יורם לימודים פורטל הלימודים והסטודנטים
    1. חפש
אודות המקצוע - בריאות ורפואה
האופרו תואירב פילקב הייפצל ץחל
פסיכותרפיה הוליסטית
תיאור המקצוע
?מה זה בכלל
.םיינשה ןיב הדירפמה תיברעמה הסיפתל הביטנרטלא תרצויו שפנו ףוג דוחיא לש הסיפתה ךותמ העיגמ תיטסילוהה היפרתוכיספה

.(אמגודל ,םזיהדוב) תויחרזמ תושיג דצל (לשמל ,ךייר לש היגרנא-ויב) תוילאנויצנבנוק תויטסיפרתוכיספ תוירואית לע תוכמתסה תמייק :ברעמל חרזמ ןיב בוליש ונשי ,תאז םע

.תויעוצקמה תוקינכטהו עדיה םיפסונ ןהילעו לפטמה לש תוישיאה תויונמוימה לעו תוילופיטה תויוכיאל שגד ןתינ הז םוחתב .('וכו המוארט-טסופ ,תודרח ,ןואכיד) יגולוכיספ לופיטל ךלוהש ימ לכל םיאתמ לופיטה

.ולש תישיאה תוחתפתהל הפיאשו לפוטמה םע תישגר הדובע יללכ ןפואבו תוננובתה ,העונת ,הבשקה ,המישנ ,עגמ תוללוכ לופיטה תוטיש .דבלב ינפוג רבד םתלחמב האור אלו ,וילפוטמ לש ישגרה ןפל םג בישקמ יטסילוהה טסיפרתוכיספה
?מה הן דרישות הקדם
.םינש שמח לש םידומיל םויס איהו המרונ תמייק ךא ,תיטסילוהה היפרתוכיספה עוצקמ דוסימל עגונב לארשיב קוח םייק אל עגרכ
?זה מתאים לי
.םדא בהוא תויהל יטסילוהה טסיפרתוכיספה לע ,ילופיט עוצקמ לכב ומכ .םדקומ עדי לכו תומודק תועד לורטנ ךות שדח עדי ינפב םיחותפ תויהל תלוכיה םג הבושח .שפנל ףוג ןיב רוביחה תאו חורה םלוע תא רוקחל ןוצרו ,תיעבט תונרקס םוחתב םיקסועל היהתש יוצר
ףנעה לע עדימ
:המעסיק הציבורי
.םוחתב םג קוסעל ןמזה םעו ,םילוח תופוקב בלתשהל רשפא ךכ ,('דכו ךאב-יחרפ ,יוסיע) תופסונ תויעוצקמ תודועת םג תוקנעומ תיטסילוהה היפרתוכיספה ידומילב ,תאז םע .ח"פוקב םילפטמ הב 'םואבלא תטיש' טעמל ,ירוביצה רזגמל חתפתה ךכ לכ אל םוחתה םויהל ןוכנ
:משכורות
.ודיבש תויונמוימהו רבצש ןיטינומה ,ומצע תא םדקמ לפטמה וב ןפואב יולת
גופים מפקחים
.לארשיב רתיה ןיב ,דומילה תוינכות לע חקפמ רשא ימואלניב ןוגרא שי ךא ,הזכ ילארשי ףוג םייק אל
תודועתו הרשכה
הכשרה ולימודים
.(היגולונימרטה םע םידימלתה לש השגפה) המאתה תנדסו (תולאש 500 ןב יגולוכיספ ןחבמ) PAI תוישיא ןחבמ ,הלבק ןויאר :ןה דומילה תודסומ ןיבמ רתויב תורימחמה תושירדה
?מה לומדים שם
.רמג תדובעו חוקיפב הקינילק ,תויחרזמ תויפרת ,העונתב תויביסרפסקא תויפרת ,תוינפוג תויפרת ,(דועו תויוללעתהב םיילופיט םיטביה ,לפוטמ-לפטמ יסחי ,םייזכרמ תונורקע) היפרתוכיספ ,(דועו היגולותפוכיספ ,תיתוחתפתה היגולוכיספ ,תוישיא תוירואית) היגולוכיספ ,(היגולותפו היגולויזיפ ,הימוטנא) תיברעמ האופר ידומיל םיללוכו םינש 5-3 םיכרוא םידומילה
?השתלבתי, מה הלאה
.םיפסונ הסנכה תורוקמ לע ךמתסהל ילבמ תיטסילוה היפרתוכיספ לש םוחתב קרו ךא קוסעל חילצהל איה תופיאשה תגספ .הלאה םינכתל תוחותפש תורגסמל גרבתהלו תונוש םיכרדב ולש עדיה תא ץיפהל הסניו תיטרפ הקינילקב דובעל ליחתי ירט לפטמ
איפה אפשר ללמוד פסיכותרפיה הוליסטית ללימודי תעודה
X
מערכת "מתאים לך?" היא פיתוח ייחודי ומקורי של צוות "כיוונים לעתיד", מבית "יישום" - החברה לפיתוח המחקר של האוניברסיטה העברית. בראש צוות "כיוונים לעתיד" עומד פרופסור איתמר גתי, מומחה בעל שם עולמי בפסיכולוגיה תעסוקתית, מהמחלקה לפסיכולוגיה והחוג לחינוך באוניברסיטה העברית.

מטרת צוות "כיוונים לעתיד" היא לשפר את סיכויי ההשתלבות התעסוקתית של צעירים בעזרת סיוע בקבלת החלטות טובות יותר בתהליך בחירת תחום לימודים או מקצוע.

על מנת להשיג מטרה זו, ערך הצוות מחקרים על דרכי סיוע לצעירים המתלבטים מה ללמוד ובאיזה מקצוע לבחור. באמצעות המחקרים, הוקם מאגר ידע העוסק בתהליכי בחירת לימודים ומקצוע. ידע זה מיושם במערכות ובמסגרות שונות שנועדו לסייע לצעירים המתלבטים בבחירה המקצועית. אחת ממערכות הסיוע שפותחו לאחרונה היא מערכת "מתאים לך?".

מערכת "מתאים לך?" נבחנה במהלך הפיתוח באמצעות סימולציות על העדפותיהם המקצועיות של 50,000 צעירים מתלבטים בארץ. המערכת מאפשרת לבדוק באיזו מידה תחום לימוד או מקצוע עליו חושבים באמת מתאים להעדפות הגולש.

צוות "כיוונים לעתיד", מהאוניברסיטה העברית, מוכר בעולם כמוביל בחדשנות, ומחקריו פורסמו בכתבי-עת מקצועיים יוקרתיים. בין הפרויקטים המצליחים של הצוות ניתן למצוא את "המבדק", מערכת הכוונה מקצועית און-ליין שמטרתה להציג למתלבט שעדיין לא יודע או לא בטוח מה הוא רוצה ללמוד, רשימה של מקצועות מומלצים להמשך בדיקה, המבדק משולב באתר "יורם לימודים".

פנייתך נשלחה בהצלחה
X
עשה לנו לייק ונמשיך לעזור לך גם בפייסבוק
המלגות הכי שוות
מתי יש ימים פתוחים
תחומי לימוד חדשים