יורם לימודים פורטל הלימודים והסטודנטים
    1. חפש
אודות המקצוע - בריאות ורפואה
האופרו תואירב פילקב הייפצל ץחל
ריפוי בעיסוק
תיאור המקצוע
?מה זה בכלל
.םיאליגה לכב םדא ינב ידי לע םיעצובמה םיקוסיעה ןווגמב דקמתמ עוצקמה .םייחה תושירד םע דדומתהל ול ורשפאי רשא תויונמוימו םילכ םדאל קפסל ותרטמש ,יכוניח-ימוקיש-ילופיט עוצקמ אוה קוסיעב יופיר
?מה הן דרישות הקדם
.עוצקמב םירושקה םיאשונב רקחמה תאו יעוצקמה עדיה תא קימעהל םירשפאמה םימדקתמ םיראת םנשי ,ןכ ומכ .תואירבה דרשמ םעטמ עוצקמב קוסעל ןוישר קנעומ הז ראות ילעבל .קוסיעב יופירב B.O.T ןושאר ראות לעב תויהל בייח םוחתב קוסעל הצורש ימ
?זה מתאים לי
.דועו ןוסניקרפ ,יחומ עוריא רחאל דוקפת ,הימונוגרא ,רויד תומאתהו תושיגנ ,תוליפנ תעינמ ,םילפטמ תכרדה ,םיישפנ םייוקיל ,ןורכיזב הדירי ,תונקדזה יכילהת ,םיילאיצוסוכיספ םיישק ,םייתוחתפתה םייוקילו םיבוכיע ,םזיטוא ,הביתכב םיישק ,הדימל תויוקל ,םיגפב לופיט אוה הדובעה יפוא

.םאתומ דויצו תויגולונכט תרזעב הדובעה םוקמו תיבה תמאתה ןוגכ ,הביבסב םייוניש םג לולכל לוכי ךא ,דוקפתה תא רפשל ידכ חוקלה לצא תויונמוימ קוזיח לולכל לוכי לופיטה .רתויב הבוטה הרוצב םיישיאה םיכרצה תא תוהזל תנמ לע ,ותוא םיבבוסה םייתרבחה םילגעמהו חוקלה םע הלועפ ףותישב השענ לופיטה
ףנעה לע עדימ
םיטלובה םיקיסעמה:
.רמושה לתו הקבר תיב ,הסדה םילוח תיב ,הקורוס םילוח תיב ,ןיבר יאופר זכרמ ,תוער יאופר זכרמ ,ןייטשניול תיב
:המעסיק הציבורי
.הדובע תומוקמו םינודעומ ,םיירטאירג םיזכרמ ,םייתוחתפתה םיזכרמ ,רפסה-יתב ,םייתליהק םיזכרמ ,םוקיש יזכרמ ,תואפרמ ,םילוח יתב
גופים מפקחים
.תואירבה דרשמב קוסיעב יופירל יצראה תורישה
תודועתו הרשכה
נרשמים חדשים
.דעומב םידומילה תא םימייסמ %90 – מ הלעמל םכותמ ,םיטנדוטס 45 -כ םידומילל םילבקתמ ,הנש לכב
הכשרה ולימודים
.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואבו הפיחב הטיסרבינואב ,א"ת תטיסרבינואב םוחתב ןושאר ראותל דומלל ןתינ
?מה לומדים שם
.יצחו םינש שולש םיכרוא םידומילה

.תינילקה תואיצמה םע רישי רשקב םיטנדוטסה םיאצמנ וזכש הרשכהב .תחא תינילק הרשכה תמייקתמ ,'ד-ו ,'ג ,'ב םינשהמ תחא לכב .תוגהנתההו הרבחה יעדמו האופרה יעדמ ,קוסיעב יופירה יעדמ :םיירקיע םימוחת השולשל םיקלחתמ םייטרואיתה םידומילה
איפה אפשר ללמוד ריפוי בעיסוק לתואר ראשון
X
מערכת "מתאים לך?" היא פיתוח ייחודי ומקורי של צוות "כיוונים לעתיד", מבית "יישום" - החברה לפיתוח המחקר של האוניברסיטה העברית. בראש צוות "כיוונים לעתיד" עומד פרופסור איתמר גתי, מומחה בעל שם עולמי בפסיכולוגיה תעסוקתית, מהמחלקה לפסיכולוגיה והחוג לחינוך באוניברסיטה העברית.

מטרת צוות "כיוונים לעתיד" היא לשפר את סיכויי ההשתלבות התעסוקתית של צעירים בעזרת סיוע בקבלת החלטות טובות יותר בתהליך בחירת תחום לימודים או מקצוע.

על מנת להשיג מטרה זו, ערך הצוות מחקרים על דרכי סיוע לצעירים המתלבטים מה ללמוד ובאיזה מקצוע לבחור. באמצעות המחקרים, הוקם מאגר ידע העוסק בתהליכי בחירת לימודים ומקצוע. ידע זה מיושם במערכות ובמסגרות שונות שנועדו לסייע לצעירים המתלבטים בבחירה המקצועית. אחת ממערכות הסיוע שפותחו לאחרונה היא מערכת "מתאים לך?".

מערכת "מתאים לך?" נבחנה במהלך הפיתוח באמצעות סימולציות על העדפותיהם המקצועיות של 50,000 צעירים מתלבטים בארץ. המערכת מאפשרת לבדוק באיזו מידה תחום לימוד או מקצוע עליו חושבים באמת מתאים להעדפות הגולש.

צוות "כיוונים לעתיד", מהאוניברסיטה העברית, מוכר בעולם כמוביל בחדשנות, ומחקריו פורסמו בכתבי-עת מקצועיים יוקרתיים. בין הפרויקטים המצליחים של הצוות ניתן למצוא את "המבדק", מערכת הכוונה מקצועית און-ליין שמטרתה להציג למתלבט שעדיין לא יודע או לא בטוח מה הוא רוצה ללמוד, רשימה של מקצועות מומלצים להמשך בדיקה, המבדק משולב באתר "יורם לימודים".

פנייתך נשלחה בהצלחה
X
עשה לנו לייק ונמשיך לעזור לך גם בפייסבוק
המלגות הכי שוות
מתי יש ימים פתוחים
תחומי לימוד חדשים