יורם לימודים פורטל הלימודים והסטודנטים
    1. חפש
אודות המקצוע - מדעי החברה והרוח
חורהו הרבחה יעדמ פילקב הייפצל ץחל
קרימינולוגיה
תיאור המקצוע
?מה זה בכלל
.העפותב לופיטל םיכרד עיצמו הרבחב עשפה יעינמ תא דמול אוה ןכ ומכ .םהיתונברוקב וא םהב לופיטו םהלש םוקיש ,םיניירבע לש םיליפורפ חותינ ,לשמל .יתוגהנתהו יתרבח ,יתכרעמ לופיט קפסמו ןוכיסה ימרוג תא ההזמ ,עשפל תורושקה תויתרבח תויצאוטיס לש תונוש תויווזב קסוע אוה .םיניירבע לש הקימנידו תויתרבח תויטס לש תוחתפתה חתנמו דמול גולונימירקה
?מה הן דרישות הקדם
.תימושיי וא תינילק היגולונימירקב ינש ראות
?זה מתאים לי
.השק הדובעל תונוכנו הבורמ היצביטומ ,לודג שאר לעב תויהל וילע ןכ ומכ .םיטרפב תודקמתה תלוכיו תיטילנא חותינ תלוכי לעב ,יביטרסא תויהל ךירצ גולונימירקה .םידחא רובע השק תויהל יושע םהלש רואיתהש ,םיעשפ חותינו תיתייעב הייסולכוא םע תוככחתה תללוכ הדובעה .השיגר הביק ילעבל דעוימ וניא עוצקמה
ףנעה לע עדימ
:משכורות
.שדוחב םילקש 4,000-6,000 ןיב הענ תיתלחתה תרוכשמ
תודועתו הרשכה
נרשמים חדשים
.תואטיסרבינואב היגולונימירקה ידומילל םישדח םיטנדוטס 253 ומשרנ 2005 תנשב
הכשרה ולימודים
.ינש ראותל םידומילב ךישמהל ךרוצ שי םוחתב דובעל ידכ יכ רוכזל יאדכ .תוללכמה ןמ קלחבו תואטיסרבינואב םינוש םילולסמ ןווגמב היגולונימירקה ידומיל תא דומלל ןתינ
?מה לומדים שם
.םיניירבעל תודסומבו אלכ יתבב הדובע םיבלשמה םיימושיי םירנימס ןכו ,רקחמ תוטישו הקיטסיטטסב םיסרוק םג םיללוכ םידומילה .לארשיב העישפב םידקמתמ םיסרוקהמ קלח .'וכו תויתרבח תויטס ,השינעה תרותל אובמ ,היגולונימירקל אובמ לשמל ,תודדומתה יכרדו ויעינמ ,עשפה אשונב םיקסועה םיפסונ םיסרוק םימייק ןכ ומכ .היגולותפוכיספל אובמ ,היפוסוליפ ,היגולויצוס ,היגולוכיספב םיסרוק םידמלנ םידומילה ךלהמב .םינוש תועוצקמ לש בחר ןווגמ םיללוכ היגולונימירקה ידומיל
?השתלבתי, מה הלאה
.תיטפשמה תכרעמבו החוור תוקלחמ ,הלימג תודסומ ,שפנ ילוחל םילוח יתב ,האילכ ינקתמ :םיניירבע לש םוקישו לופיט ,השינע תורגסמב הדובעב בלתשהל ולכוי ןכמ רחאלו ינש ראות ידומילל ךישמהל םהילע ,םדקתהל תנמ לע .הרטשמב וא ןוכיתה רפסה תיבב םירומכ ,רקחמ ירזועכ הדובע אוצמל םילוכי ןושאר ראות ירגוב
איפה אפשר ללמוד קרימינולוגיה לתואר ראשון
X
מערכת "מתאים לך?" היא פיתוח ייחודי ומקורי של צוות "כיוונים לעתיד", מבית "יישום" - החברה לפיתוח המחקר של האוניברסיטה העברית. בראש צוות "כיוונים לעתיד" עומד פרופסור איתמר גתי, מומחה בעל שם עולמי בפסיכולוגיה תעסוקתית, מהמחלקה לפסיכולוגיה והחוג לחינוך באוניברסיטה העברית.

מטרת צוות "כיוונים לעתיד" היא לשפר את סיכויי ההשתלבות התעסוקתית של צעירים בעזרת סיוע בקבלת החלטות טובות יותר בתהליך בחירת תחום לימודים או מקצוע.

על מנת להשיג מטרה זו, ערך הצוות מחקרים על דרכי סיוע לצעירים המתלבטים מה ללמוד ובאיזה מקצוע לבחור. באמצעות המחקרים, הוקם מאגר ידע העוסק בתהליכי בחירת לימודים ומקצוע. ידע זה מיושם במערכות ובמסגרות שונות שנועדו לסייע לצעירים המתלבטים בבחירה המקצועית. אחת ממערכות הסיוע שפותחו לאחרונה היא מערכת "מתאים לך?".

מערכת "מתאים לך?" נבחנה במהלך הפיתוח באמצעות סימולציות על העדפותיהם המקצועיות של 50,000 צעירים מתלבטים בארץ. המערכת מאפשרת לבדוק באיזו מידה תחום לימוד או מקצוע עליו חושבים באמת מתאים להעדפות הגולש.

צוות "כיוונים לעתיד", מהאוניברסיטה העברית, מוכר בעולם כמוביל בחדשנות, ומחקריו פורסמו בכתבי-עת מקצועיים יוקרתיים. בין הפרויקטים המצליחים של הצוות ניתן למצוא את "המבדק", מערכת הכוונה מקצועית און-ליין שמטרתה להציג למתלבט שעדיין לא יודע או לא בטוח מה הוא רוצה ללמוד, רשימה של מקצועות מומלצים להמשך בדיקה, המבדק משולב באתר "יורם לימודים".

פנייתך נשלחה בהצלחה
X
עשה לנו לייק ונמשיך לעזור לך גם בפייסבוק
המלגות הכי שוות
מתי יש ימים פתוחים
תחומי לימוד חדשים