יורם לימודים פורטל הלימודים והסטודנטים
    1. חפש
אודות המקצוע - בריאות ורפואה
האופרו תואירב פילקב הייפצל ץחל
רוקח
תיאור המקצוע
?מה זה בכלל
.תמאות ,תרחא הפורתב התוא ףילחמ חקורה ,יאלמב תמייק הניא תמיוסמ הפורת םא ,כ ומכ .ויכרצל המיאתמ הפורתה םאה ררבמ םג ךא ,אפורה םשרמ יפ לע תופורת חוקלל קפסמ אוה - לפוטמה ןיבל אפורה ןיב ךוותמ חקורה
?מה הן דרישות הקדם
.תחקרמ יתב רפסמב דובעלו ןווגל שי תוחמתהה ךלהמב .םייטרפה תחקרמה יתב וא םילוחה תופוק ,םימראפה תותשר לש תחקרמ יתבב הנש יצח תב תוחמתה ןכו ,(ץראב ןחבמ רובעל ךירצ ,ל"וחב ראותה תא השעש ימ) תוחקורב ראות
?זה מתאים לי
.בוט רחוס תויהל םג ךא ,ההובג תוריש תעדות לעב תויהל ךירצ אוה .םהיתויעבל בישקהל ןכומו םישנא בהואש םדא תויהל ךירצ חקור
.תורמשמב - םימראפה תותשרמ תחאב רבודמ םא - וא ,(הליל תויונרות טעמל) תויתרגשו תועובק תועשב בורל איה הדובעה
ףנעה לע עדימ
:מספר מועסקים
.םיכמסומ םיחקור 2,000-כ םידבוע םויכ
:טווח גילאי המועסקים
.27-65
םיטלובה םיקיסעמה:
.םייטרפ תחקרמ יתב תואמו םימראפה תותשר ,םילוחה תופוק
:משכורות
.קתוול םאתהב ,"יארחא חקור"ל העשל םילקש 60 ,ליחתמ חקורל העשל םילקש 40
גופים מפקחים
.תוחקורה ףגא ,תואירבה דרשמ
תודועתו הרשכה
נרשמים חדשים
.הנש לכב ןושאר ראותל תוחקור דומלל םיליחתמ םיטנדוטס 100-כ
בוגרים טריים
.הנש לכב 100-ב
הכשרה ולימודים
.תיאופר תוידוס לע רותיו ספוט לע המיתחו הניקת תואירב לע הרהצהב םידומילל דמעומה לש ותלבק תינתומ ןכ ומכ .(תימדקא םדק הניכממ תיפילחה הדועתה וא) תורגבה תדועת לש עצוממה ןויצל %30-ו ,תירטמוכיספה הניחבה ןויצל %70 לש לקשמ ללכ ךרדב ןתינ ןקתה ןויצ בושיחב .(בשחמה יעדמו הסדנה םדק ,היגולויב-הימיכ ,עבט לולסמב תימדקא םדק הניכמ :ןיפולחל וא) תורגבה תניחב ןויצו תירטמוכיספה הניחבה ןויצ לש לולקשמ בכרומה ,ןקת ןויצב דומעל שי ,לבקתהל תנמ לע .לארשיב תואטיסרבינוא לש דאמ םצמוצמ רפסמב תוחקור דומלל ןתינ

.(B.Sc.Pharm) תוחקורב רגוב ראות דימלתה לבקמ םידומילה רמגב
?מה לומדים שם
.תינילק תוחקורו ,היגולותפ ,היגולוקמרפ ,היגולויבורקימ ,היגולויזיפ ,הימיכויב ,תוחקור-ויב ,תיתפורתו תינגרוא הימיכ ,היגולוטסיהב םיסרוק םידמלנ ןכ ומכ .הימוטנאו םיבשחמ ,הקיטמתמ ,הקיזיפ ,היגולויב ,הימיכב דוסי יסרוק םיללוכ תוחקורה ידומיל
?השתלבתי, מה הלאה
.דחא יארחא חקור תוחפל תויהל ךירצ תחקרמ תיב לכב יכ עבוק תואירבה דרשמ .תחקרמ תיב חותפל וא ,יארחא חקור דיקפתל םדקתהל ןתינ ,חקורכ הדובע לש תכשוממ הפוקת רחאל
איפה אפשר ללמוד רוקח לתואר ראשון
X
מערכת "מתאים לך?" היא פיתוח ייחודי ומקורי של צוות "כיוונים לעתיד", מבית "יישום" - החברה לפיתוח המחקר של האוניברסיטה העברית. בראש צוות "כיוונים לעתיד" עומד פרופסור איתמר גתי, מומחה בעל שם עולמי בפסיכולוגיה תעסוקתית, מהמחלקה לפסיכולוגיה והחוג לחינוך באוניברסיטה העברית.

מטרת צוות "כיוונים לעתיד" היא לשפר את סיכויי ההשתלבות התעסוקתית של צעירים בעזרת סיוע בקבלת החלטות טובות יותר בתהליך בחירת תחום לימודים או מקצוע.

על מנת להשיג מטרה זו, ערך הצוות מחקרים על דרכי סיוע לצעירים המתלבטים מה ללמוד ובאיזה מקצוע לבחור. באמצעות המחקרים, הוקם מאגר ידע העוסק בתהליכי בחירת לימודים ומקצוע. ידע זה מיושם במערכות ובמסגרות שונות שנועדו לסייע לצעירים המתלבטים בבחירה המקצועית. אחת ממערכות הסיוע שפותחו לאחרונה היא מערכת "מתאים לך?".

מערכת "מתאים לך?" נבחנה במהלך הפיתוח באמצעות סימולציות על העדפותיהם המקצועיות של 50,000 צעירים מתלבטים בארץ. המערכת מאפשרת לבדוק באיזו מידה תחום לימוד או מקצוע עליו חושבים באמת מתאים להעדפות הגולש.

צוות "כיוונים לעתיד", מהאוניברסיטה העברית, מוכר בעולם כמוביל בחדשנות, ומחקריו פורסמו בכתבי-עת מקצועיים יוקרתיים. בין הפרויקטים המצליחים של הצוות ניתן למצוא את "המבדק", מערכת הכוונה מקצועית און-ליין שמטרתה להציג למתלבט שעדיין לא יודע או לא בטוח מה הוא רוצה ללמוד, רשימה של מקצועות מומלצים להמשך בדיקה, המבדק משולב באתר "יורם לימודים".

פנייתך נשלחה בהצלחה
X
עשה לנו לייק ונמשיך לעזור לך גם בפייסבוק
המלגות הכי שוות
מתי יש ימים פתוחים
תחומי לימוד חדשים