יורם לימודים פורטל הלימודים והסטודנטים
    1. חפש
אודות המקצוע - בריאות ורפואה
האופרו תואירב פילקב הייפצל ץחל
רפואה סינית
תיאור המקצוע
?מה זה בכלל
.ינפי רוקידו וצאיש ףאו תולמעתה ,יוסיע ,יניס רוקיד ,אפרמ יחמצ ,הנוכנ הנוזת תוללוכ יופירה תוטיש .היפוסוליפו תויפצת ידי לע יופירבו תואירבב תקסוע רשא ,םלועב תוקיתעהמ לופיט תטיש איה תיניס האופר
?מה הן דרישות הקדם
.'זאטסה תועשבו םינכתב ,דומילה תועש תסכמב םידמוע רשא תודסומב קרו ךא הריכמו ,דומילה תודסומ לע םג תחקפמ הדוגאה .לארשיב תיניס האופרל הדוגאה ידי לע תגהנומש 'תירטנולוו היצלוגר' םוחתב תמייק ,ולאה םיאנתה ינש לע תונעל תיקוח הבוח םוש ןיא םויהל ןוכנש תורמל .יצראה הכמסהה ןחבמ תא רובעלו םינש 4 לש םידומיל םייסל שי ,תיניס האופרב קוסעל תנמ לע
?זה מתאים לי
.'אספוקל ץוחמ'ו תיתריצי הבישח ילעב םישנא ,ללכ-ךרדב ,תנייפאמ תיביטנרטלא האופרב הריחבה .םירחאל רוזעל ןוצרל ןכו ,םייחהו םלועה ,ףוגה לש ועבטל רשאב תונרקסל קוקז ילופיט ןוויכל תכלל רחובש ימ
ףנעה לע עדימ
:מספר מועסקים
.םירגוב 200 -כ
:המעסיק הציבורי
.םינושה םילוחה יתבב ץוח-תואפרמו םילוחה תופוק
:משכורות
.רתוי םיהובג םימוכס םיחיוורמ ןיטינומו ןויסינ ילעב ,ןכ ומכ .ח"ש 150 אוה עצוממה ריחמה יטרפה קושב .לופיט רפ ח"ש 40-70 -כ רכתשמ לפטמה ח"פוקב .הנתשמ רכשה
גופים מפקחים
.יטפשמ בג םהל הקינעמו םילפטמ תדגאמ ןכו ,דומילה תודסומ לע תחקפמ רשא ,יתרוסמ יניס יופירל תילארשיה הדוגאה
תודועתו הרשכה
הכשרה ולימודים
.תישפנ תורגב ןחובש ישיא ןויאירו תונושה תודוגאל םיירטמוכיספ-םייתוישיא הסינכ ינחבמ רובעלו תורגב תדועת לעב תויהל איה תיסיסבה השירדה ךא ,תודסומה ןיב תונתשמ תושירדה
?מה לומדים שם
.('וכו הימוטנא ,הימיכויבו הימיכ) תיברעמ האופר ןכו תיטסילוהה היגולוכיספה תודוסי ,יאופר גנוק י'צ ,(תיניס היפרתויזיפ) אניווט ,יתנוזת לופיט ,םיניס אפרמ יחמצב לופיט ,רוקידב לופיט ,הזונגאידו היגולותפ ,(םדאה לש יטגרנאהו יגולויזיפה ףוגה הנבמ) תיניס האופר תודוסי ,תיניס היפוסוליפ אוצמל ןתינ םידומילה תינכותב .םינש 4 ינפ לע תוסרפתמה תועש 3000 ילארשיה ןקתה לע םיכרוא םידומילה

.רוע תולחמו םידלי תאופר ,היגולוקניג ,תימינפ האופרב םיקסוע ,תיניס האופרב םייביטרגטניאו םימדקתמ םידומיל
?השתלבתי, מה הלאה
.המודכו ןטרסב לופיט ,היגולוקניג :םיוסמ םוחתב תוחמתהלו עצקמתהל ןתינ עוצקמבםיססבתמש רחאלו ,תוחוקלה לגעמ תא הביחרמש בוט םש לש השיכר הנקמ יטרפה קושב תובלתשהה .ירוביצה רזגמב הדובעל לבקתהל תוסנל שי הכומנה הרומתה תורמל ןכלו ןויסינ רתויש המכ רובצל בושח ךרדה תישארב
איפה אפשר ללמוד רפואה סינית ללימודי תעודה
X
מערכת "מתאים לך?" היא פיתוח ייחודי ומקורי של צוות "כיוונים לעתיד", מבית "יישום" - החברה לפיתוח המחקר של האוניברסיטה העברית. בראש צוות "כיוונים לעתיד" עומד פרופסור איתמר גתי, מומחה בעל שם עולמי בפסיכולוגיה תעסוקתית, מהמחלקה לפסיכולוגיה והחוג לחינוך באוניברסיטה העברית.

מטרת צוות "כיוונים לעתיד" היא לשפר את סיכויי ההשתלבות התעסוקתית של צעירים בעזרת סיוע בקבלת החלטות טובות יותר בתהליך בחירת תחום לימודים או מקצוע.

על מנת להשיג מטרה זו, ערך הצוות מחקרים על דרכי סיוע לצעירים המתלבטים מה ללמוד ובאיזה מקצוע לבחור. באמצעות המחקרים, הוקם מאגר ידע העוסק בתהליכי בחירת לימודים ומקצוע. ידע זה מיושם במערכות ובמסגרות שונות שנועדו לסייע לצעירים המתלבטים בבחירה המקצועית. אחת ממערכות הסיוע שפותחו לאחרונה היא מערכת "מתאים לך?".

מערכת "מתאים לך?" נבחנה במהלך הפיתוח באמצעות סימולציות על העדפותיהם המקצועיות של 50,000 צעירים מתלבטים בארץ. המערכת מאפשרת לבדוק באיזו מידה תחום לימוד או מקצוע עליו חושבים באמת מתאים להעדפות הגולש.

צוות "כיוונים לעתיד", מהאוניברסיטה העברית, מוכר בעולם כמוביל בחדשנות, ומחקריו פורסמו בכתבי-עת מקצועיים יוקרתיים. בין הפרויקטים המצליחים של הצוות ניתן למצוא את "המבדק", מערכת הכוונה מקצועית און-ליין שמטרתה להציג למתלבט שעדיין לא יודע או לא בטוח מה הוא רוצה ללמוד, רשימה של מקצועות מומלצים להמשך בדיקה, המבדק משולב באתר "יורם לימודים".

פנייתך נשלחה בהצלחה
X
עשה לנו לייק ונמשיך לעזור לך גם בפייסבוק
המלגות הכי שוות
מתי יש ימים פתוחים
תחומי לימוד חדשים