יורם לימודים פורטל הלימודים והסטודנטים
    1. חפש
אודות המקצוע - בריאות ורפואה
האופרו תואירב פילקב הייפצל ץחל
רפלקסולוגיה
תיאור המקצוע
?מה זה בכלל
.(לשמל הפורת) רז םרוג ידי לע אלו ףוגה ידי לע עצבתהל יופירה לע יכ םינימאמ רשא םיטסילוהה לופיטה ימוחתל תכייש היגולוסקלפר .ףוגה ירביא ללכ לש (היסקלפר) תופקתשה תמייק םיילגרה תופכבש איה הלש דוסיה תחנה רשא ,תיביטנרטלא לופיט תטיש איה היגולוסקלפר

.היעבה ידקומ לע הציחל ידי לע לפטמו ,לגרה ףכב תוננובתה ידי לע םיאולחת ןחבאמ גולוסקלפרה
?מה הן דרישות הקדם
.לארשיב םיגולוסקלפרה תדוגא םעטמ 'ריכב החמומ' תדועת תנתינ המויסבו ,ותוא ביחרהלו עדיה תא קזחל הדעונ תישילשה םידומילה תנש .םייתנש לש םידומיל רחאל תנתינה 'גולוסקלפר תדועת' לבקל שי היגולוסקלפרב קוסעל תנמ לע

.היגולוסקלפרה םוחתב עוצקמ תדועת תלבק בייחמה קוח לארשיב םייק אל םויכ
?זה מתאים לי
.םדא בהואו ילופיט יפוא לעב ,חותפ תויהל וילע ךכ םשל .לפוטמל תויגרנא ריבעמ אלא ,ינכט לפטמ ונניא גולוסקלפרה
ףנעה לע עדימ
:מספר מועסקים
.םישנא 400-ל 350 ןיב םויכ םימושר םיגולוסקלפרה תדוגאב .םיגולוסקלפר ףלאכ לעופב םימייק תוכרעה יפ לע .עוצקמב לעופב םיקסוע םניא םיבר ךא ,היגולוסקלפר ודמל םילארשי יפלא
:המעסיק הציבורי
.תיביטנרטלא האופר לש היצטניירוא ילעב םילוח יתבו םילוח תופוק
:משכורות
.םוחתב לופיט תולע טרדנטס ןיפוליחל וא רכש תייצלוגר תמייק אל עגרכ .לפטמה לש ןיטינומב יולת םג רכשה .רתוי הובג רכש םיבוג ןכלו ,היגולוסקלפרה לע תופסונ תויונמוימ םישכור םיבר םילפטמ .דואמ הנתשמ רכשה
גופים מפקחים
.ס"יב לעו םיגולוסקלפר לע חקפמ 'ילארשיה םיגולוסקלפרה דוגיא'
תודועתו הרשכה
הכשרה ולימודים
.סרוקה הרומ לצא ישיא ןויאר רובעלו ,(וזכ הלבגה ןיא 30 ליג לעמ) דומיל תונש 12 לעבו 18 ליג לעמ תויהל היגולוסקלפר דומלל שקבמה םדאה לע
?מה לומדים שם
.תישעמ תוסנתה %40-ו ינויע דומיל %60-ל םיקלוחמו ,דומיל תועש 1,500 םיללוכ ,םינש שולש םיכרוא םידומילה

.(תיעוצקמ הקיתאו לפוטמ-לפטמ יסחי ,היגולוכיספ) תוניינעתה םוחת רחבי טנדוטסה וב ,תישיא תוחתפתה :ףסונ םוחת ףסוותמ 'ג-ו 'ב םינשב .האייחה סרוקו תישעמ תוחמתה ,תיאמצע תישעמ הדובע ,(היגולויזיפו הימוטנא) תיברעמ האופר ,היגולוסקלפר םידמול הנושארה הנשב
?השתלבתי, מה הלאה
.םינש 10– מ הלעמל םוחתב קסועש גולוסקלפרל דוגיאה קינעמש 'החמומ' ראות ונשי .תיטרפ הקינילק חתפי ,ןיטינומו תוחוקל רובצל לכויש לככו ,םילוח-תפוקב ללכ-ךרדב דובעי ליחתמ גולוסקלפר .'ןזואל הפמ' איה רתויב הבוטה םודיקה ךרד
איפה אפשר ללמוד רפלקסולוגיה ללימודי תעודה
X
מערכת "מתאים לך?" היא פיתוח ייחודי ומקורי של צוות "כיוונים לעתיד", מבית "יישום" - החברה לפיתוח המחקר של האוניברסיטה העברית. בראש צוות "כיוונים לעתיד" עומד פרופסור איתמר גתי, מומחה בעל שם עולמי בפסיכולוגיה תעסוקתית, מהמחלקה לפסיכולוגיה והחוג לחינוך באוניברסיטה העברית.

מטרת צוות "כיוונים לעתיד" היא לשפר את סיכויי ההשתלבות התעסוקתית של צעירים בעזרת סיוע בקבלת החלטות טובות יותר בתהליך בחירת תחום לימודים או מקצוע.

על מנת להשיג מטרה זו, ערך הצוות מחקרים על דרכי סיוע לצעירים המתלבטים מה ללמוד ובאיזה מקצוע לבחור. באמצעות המחקרים, הוקם מאגר ידע העוסק בתהליכי בחירת לימודים ומקצוע. ידע זה מיושם במערכות ובמסגרות שונות שנועדו לסייע לצעירים המתלבטים בבחירה המקצועית. אחת ממערכות הסיוע שפותחו לאחרונה היא מערכת "מתאים לך?".

מערכת "מתאים לך?" נבחנה במהלך הפיתוח באמצעות סימולציות על העדפותיהם המקצועיות של 50,000 צעירים מתלבטים בארץ. המערכת מאפשרת לבדוק באיזו מידה תחום לימוד או מקצוע עליו חושבים באמת מתאים להעדפות הגולש.

צוות "כיוונים לעתיד", מהאוניברסיטה העברית, מוכר בעולם כמוביל בחדשנות, ומחקריו פורסמו בכתבי-עת מקצועיים יוקרתיים. בין הפרויקטים המצליחים של הצוות ניתן למצוא את "המבדק", מערכת הכוונה מקצועית און-ליין שמטרתה להציג למתלבט שעדיין לא יודע או לא בטוח מה הוא רוצה ללמוד, רשימה של מקצועות מומלצים להמשך בדיקה, המבדק משולב באתר "יורם לימודים".

פנייתך נשלחה בהצלחה
X
עשה לנו לייק ונמשיך לעזור לך גם בפייסבוק
המלגות הכי שוות
מתי יש ימים פתוחים
תחומי לימוד חדשים