יורם לימודים פורטל הלימודים והסטודנטים
    1. חפש
אודות המקצוע - מדעי החברה והרוח
חורהו הרבחה יעדמ פילקב הייפצל ץחל
ספרות
תיאור המקצוע
?מה זה בכלל
.דומלל רחבש ישארה עוצקמב ,טנדוטסה לש הדובעל הלבקה ייוכיסב הרזעו הכימתכ שמשמ תורפסל גוחה רשאכ ,ףסונ עוצקמ םע םהידומיל תא םיבלשמ תורפסל םיטנדוטס ,בורל .םירצואו םינרפסכ קוסעל וא ,תימוקמה תרושקתב םיכרוע וליפא וא םיבתוככ ,רפסה יתבב תורפסל םירומכ קוסעל םילוכי םירגובה .םייטרואית םידומיל רקיעב םה תירבע ןושלו תורפס ידומיל
.םצמוצמ הדובע קושב רבודמ ,הפ םג ךא - היתורוקמלו הבותכה הלימל החמומכ ,הז םוחתב קוסעל לכוי תונשלבו תירבע ןושל דמלש ימ
?זה מתאים לי
.םידלי םע תינלבס הדובע שרודה קוסיע - רפסה תיבב םירומכ אוה םוחתב קוסיעה רקיע .'וכו םייומידב שומישה ,הביתכה ןונגס ,םילימה תריחב - טסקטה תרוצ תניחבמ ןהו םילימה לש היגולומיטאה תניחבמ ןה :םיטסקט רקחב ןייפואמ םוחתה .תיסנניפ הניחבמ םלתשמ וניאו ,ורקיעב יטרואית םוחת אוה תירבע ןושלו תורפסב קוסיעה
תודועתו הרשכה
נרשמים חדשים
.תילגנא תורפסב ורחב 270-ו תירבע תורפס ידומילל ומשרנ 280 ,תיללכ תורפס ידומילל ומשרנ 130 ,םכותמ .2005 תנשב תואטיסרבינואב תורפס דומלל ולחה םידימלת 680
הכשרה ולימודים
.םוחתב םירושקה םימיוסמ םיסרוק תוקפסמ תוללכמה ,תאז םע .(תירטמוכיספה הניחבב 450 ןויצו האלמ תורגב תדועת) םירימחמה ןמ םניא הלבקה יאנת רשאכ ,תואטיסרבינואב קר תורפס דומלל ןתינ ,עוצקמכ
?מה לומדים שם
.הביתכ תויונמוימ רופיש םיעיצמש םיסרוק םנשי ,ףסונב .(דומלל םתרחב הב הטיסרבינואל םאתהב הנתשמ םיסרוקה רחבמ - 'וכו ,תורצנב םילמס ,הטרא הל-ד הידמוקה ינייפאמ ,לשמל) םינווגמ םידומיל אלא ,אקווד םייתורפס םיטסקט חותינב םיסרוקב רבודמה ןיא .םיטנדוטסה תא םיניינעמש םימוחתב םיסרוק ןכמ רחאלו ,אובמ ידומיל לע םיססבתמו םייתורפס תונונגסב בחרנ עדי םינקמ םידומילה .תיתורפסה הביתכה תועוצקמו תירבע תורפס ,תיללכ תורפסל תוקלחממ בכרומ תורפסל גוחה
?השתלבתי, מה הלאה
.הז םוחתב ודקמתה םידומילה ךלהמב םא ,םינויכראו תוירפסב דובעל םילוכי םירגוב ,ןכ ומכ .תורפסל הרומכ רפסה יתבב דובעל לוכיו הארוה תדועת לבקמ טנדוטסה הפוסבש ,המלשה ידומיל תנש תועיצמ תואטיסרבינואה ,יטרואית עוצקמב רבודמש ןוויכ ,תאז םע .רואל האצוהו הביתכל םירושקה םימוחתב קוסעל םיטונ תורפסה ידומיל תא םימייסמה םיטנדוטס
איפה אפשר ללמוד ספרות לתואר ראשון
X
מערכת "מתאים לך?" היא פיתוח ייחודי ומקורי של צוות "כיוונים לעתיד", מבית "יישום" - החברה לפיתוח המחקר של האוניברסיטה העברית. בראש צוות "כיוונים לעתיד" עומד פרופסור איתמר גתי, מומחה בעל שם עולמי בפסיכולוגיה תעסוקתית, מהמחלקה לפסיכולוגיה והחוג לחינוך באוניברסיטה העברית.

מטרת צוות "כיוונים לעתיד" היא לשפר את סיכויי ההשתלבות התעסוקתית של צעירים בעזרת סיוע בקבלת החלטות טובות יותר בתהליך בחירת תחום לימודים או מקצוע.

על מנת להשיג מטרה זו, ערך הצוות מחקרים על דרכי סיוע לצעירים המתלבטים מה ללמוד ובאיזה מקצוע לבחור. באמצעות המחקרים, הוקם מאגר ידע העוסק בתהליכי בחירת לימודים ומקצוע. ידע זה מיושם במערכות ובמסגרות שונות שנועדו לסייע לצעירים המתלבטים בבחירה המקצועית. אחת ממערכות הסיוע שפותחו לאחרונה היא מערכת "מתאים לך?".

מערכת "מתאים לך?" נבחנה במהלך הפיתוח באמצעות סימולציות על העדפותיהם המקצועיות של 50,000 צעירים מתלבטים בארץ. המערכת מאפשרת לבדוק באיזו מידה תחום לימוד או מקצוע עליו חושבים באמת מתאים להעדפות הגולש.

צוות "כיוונים לעתיד", מהאוניברסיטה העברית, מוכר בעולם כמוביל בחדשנות, ומחקריו פורסמו בכתבי-עת מקצועיים יוקרתיים. בין הפרויקטים המצליחים של הצוות ניתן למצוא את "המבדק", מערכת הכוונה מקצועית און-ליין שמטרתה להציג למתלבט שעדיין לא יודע או לא בטוח מה הוא רוצה ללמוד, רשימה של מקצועות מומלצים להמשך בדיקה, המבדק משולב באתר "יורם לימודים".

פנייתך נשלחה בהצלחה
X
עשה לנו לייק ונמשיך לעזור לך גם בפייסבוק
המלגות הכי שוות
מתי יש ימים פתוחים
תחומי לימוד חדשים