יורם לימודים פורטל הלימודים והסטודנטים
    1. חפש
אודות המקצוע - מדעי החברה והרוח
חורהו הרבחה יעדמ פילקב הייפצל ץחל
פילוסופיה
תיאור המקצוע
?מה זה בכלל
.היפוסוליפל םאתהב םייחה תויעב םע דדומתהל םישקבמה םישנאל ץועיי ףוסוליפה קפסמ םיתיעל .ההובג הלכשהל תודסומה תונורדסמב הארוהו םירקחמכ עצבתמ קוסיעה רקיעו ,יטרואית םוחת והז .הקיתאו הקיגול ,רסומ לש תולאשב טבחתמו ,םדאהו םלועה תוהמב הגוה ףוסוליפה
?מה הן דרישות הקדם
.היפוסוליפב ראות
?זה מתאים לי
.תויעמשמ דח תובושת הפוסב איבת אל איהש הנבה ךותמ ,תיטרואית הריקח וז .וז תוהשל דועיי שי םאהו הזה םלועב םישוע ונא המ ,ונחנא ימ ומכ תויתוהמ תולאש רוקחלו ,םלוע לש ומורב םינוידב ףתתשהל םיבהואש ימל םידעוימ םוחתב קוסיעהו םידומילה
תודועתו הרשכה
נרשמים חדשים
.2005 תנשב תואטיסרבינואב היפוסוליפ דומלל ולחה םיטנדוטס 400-מ תוחפ
הכשרה ולימודים
.םירצק הרשעה ידומיל םרקיעש רפס יתב תרגסמב ,היפוסוליפה לש םינוש םיטביה םידמלמה םיסרוק רפסמל םשריהל ןתינ ןכ ומכ .(היפוסוליפב "הביטח"ל םשריהל םילוכי תונושה תוטלוקפב םידמולה ,הטיסרבינואב םג) חורה יעדמב םיימוחת ןיב םידומילמ קלחכ ,תוללכמב םג היפוסוליפ יאשונב םיסרוק רפסמ םימייק .תואטיסרבינואב קר דומלל ןתינ גוחכ היפוסוליפ
?מה לומדים שם
.םיינרדומ םיפוסוליפ לש ולאל דעו המודקה ןווי תפוקתמ תויפוסוליפ תוירואיתל טנדוטסה תא םיפשוח םידומילה .םינשה ךלהמב םיפוסוליפ לש תונוש תוינויער תושיפתב םיקסוע היפוסוליפה ידומיל
.('וכו עדמה לש היפוסוליפ ,הקיטתסא ,תיטילופ היפוסוליפ) םתוא םיניינעמש םימוחת לש םצמוצמ רפסמב דקמתהל םיטנדוטסה םילוכי הינשה הנשהמ לחה .דועו רסומ ,19-ה האמה לש היפוסוליפ ,תינווי היפוסוליפ םהיניב ,"תואובמ"ב םידקמתמ היפוסוליפב הנושארה הנשה ידומיל
?השתלבתי, מה הלאה
.היפוסוליפ ירפס ובתכי ףאו ,םוחתב םיצרמל םימיה ןמ םויב וכפהי ,רבדל הקושתה וא ןויסינה ילעב .םילגרתמל םיכפוה וא םימדקתמ םיראתל םיכישממ ראותה תא םימייסמש םיטנדוטסה תיברמ .תוחותפ תועורזב גוחה ירגובל הכחמ וניא הדובעה קוש ,םירגובה לש םרעצל
איפה אפשר ללמוד פילוסופיה לתואר ראשון
X
מערכת "מתאים לך?" היא פיתוח ייחודי ומקורי של צוות "כיוונים לעתיד", מבית "יישום" - החברה לפיתוח המחקר של האוניברסיטה העברית. בראש צוות "כיוונים לעתיד" עומד פרופסור איתמר גתי, מומחה בעל שם עולמי בפסיכולוגיה תעסוקתית, מהמחלקה לפסיכולוגיה והחוג לחינוך באוניברסיטה העברית.

מטרת צוות "כיוונים לעתיד" היא לשפר את סיכויי ההשתלבות התעסוקתית של צעירים בעזרת סיוע בקבלת החלטות טובות יותר בתהליך בחירת תחום לימודים או מקצוע.

על מנת להשיג מטרה זו, ערך הצוות מחקרים על דרכי סיוע לצעירים המתלבטים מה ללמוד ובאיזה מקצוע לבחור. באמצעות המחקרים, הוקם מאגר ידע העוסק בתהליכי בחירת לימודים ומקצוע. ידע זה מיושם במערכות ובמסגרות שונות שנועדו לסייע לצעירים המתלבטים בבחירה המקצועית. אחת ממערכות הסיוע שפותחו לאחרונה היא מערכת "מתאים לך?".

מערכת "מתאים לך?" נבחנה במהלך הפיתוח באמצעות סימולציות על העדפותיהם המקצועיות של 50,000 צעירים מתלבטים בארץ. המערכת מאפשרת לבדוק באיזו מידה תחום לימוד או מקצוע עליו חושבים באמת מתאים להעדפות הגולש.

צוות "כיוונים לעתיד", מהאוניברסיטה העברית, מוכר בעולם כמוביל בחדשנות, ומחקריו פורסמו בכתבי-עת מקצועיים יוקרתיים. בין הפרויקטים המצליחים של הצוות ניתן למצוא את "המבדק", מערכת הכוונה מקצועית און-ליין שמטרתה להציג למתלבט שעדיין לא יודע או לא בטוח מה הוא רוצה ללמוד, רשימה של מקצועות מומלצים להמשך בדיקה, המבדק משולב באתר "יורם לימודים".

פנייתך נשלחה בהצלחה
X
עשה לנו לייק ונמשיך לעזור לך גם בפייסבוק
המלגות הכי שוות
מתי יש ימים פתוחים
תחומי לימוד חדשים