יורם לימודים פורטל הלימודים והסטודנטים
    1. חפש
אודות המקצוע - בריאות ורפואה
האופרו תואירב פילקב הייפצל ץחל
מורה ליוגה
תיאור המקצוע
?מה זה בכלל
.ידדצ קוסיעכ הגוי דמללו ,רתוי הסינכמ הדובעב דובעל םיצלאנ םירומה תיברמ .םירחא םישנאל האלה ןתוא ריבעמו ,תישפנ ןהו תיזיפ ןה ,הגויה תונורקע יפ לע יחש םדא אוה הגויל הרומ

.יזיפ לוגרתו היצטידמ ,המישנו רוהיט יליגרתב רקוב ידמ ומוי תא ליחתי הגויל הרומה .יצחו העשכ םיכרואו ,םיברעב וא םירקבב םימייקתמ םירועישה בור
?מה הן דרישות הקדם
.םינש 3 ךשמב דומיל תועש 600 - הגויל ריכב הרומ
.םייתנש ךשמב דומיל תועש 400 - הגויל ךמסומ הרומ
.הנש ךשמב דומיל תועש 200 - הגוי ךירדמ

.םינש 10-ל לעמ הגוי לגרתמ רשא םדא אוה הגוי רטסאמ .רבעש דומילהו לוגרתה תונש יפ לע םג גווסמ הרומה ,םידומילה דבלמ
?זה מתאים לי
.הגויה תדימלבש תישיאה תוחתפתהה ידכ ךות תושכרנ תונוכתה ראש .טהלו הדמתה ןה תובושחה תונוכתה
ףנעה לע עדימ
:מספר מועסקים
.לארשיב הגוי ירומ 3,000-כ
:מספר מעסיקים
.ץראה יבחרב הגויל רפס יתב 700-כ
:המעסיק הציבורי
.טרופס ינודעומו םיס"נתמ ,רפס יתב ,םילוח תופוק
:משכורות
.הרומה קתולו רועישב םידימלתה רפסמל םאתהב ,ח"ש 250-ל 100 ןיב ענ יצחו העש ןב רועישל רכשה ,רפס תיבב ריכש הרומכ

.רועישל ח"ש 100-180 םיבוג יטרפ רועישבו דימלת לכמ ח"ש 30-60 תובגל גוהנ יאמצע הרומ רותב
תודועתו הרשכה
הכשרה ולימודים
.הגויל ךמסומ הרוממ בתכב הצלמהו תוחפל םייתנש לש לוגרת ןויסינ לעב ,18 ליג לעמ םדא :םידומילה תליחתל תושירדה
?מה לומדים שם
.תועש 50 לש תוחמתהו (רועיש תיינבו דומיל תוטיש) תישעמ היגוגדפ ,תוננובתהו זוכיר ,(המיהנארפ) המישנ יליגרת ,הנוזתו תואירב ,היגולויזיפ ,הימוטנא ,הגויה לש הירוטסיההו היפוסוליפה םה םיפסונ םינכת .תועש 150-180 לש ףקיהב (תורדומו תוירק ,תונסא) הגוי לוגרתב דקמתמ סרוקה בור
?השתלבתי, מה הלאה
.תוחפל הנש 12 הגוי דמלל שי ,יאמצע רפס תיב חותפל תנמ לע .םיפסונ םירועיש דמלל ולכוי ,םידימלת להקו ןיטינומ ושכריש רחאל ןמזה םעו ,םייק רפס תיבב םירומכ ודבעי םירומה בור .םידומילה לש תישילשה הנשהמ לחה הארוהב דובעל ליחתהל ןתינ
איפה אפשר ללמוד מורה ליוגה ללימודי תעודה
X
מערכת "מתאים לך?" היא פיתוח ייחודי ומקורי של צוות "כיוונים לעתיד", מבית "יישום" - החברה לפיתוח המחקר של האוניברסיטה העברית. בראש צוות "כיוונים לעתיד" עומד פרופסור איתמר גתי, מומחה בעל שם עולמי בפסיכולוגיה תעסוקתית, מהמחלקה לפסיכולוגיה והחוג לחינוך באוניברסיטה העברית.

מטרת צוות "כיוונים לעתיד" היא לשפר את סיכויי ההשתלבות התעסוקתית של צעירים בעזרת סיוע בקבלת החלטות טובות יותר בתהליך בחירת תחום לימודים או מקצוע.

על מנת להשיג מטרה זו, ערך הצוות מחקרים על דרכי סיוע לצעירים המתלבטים מה ללמוד ובאיזה מקצוע לבחור. באמצעות המחקרים, הוקם מאגר ידע העוסק בתהליכי בחירת לימודים ומקצוע. ידע זה מיושם במערכות ובמסגרות שונות שנועדו לסייע לצעירים המתלבטים בבחירה המקצועית. אחת ממערכות הסיוע שפותחו לאחרונה היא מערכת "מתאים לך?".

מערכת "מתאים לך?" נבחנה במהלך הפיתוח באמצעות סימולציות על העדפותיהם המקצועיות של 50,000 צעירים מתלבטים בארץ. המערכת מאפשרת לבדוק באיזו מידה תחום לימוד או מקצוע עליו חושבים באמת מתאים להעדפות הגולש.

צוות "כיוונים לעתיד", מהאוניברסיטה העברית, מוכר בעולם כמוביל בחדשנות, ומחקריו פורסמו בכתבי-עת מקצועיים יוקרתיים. בין הפרויקטים המצליחים של הצוות ניתן למצוא את "המבדק", מערכת הכוונה מקצועית און-ליין שמטרתה להציג למתלבט שעדיין לא יודע או לא בטוח מה הוא רוצה ללמוד, רשימה של מקצועות מומלצים להמשך בדיקה, המבדק משולב באתר "יורם לימודים".

פנייתך נשלחה בהצלחה
X
עשה לנו לייק ונמשיך לעזור לך גם בפייסבוק
המלגות הכי שוות
מתי יש ימים פתוחים
תחומי לימוד חדשים