יורם לימודים פורטל הלימודים והסטודנטים
    1. חפש
אודות המקצוע - בריאות ורפואה
האופרו תואירב פילקב הייפצל ץחל
פיזיותרפיה
תיאור המקצוע
?מה זה בכלל
.תירנומלופוידרקה תכרעמהו םיבצע - םירירש - דלשה תכרעמ ידוקפת לש םוקישו לופיט ,העינמ ,הכרעהב דקמתמ עוצקמה .יברמ ינפוג דוקפתל םבישהלו םיכנו םילוח םקשל איה ולש הרטמהו ,תואירבה תועוצקממ דחא אוה היפרתויזיפ
?מה הן דרישות הקדם
.T.P.B היפרתויזיפב רגוב תדועת
?זה מתאים לי
.תוינרדוח תולועפ תועצבתמ אלו םדאלו הביבסל םייתודידי םיעצמאב שומיש השענ לופיטב .לופיט יכרדו םיעצמא ,תוטיש לש בחר ןווגמב לופיט יתוריש ןתונ טסיפרתויזיפה
ףנעה לע עדימ
םיטלובה םיקיסעמה:
.םייאמצע םילפטמ ,םייטרפ לופיט ינוכמ ,תואפרמ ,םילוח יתב
:המעסיק הציבורי
.תויטרפ תוקינילקב םגו תוילופיט תוכירב ,םיימוקיש רפס יתבו םינג ,םילוחה-תופוקב םינוכמ ,טרופס תוצובק ,תובא-יתב ,םיימוקיש םילוח-יתב ,םילוח יתבב יעוצקמ-בר תווצב םיבלושמ םיטסיפרתויזיפה

.(הדובע תביבס ןונכת) ימונוגרא ץועייו תולמעתה תוצובק תכרדה ,תעייסמ היגולונכט ,(תובתות) הקיטתסורפ ,(הכילהל רזע ירישכמ) הקיטוטרוא ,םיידפוטרוא םירזע םימיאתמו הנווכהו ץועייב םיקסועה שי ,ףסונב
תודועתו הרשכה
הכשרה ולימודים
.T.P.B היפרתויזיפב רגוב תדועת םילבקמ םפוסבו םינש 4 -כ םיכשמנ היפרתויזיפ ידומיל

.תיתרבחו תיגולוכיספ ,תיגולויב הניחבמ םדאה דוקפת לש הבחר הנבה םע תיעוצקמ תויחמומ לש בוליש היפרתויזיפב רגובל תונקהל תדעוימ תימדקאה םידומילה תינכת .ץראב םינוש םוקיש יזכרמו םינוכמ ,םילוח יתבב תינילק תוסנתה םיללוכ םידומילה
?מה לומדים שם
.ץראב םינוש תומוקמב םוקיש יזכרמו םינוכמ ,םילוח יתבב תושענ תויוסנתהה .תיעיברה םידומילה תנש ףוס דע ןיגוריסל תוכשמנה תוינילק תויוסנתה תומייקתמ תישילשה םידומילה תנש לש ינשה רטסמסהמ לחה .הרבחבו האופרב ,עבטה יעדמב ,םיקיודמה םיעדמב בחר ימוחתניב סיסב םינקמ םידומילה

דועו הכילה חותינ ,יוסיעה תרות ,היגרוריכ ,הירטאירגו היגולוטנורג ,הנושאר הרזע ,היגולוכיספל אובמ ,םיבצעה תכרעמ לש היגולויזיפו הימוטנא ,הימוטנא :ראותב םידמלנה םיאשונה ןיב
איפה אפשר ללמוד פיזיותרפיה לתואר ראשון
X
מערכת "מתאים לך?" היא פיתוח ייחודי ומקורי של צוות "כיוונים לעתיד", מבית "יישום" - החברה לפיתוח המחקר של האוניברסיטה העברית. בראש צוות "כיוונים לעתיד" עומד פרופסור איתמר גתי, מומחה בעל שם עולמי בפסיכולוגיה תעסוקתית, מהמחלקה לפסיכולוגיה והחוג לחינוך באוניברסיטה העברית.

מטרת צוות "כיוונים לעתיד" היא לשפר את סיכויי ההשתלבות התעסוקתית של צעירים בעזרת סיוע בקבלת החלטות טובות יותר בתהליך בחירת תחום לימודים או מקצוע.

על מנת להשיג מטרה זו, ערך הצוות מחקרים על דרכי סיוע לצעירים המתלבטים מה ללמוד ובאיזה מקצוע לבחור. באמצעות המחקרים, הוקם מאגר ידע העוסק בתהליכי בחירת לימודים ומקצוע. ידע זה מיושם במערכות ובמסגרות שונות שנועדו לסייע לצעירים המתלבטים בבחירה המקצועית. אחת ממערכות הסיוע שפותחו לאחרונה היא מערכת "מתאים לך?".

מערכת "מתאים לך?" נבחנה במהלך הפיתוח באמצעות סימולציות על העדפותיהם המקצועיות של 50,000 צעירים מתלבטים בארץ. המערכת מאפשרת לבדוק באיזו מידה תחום לימוד או מקצוע עליו חושבים באמת מתאים להעדפות הגולש.

צוות "כיוונים לעתיד", מהאוניברסיטה העברית, מוכר בעולם כמוביל בחדשנות, ומחקריו פורסמו בכתבי-עת מקצועיים יוקרתיים. בין הפרויקטים המצליחים של הצוות ניתן למצוא את "המבדק", מערכת הכוונה מקצועית און-ליין שמטרתה להציג למתלבט שעדיין לא יודע או לא בטוח מה הוא רוצה ללמוד, רשימה של מקצועות מומלצים להמשך בדיקה, המבדק משולב באתר "יורם לימודים".

פנייתך נשלחה בהצלחה
X
עשה לנו לייק ונמשיך לעזור לך גם בפייסבוק
המלגות הכי שוות
מתי יש ימים פתוחים
תחומי לימוד חדשים