יורם לימודים פורטל הלימודים והסטודנטים
    1. חפש
אודות המקצוע - בריאות ורפואה
האופרו תואירב פילקב הייפצל ץחל
נטורופתיה
תיאור המקצוע
?מה זה בכלל
.ומצע תא אפרל ףוגל םירשפאמה םיאנתה תריצי – התועמשמו ,הירוטסיהה רחשמ תמייקה יופיר תטיש איה היתפורוטנ

.דועו היתפואימוה ,ןוזמ יפסות ,אפרמ יחמצ םה שמתשי םהב םייאופרה םילכה .'וכו ישפנ בצמ ,הנוזת ,םייח חרוא ,ליג :המלשה הנומתה תא תוארל ול רוזעי רשא בר עדימב לופיטה ךלהמב שמתשי תפורוטנה .ומצע תא ןזאלו םקשל ףוגה לש ךרוצכ אלא ,ער אקווד ואל אוהש רבדכ ,לשמל ,הלחמה תא האור היתפורוטנה
?מה הן דרישות הקדם
.לארשיב םיתפורוטנה תדוגא ידי לע רכומה רפסה תיב ידי לע תנתינה תפורוטנ תדועת
?זה מתאים לי
.רתויב הבוטה תילופיטה תינכותה תריצי ךרוצל ,וינפב תודמועש תוילופיטה תוקינכטה םע לפוטמהמ לביקש עדיה לש היצרגטניא רוציל לגוסמ תויהל וילע .תויצאוטיסו םיבצמ חותינ לש תלוכי לעבו הדימלו הבשקה תלוכי לעב ,יתפמא תויהל תפורוטנה לע
ףנעה לע עדימ
:המעסיק הציבורי
.םילוחה יתב לכב טעמכ תויוצמו ,םילוחה תופוקב ילרגטניא קלח תווהמ תיתפורוטנ האופרל תודיחי
:משכורות
.םילפוטמ רפסמ ,ןויסינ תונש ,ןיטינומב יולת
תודועתו הרשכה
?מה לומדים שם
.םידומילה לכ לש היצרגטניאו 'זאטס ,ףוסבלו (ףוג ילופיטו שפנ-ףוג ירשק ,אפרמ יחמצ ,תיעבט הנוזת) םייתפורוטנה לופיטה תועוצקמ (הימיכויבו הימיכ ,היגולותפ ,היגולויזיפ ,הימוטנא) םייאופר םיעדמ :תוירקיע תוביטח שולש םיללוכו םינש 4 ינפ לע םיסרפתמ םידומילה
?השתלבתי, מה הלאה
.תוחוקלה לגעמ תא לידגתו ןזואל הפמ רובעת הקינילקה תחיתפש הרטמב ,המודכו החפשמ ,םירבח :םיבורק םילגעמב דובעל ליחתיו ,ולשמ הקינילק חותפל ללכ-ךרדב הסני ליחתמה תפורוטנה

.םיטניילקו ןיטינומ רובצל ךכו ירוביצה רזגמב הדובע אוצמל איה חילצהל תפסונ ךרד
איפה אפשר ללמוד נטורופתיה לתואר ראשון
X
מערכת "מתאים לך?" היא פיתוח ייחודי ומקורי של צוות "כיוונים לעתיד", מבית "יישום" - החברה לפיתוח המחקר של האוניברסיטה העברית. בראש צוות "כיוונים לעתיד" עומד פרופסור איתמר גתי, מומחה בעל שם עולמי בפסיכולוגיה תעסוקתית, מהמחלקה לפסיכולוגיה והחוג לחינוך באוניברסיטה העברית.

מטרת צוות "כיוונים לעתיד" היא לשפר את סיכויי ההשתלבות התעסוקתית של צעירים בעזרת סיוע בקבלת החלטות טובות יותר בתהליך בחירת תחום לימודים או מקצוע.

על מנת להשיג מטרה זו, ערך הצוות מחקרים על דרכי סיוע לצעירים המתלבטים מה ללמוד ובאיזה מקצוע לבחור. באמצעות המחקרים, הוקם מאגר ידע העוסק בתהליכי בחירת לימודים ומקצוע. ידע זה מיושם במערכות ובמסגרות שונות שנועדו לסייע לצעירים המתלבטים בבחירה המקצועית. אחת ממערכות הסיוע שפותחו לאחרונה היא מערכת "מתאים לך?".

מערכת "מתאים לך?" נבחנה במהלך הפיתוח באמצעות סימולציות על העדפותיהם המקצועיות של 50,000 צעירים מתלבטים בארץ. המערכת מאפשרת לבדוק באיזו מידה תחום לימוד או מקצוע עליו חושבים באמת מתאים להעדפות הגולש.

צוות "כיוונים לעתיד", מהאוניברסיטה העברית, מוכר בעולם כמוביל בחדשנות, ומחקריו פורסמו בכתבי-עת מקצועיים יוקרתיים. בין הפרויקטים המצליחים של הצוות ניתן למצוא את "המבדק", מערכת הכוונה מקצועית און-ליין שמטרתה להציג למתלבט שעדיין לא יודע או לא בטוח מה הוא רוצה ללמוד, רשימה של מקצועות מומלצים להמשך בדיקה, המבדק משולב באתר "יורם לימודים".

פנייתך נשלחה בהצלחה
X
עשה לנו לייק ונמשיך לעזור לך גם בפייסבוק
המלגות הכי שוות
מתי יש ימים פתוחים
תחומי לימוד חדשים