

מטרת צוות "כיוונים לעתיד" היא לשפר את סיכויי ההשתלבות התעסוקתית של צעירים בעזרת סיוע בקבלת החלטות טובות יותר בתהליך בחירת תחום לימודים או מקצוע.

על מנת להשיג מטרה זו, ערך הצוות מחקרים על דרכי סיוע לצעירים המתלבטים מה ללמוד ובאיזה מקצוע לבחור. באמצעות המחקרים, הוקם מאגר ידע העוסק בתהליכי בחירת לימודים ומקצוע. ידע זה מיושם במערכות ובמסגרות שונות שנועדו לסייע לצעירים המתלבטים בבחירה המקצועית. אחת ממערכות הסיוע שפותחו לאחרונה היא מערכת "מתאים לך?".

מערכת "מתאים לך?" נבחנה במהלך הפיתוח באמצעות סימולציות על העדפותיהם המקצועיות של 50,000 צעירים מתלבטים בארץ. המערכת מאפשרת לבדוק באיזו מידה תחום לימוד או מקצוע עליו חושבים באמת מתאים להעדפות הגולש.

צוות "כיוונים לעתיד", מהאוניברסיטה העברית, מוכר בעולם כמוביל בחדשנות, ומחקריו פורסמו בכתבי-עת מקצועיים יוקרתיים. בין הפרויקטים המצליחים של הצוות ניתן למצוא את "המבדק", מערכת הכוונה מקצועית און-ליין שמטרתה להציג למתלבט שעדיין לא יודע או לא בטוח מה הוא רוצה ללמוד, רשימה של מקצועות מומלצים להמשך בדיקה, המבדק משולב באתר "יורם לימודים".

פנייתך נשלחה בהצלחה
X
עשה לנו לייק ונמשיך לעזור לך גם בפייסבוק
המלגות הכי שוות
מתי יש ימים פתוחים
תחומי לימוד חדשים