יורם לימודים פורטל הלימודים והסטודנטים
    1. חפש
אודות המקצוע - מדעי החברה והרוח
חורהו הרבחה יעדמ פילקב הייפצל ץחל
גיאוגרפיה
תיאור המקצוע
?מה זה בכלל
.הטמלו הלעמלמ ץראה רודכ תפטעמ רקחב רושקש המ לכו היגולופומרג ,היגולואיג ,םילקא ידומיל םיללוכ וקוסיע ימוחת .ונמלועב עבטה תועפות תא רקוח ףרגואיגה
?מה הן דרישות הקדם
.היפרגואיגב ןושאר ראות
?זה מתאים לי
.רסחה עדיה תא םילשהל המוד עקרמ םיאב אלש ימל םג ורשפאי תואובמה ידומיל ,תאז םע .םידומילהמ דרפנ יתלב קלח םהש ריווא ימולצתו תופמ תאירקב ןורתי שי יאבצ רבע ילעב םישנאל .חטשב םירויס םג ללוכ םידומילהמ רכינ קלח ךא יטרואית רמוחה לש ובור
ףנעה לע עדימ
םיטלובה םיקיסעמה:
יגולואיגה ןוכמה ,הפועתה תודש תושר ,יגולורואטמה ןוכמה
תודועתו הרשכה
נרשמים חדשים
.תואטיסרבינואב היפרגואיג ידומילל םיטנדוטס 340 ומשרנ 2005 תנשב
הכשרה ולימודים
.הנושארה םידומילה תנשב היפרגואיגה ידומילב ונייטצהש םידימלתל רקיעב תדעוימה תרגסמ .תיגוח דח תרגסמב דומלל ןתינ ,ףסונב .תרחא הטלוקפמ וא הביבסה ידומילמ ףסונ עוצקמ בולישב יגוח ודכ עוצקמה תא דומלל ןתינ .הביבסה ידומילו היפרגואיגל רפסה יתבב תואטיסרבינואב קר םידמלנ היפרגואיגה ידומיל
?מה לומדים שם
.יתועמשמ ןפואב השק איה תישילשה הנשה .םירנימסה לע םיטנדוטסה םידבוע תישילשב .הבוח ירועישו רנימס-ורפ תרגסמב םיטנדוטסה םידמול היינשה הנשב ;ךשמהה ידומילל הפשו םילכ תונקהלו םיטנדוטסה ןיב וק רשייל םירומאש םיסרוקו תואובמ רקיעב םידמלנ 'א הנשב
?השתלבתי, מה הלאה
.דועו יגולואיגה ןוכמה ,הפועת תודש ,יגולורואטמה ןוכמה ומכ תומוקמב הדובעל תויורשפא עיצמ היפרגואיגב ינשה ראותה .םוחתב קוסעל ידכ קיפסמ וניא ךא הדובע לכל הלבקה ייוכיס תא רפשל םכל רוזעל לוכי היפרגואיגב ןושאר ראות
.רפסה יתבב היפרגואיג דמללו הארוה תדועת לבקל ,עוצקמ תבסה תרגסמב תפסונ הנש דומלל ולכוי ,ופידעיש ימ
איפה אפשר ללמוד גיאוגרפיה לתואר ראשון
X
מערכת "מתאים לך?" היא פיתוח ייחודי ומקורי של צוות "כיוונים לעתיד", מבית "יישום" - החברה לפיתוח המחקר של האוניברסיטה העברית. בראש צוות "כיוונים לעתיד" עומד פרופסור איתמר גתי, מומחה בעל שם עולמי בפסיכולוגיה תעסוקתית, מהמחלקה לפסיכולוגיה והחוג לחינוך באוניברסיטה העברית.

מטרת צוות "כיוונים לעתיד" היא לשפר את סיכויי ההשתלבות התעסוקתית של צעירים בעזרת סיוע בקבלת החלטות טובות יותר בתהליך בחירת תחום לימודים או מקצוע.

על מנת להשיג מטרה זו, ערך הצוות מחקרים על דרכי סיוע לצעירים המתלבטים מה ללמוד ובאיזה מקצוע לבחור. באמצעות המחקרים, הוקם מאגר ידע העוסק בתהליכי בחירת לימודים ומקצוע. ידע זה מיושם במערכות ובמסגרות שונות שנועדו לסייע לצעירים המתלבטים בבחירה המקצועית. אחת ממערכות הסיוע שפותחו לאחרונה היא מערכת "מתאים לך?".

מערכת "מתאים לך?" נבחנה במהלך הפיתוח באמצעות סימולציות על העדפותיהם המקצועיות של 50,000 צעירים מתלבטים בארץ. המערכת מאפשרת לבדוק באיזו מידה תחום לימוד או מקצוע עליו חושבים באמת מתאים להעדפות הגולש.

צוות "כיוונים לעתיד", מהאוניברסיטה העברית, מוכר בעולם כמוביל בחדשנות, ומחקריו פורסמו בכתבי-עת מקצועיים יוקרתיים. בין הפרויקטים המצליחים של הצוות ניתן למצוא את "המבדק", מערכת הכוונה מקצועית און-ליין שמטרתה להציג למתלבט שעדיין לא יודע או לא בטוח מה הוא רוצה ללמוד, רשימה של מקצועות מומלצים להמשך בדיקה, המבדק משולב באתר "יורם לימודים".

פנייתך נשלחה בהצלחה
X
עשה לנו לייק ונמשיך לעזור לך גם בפייסבוק
המלגות הכי שוות
מתי יש ימים פתוחים
תחומי לימוד חדשים