יורם לימודים פורטל הלימודים והסטודנטים
    1. חפש
אודות המקצוע - בריאות ורפואה
האופרו תואירב פילקב הייפצל ץחל
רופא שיניים
תיאור המקצוע
?מה זה בכלל
.תולתשהו םידליל םייניש ילופיט ,םייניש תריקע ,שרוש ילופיט ,תומיתס םיללוכ ולא םילופיט .ןתקוזחתבו םיינישה לש תויאופר תויעבב לפטמ םיינישה אפור
?מה הן דרישות הקדם
.לארשיב הכמסה ןחבמו םייניש תאופרב ראות
?זה מתאים לי
.תוביצי םיידיו ינכט עדי לעב תויהל וילע .גולוכיספ תצק םגו ןופצמ לעב ,םישנא םע דובעל תלוכי לעב תויהל ךירצ םייניש אפור
.תוחונו תועובק תועשב הדובעב רבודמ םיגירח םירקמ טעמל
ףנעה לע עדימ
:מספר מועסקים
.םילוחה תופוקב םבור .םייניש יאפור 10,000 -ל בורק םויכ םידבוע לארשיב
:טווח גילאי המועסקים
.25 ליגב רבכ דובעל םיליחתמש םיאדותע םייניש יאפור םנשי אבצב .85 ומכ םיגלפומ םיאליגב םג םידבוע םייניש יאפור םהב םיגירח םירקמ םנשי .28-70
:הדיפלומה והאופק האקדמי
.ל"וחב םידומיל ירגוב לודגה םבור .לארשיב הדובעב תפלוחה הנשב ובלתשה םישדח םייניש יאפור 300-כ
:מספר מעסיקים
.םידיגאת-תואפרמ תורשעו ,םילוחה תופוק םע ףותישב תודבוע ןבור - תויטרפ תוקינילק תואמ ,תולודגה םילוחה תופוק עברא
:משכורות
.האלמ הרשמב דבועה םילוחה תופוקב ליחתמ אפורל שדוחב םילקש 10,000
תודועתו הרשכה
נרשמים חדשים
.ץראב הנש לכב דומלל םיליחתמ םיטנדוטס 300-כ
בוגרים טריים
.הנש לכב 300-כ
הכשרה ולימודים
."םייניש תאופרל רוטקוד" ראותה תא דימלתה לבקמ םהירחאלש ,םיינילק םידומיל ךשמה - תוחפה לכל ראותב 75 עצוממ ןויצל ףופכב - ןכמ רחאלו ,(B.Med.Sc) "האופרה יעדמב רגוב" ראות טנדוטסה לבקמ ןהירחאלש ,םייאופר םורט םידומיל תונש שולש :םינש שש םיכשמנ םידומילה .(םייניש האופרב םלתשהל זא קרו ,תיללכ האופרב ראותל דומלל היה ןתינ זא ,רבעל דוגינב) תיללכ האופר םג תדמלנ הב ,םייניש תאופרל דחוימ לולסמב םייניש תאופר דומלל ןתינ םויכ
.(ללקושמה ןויצהמ %70 לש לקשמ) תירטמוכיספה הניחבב דומעלו (ללקושמה ןויצב %30 לש לקשמ ןתינ הל) האלמ תורגב תדועת לעב תויהל טנדוטסה לע ךכ םשל .הטלוקפב שרדנש ללקושמה ןויצב הדימע םיללוכ הלבקה יאנת
?מה לומדים שם
.םיילטנדה םיעדמב דוסי יסרוקו םייגולויבה דוסיה יעדמב םיסרוק םג ומכ ,האופרל טנדוטס לכ ומכ לופיט יכרדו הימיכ ,הימוטנא דמול םיינישה אפור

.םיצרמה לש םחוקיפ תחת ,םילוחב םילפטמ םיטנדוטסה ובו ישעמ דצ םידומילה םיללוכ ןכ ומכ .םיינישב לופיטל םינוש םירישכמב שומיש ,(היטנדותרוא) םייניש רושיי ,הפה םוקישל םירושקה םיאשונ ,(היטנודוירפ) םייכינח ילופיט ,(היטנודודנא) שרוש ילופיט ,תותסלו הפ תייגרוריכ ,היגולוידר ,ןוחבא ,הפ תאופר ומכ םימוחת םידמלנ םידומילה ךשמהב
?השתלבתי, מה הלאה
.תיטרפ הקינילק חותפל
איפה אפשר ללמוד רופא שיניים לתואר ראשון
X
מערכת "מתאים לך?" היא פיתוח ייחודי ומקורי של צוות "כיוונים לעתיד", מבית "יישום" - החברה לפיתוח המחקר של האוניברסיטה העברית. בראש צוות "כיוונים לעתיד" עומד פרופסור איתמר גתי, מומחה בעל שם עולמי בפסיכולוגיה תעסוקתית, מהמחלקה לפסיכולוגיה והחוג לחינוך באוניברסיטה העברית.

מטרת צוות "כיוונים לעתיד" היא לשפר את סיכויי ההשתלבות התעסוקתית של צעירים בעזרת סיוע בקבלת החלטות טובות יותר בתהליך בחירת תחום לימודים או מקצוע.

על מנת להשיג מטרה זו, ערך הצוות מחקרים על דרכי סיוע לצעירים המתלבטים מה ללמוד ובאיזה מקצוע לבחור. באמצעות המחקרים, הוקם מאגר ידע העוסק בתהליכי בחירת לימודים ומקצוע. ידע זה מיושם במערכות ובמסגרות שונות שנועדו לסייע לצעירים המתלבטים בבחירה המקצועית. אחת ממערכות הסיוע שפותחו לאחרונה היא מערכת "מתאים לך?".

מערכת "מתאים לך?" נבחנה במהלך הפיתוח באמצעות סימולציות על העדפותיהם המקצועיות של 50,000 צעירים מתלבטים בארץ. המערכת מאפשרת לבדוק באיזו מידה תחום לימוד או מקצוע עליו חושבים באמת מתאים להעדפות הגולש.

צוות "כיוונים לעתיד", מהאוניברסיטה העברית, מוכר בעולם כמוביל בחדשנות, ומחקריו פורסמו בכתבי-עת מקצועיים יוקרתיים. בין הפרויקטים המצליחים של הצוות ניתן למצוא את "המבדק", מערכת הכוונה מקצועית און-ליין שמטרתה להציג למתלבט שעדיין לא יודע או לא בטוח מה הוא רוצה ללמוד, רשימה של מקצועות מומלצים להמשך בדיקה, המבדק משולב באתר "יורם לימודים".

פנייתך נשלחה בהצלחה
X
עשה לנו לייק ונמשיך לעזור לך גם בפייסבוק
המלגות הכי שוות
מתי יש ימים פתוחים
תחומי לימוד חדשים