יורם לימודים פורטל הלימודים והסטודנטים
    1. חפש
אודות המקצוע - בריאות ורפואה
האופרו תואירב פילקב הייפצל ץחל
אופטיקאי/ אופטומטריסט
תיאור המקצוע
?מה זה בכלל
.ןתריתפבו ןנוחבאב קסוע טסירטמוטפואהו ,הייאר תויוקלל תורושק םידלי לש תובר הדימל תויעב יכ עודי םויכ .םייניע ילוגרתו עגמ תושדע ,םייפקשמ תמאתה ידי לע רקיעב םהב לפטמו ,הליזפו סוקופ רדעיהכ הייאר תויעב ןחבאמ אוה .ויתוחוקל לש הייארה תויעבל תונורתפ תמאתהב קסוע טסירטמוטפואה .רמוחל רוא ןיב סחיב קסועה הקיזיפב םוחת איה הקיטפוא

.ןוישר ותושרב ןיא םא טסירטמוטפואה תוליעפב קוסעל יאשר וניא יאקיטפואה ,ךכל השרומ ףאו ,יאקיטפואה דויצ תא לעפתל ללכ ךרדב עדוי טסירטמוטפואה דועב .תרגסמב ןתנקתהו תושדעה ךותיחב קסוע אוהו ,טסירטמוטפואה םשרש םייפקשמה תא ןיכמש יאנכטה אוה יאקיטפואה

.תוחונ תועשב םידבוע טסירטמוטפואה םגו יאקיטפואה םג
?מה הן דרישות הקדם
.יעוצקמ טסירטמוטפואל ךופהל תנמ לע תואירבה דרשמ םעטמ יושירה תוניחב תא רובעל שי ,ןושארה ראותה ידומיל רחאל .םילשוריב הסדה תללכמו ןליא-רב תטיסרבינוא – תודסומ ינשב םויכ ןתינ ראותה .םיעדמב ןושאר ראות ול םינקמו םינש עברא םיכרואה םיאמדקא םידומילב ביוחמ טסירטמוטפואה

.ןמוימ יאקיטפואל הילושכ ותדובע תא דמול אוה בורלו ,םידחוימ םידומילל שרדנ אל יאקיטפואה ,טסירטמוטפואל דוגינב
?זה מתאים לי
.תילופיט תלוכיו תישיא ןיב תרושקת תלוכי ,עדי ,תוירחא ,תיקוויש תלוכי ,תומיענ ,םישישקו םידליכ תושיגר תויסולכוא םע הדובעה לשב תשרדנה תונלבס – תוחוקל םע הדובע ירושיכל םגו ,הימיכהו היגולויבה ,הקיטמתמה ,הקיזיפה ימוחתב עדיל קקזנ אוה .להק םע דבועה עדמ שיא אוה טסירטמוטפואה
ףנעה לע עדימ
:מספר מועסקים
.(תואירבה דרשמ םעטמ ןוישר ילעב) םימושר םיטסירטמוטפוא ףלאכו הצעומב םימושר םיטסירטמוטפוא תואמ שמחכ
:הדיפלומה והאופק האקדמי
.םישנא 75 -כ םוחתב ובלתשה 2008 תנשב
:מספר מעסיקים
.לארשיב תמייקה הריכמ תדוקנ לכב
םיטלובה םיקיסעמה:
דועו ןירפלה הקיטפוא ,הנקיטפוא ,ןורוד-קיטפוא
:משכורות
.שדוחל ח"ש 8,000-9,000 תוביבסב חיוורי ליחתמ טסירטמוטפוא
גופים מפקחים
תואירבה דרשמ
תודועתו הרשכה
נרשמים חדשים
.םיטנדוטס 180-כ הירטמוטפואה ידומילל ומשרנ 2008 תנשב
בוגרים טריים
.םהידומיל תא םימייסמ םיטנדוטסהמ %90 -כ
הכשרה ולימודים
.תוילאיר תודיחי ילעבל תופידעו הקיטמתמ תודיחי עבראב 85 לעמ ,ירטמוכיספב 620 לעמ – םה הלבקה יאנת ןליא רב תטיסרבינואב

.ישיא ןויאירב הדימעו תוחפל 600 לש םאתמ ןויצב דייטצהל שי הסדה תללכמב
?מה לומדים שם
.המודכו הייארה לע תיתביבס העפשה ,תירטאירג הירטמוטפוא ,םידליל הירטמוטפוא – םייפיצפס םיאשונב תודקמתה ןכו ,םיינילק-םיישעמ םירועיש םג םיפסונ ןכמ רחאל .הימוטנאו הימיכ ,תיטפוא הקיזיפכ םינוש םימוחתב אובמ יסרוק רקיעב םירבוע הנושארה םידומילה תנשב
?השתלבתי, מה הלאה
.ףינסה להנמל וא תרמשמ להנמל ךופהלו םדקתהל לוכי טסירטמוטפואהו ימינפ םודיק ךילה ונשי .תויעוצקמ תויומלתשה רובעל וא םימדקתמ םיראתל דומללו ולש עדיה תא ביחרהל לוכי טסירטמוטפואה
איפה אפשר ללמוד אופטיקאי/ אופטומטריסט לתואר ראשון
X
מערכת "מתאים לך?" היא פיתוח ייחודי ומקורי של צוות "כיוונים לעתיד", מבית "יישום" - החברה לפיתוח המחקר של האוניברסיטה העברית. בראש צוות "כיוונים לעתיד" עומד פרופסור איתמר גתי, מומחה בעל שם עולמי בפסיכולוגיה תעסוקתית, מהמחלקה לפסיכולוגיה והחוג לחינוך באוניברסיטה העברית.

מטרת צוות "כיוונים לעתיד" היא לשפר את סיכויי ההשתלבות התעסוקתית של צעירים בעזרת סיוע בקבלת החלטות טובות יותר בתהליך בחירת תחום לימודים או מקצוע.

על מנת להשיג מטרה זו, ערך הצוות מחקרים על דרכי סיוע לצעירים המתלבטים מה ללמוד ובאיזה מקצוע לבחור. באמצעות המחקרים, הוקם מאגר ידע העוסק בתהליכי בחירת לימודים ומקצוע. ידע זה מיושם במערכות ובמסגרות שונות שנועדו לסייע לצעירים המתלבטים בבחירה המקצועית. אחת ממערכות הסיוע שפותחו לאחרונה היא מערכת "מתאים לך?".

מערכת "מתאים לך?" נבחנה במהלך הפיתוח באמצעות סימולציות על העדפותיהם המקצועיות של 50,000 צעירים מתלבטים בארץ. המערכת מאפשרת לבדוק באיזו מידה תחום לימוד או מקצוע עליו חושבים באמת מתאים להעדפות הגולש.

צוות "כיוונים לעתיד", מהאוניברסיטה העברית, מוכר בעולם כמוביל בחדשנות, ומחקריו פורסמו בכתבי-עת מקצועיים יוקרתיים. בין הפרויקטים המצליחים של הצוות ניתן למצוא את "המבדק", מערכת הכוונה מקצועית און-ליין שמטרתה להציג למתלבט שעדיין לא יודע או לא בטוח מה הוא רוצה ללמוד, רשימה של מקצועות מומלצים להמשך בדיקה, המבדק משולב באתר "יורם לימודים".

פנייתך נשלחה בהצלחה
X
עשה לנו לייק ונמשיך לעזור לך גם בפייסבוק
המלגות הכי שוות
מתי יש ימים פתוחים
תחומי לימוד חדשים