יורם לימודים פורטל הלימודים והסטודנטים
    1. חפש
אודות המקצוע - מדעי החברה והרוח
חורהו הרבחה יעדמ פילקב הייפצל ץחל
שוטר
תיאור המקצוע
?מה זה בכלל
.העונתו העישפב המחול ,ירוביצה רדסה תרימש ,םינפ ןוחטב םה הרטשמה לש התוירחא ימוחת .הנידמה יחרזא לש םשוכרו םהייח לע ןגהל ותרטמש ירוביצ ףוג איה הרטשמה

.הפיכאו העונת תנווכה ,הכרדה ,שוליב ,הריקח ,החטבא ,ץוליח ,רויס םהבו דואמ םינווגמ רטושה ידיקפת . לובגה רמשמל וא לארשי תרטשמל ךייתשמה רוביצ דבוע אוה רטושה
?מה הן דרישות הקדם
.תוינוחטיב תוקידבב הדימעו הניקת תואירב ,המאתה ינחבמב הדימע ,קוח פ"ע רוטפ וא ל"הצב תוריש ,דומיל תונש 12 ,תילארשי תוחרזא – םה םיילמינימה הלבקה יאנת ךא ,דיקפתל םאתהב תונתשמ םנמא תושירדה

.תיתרטשמ הרשכה רובעלו םיר"סרכ וא םירעוצכ סייגתהל םהילע ,תחא םתושרב ןיא םאו ,ל"הצב המיאתמ ןיצק תגרדל ושרדיי ןיצק תרשמב םינינועמה
?זה מתאים לי
.םירגתא תבהאו תובידא ,הדובעל תוריסמ ,םיענ גזמ ,בשק תלוכי ,הערל ודמעמ לצנל ול רוסא ,תונלבסו תונלבוס ,ילמינימ בל ץמוא ,תוניגה ,הרשוי ןה רטושהמ תושורדה תונוכת
ףנעה לע עדימ
:מספר מועסקים
.תורחא תוגרד ילעב 16,796 -ו םיניצק 5,122 הרטשמב םיתרשמ םויכ
:המעסיק הציבורי
.ב"גמו לארשי תרטשמ
:משכורות
.תוחפשמ ישפונו ךוניח תוגלמ תקנעה ,תירוביצה הרובחתב םניח תועיסנ ,'םירטושה תונרק'ב תורבח ,םייניש ילופיט – ךכל תואמגוד .םיבוט םיילאיצוס םיאנת רטושל םיחטבומ ,רכשל רבעמ .הגרדלו קתוול םאתהב הלועו ח"ש 4000-כ לע דמוע ליחתמ רטוש לש רכש
גופים מפקחים
לארשי תרטשמ
תודועתו הרשכה
?מה לומדים שם
.דיקפתל םאתהב הרשכה תפוקת תמייק ףוסבלו ,הרטשמל העבשהה אוה ישילשה בלשה .םיגולוכיספ יקדבמו ינפוג רשוכ ינחבמ ידי לע תויעצבמו תויזיפ תולוכי ןחובה ןושוביג ,הכרעה זכרמל העגה אוה ינשה בלשה .תיתואירב הקידבו תינוחטיב הקידב ,הרטשמ תדיחיב תונויאר ,ןוימ ינחבמ ללוכ ,םיינושאר ןוימו הטילק יכילה :םיבלש העבראמ תבכרומ רטושה תרשכה
?השתלבתי, מה הלאה
.הגרדב תולעל רשפא דימת
איפה אפשר ללמוד שוטר ללימודי תעודה
X
מערכת "מתאים לך?" היא פיתוח ייחודי ומקורי של צוות "כיוונים לעתיד", מבית "יישום" - החברה לפיתוח המחקר של האוניברסיטה העברית. בראש צוות "כיוונים לעתיד" עומד פרופסור איתמר גתי, מומחה בעל שם עולמי בפסיכולוגיה תעסוקתית, מהמחלקה לפסיכולוגיה והחוג לחינוך באוניברסיטה העברית.

מטרת צוות "כיוונים לעתיד" היא לשפר את סיכויי ההשתלבות התעסוקתית של צעירים בעזרת סיוע בקבלת החלטות טובות יותר בתהליך בחירת תחום לימודים או מקצוע.

על מנת להשיג מטרה זו, ערך הצוות מחקרים על דרכי סיוע לצעירים המתלבטים מה ללמוד ובאיזה מקצוע לבחור. באמצעות המחקרים, הוקם מאגר ידע העוסק בתהליכי בחירת לימודים ומקצוע. ידע זה מיושם במערכות ובמסגרות שונות שנועדו לסייע לצעירים המתלבטים בבחירה המקצועית. אחת ממערכות הסיוע שפותחו לאחרונה היא מערכת "מתאים לך?".

מערכת "מתאים לך?" נבחנה במהלך הפיתוח באמצעות סימולציות על העדפותיהם המקצועיות של 50,000 צעירים מתלבטים בארץ. המערכת מאפשרת לבדוק באיזו מידה תחום לימוד או מקצוע עליו חושבים באמת מתאים להעדפות הגולש.

צוות "כיוונים לעתיד", מהאוניברסיטה העברית, מוכר בעולם כמוביל בחדשנות, ומחקריו פורסמו בכתבי-עת מקצועיים יוקרתיים. בין הפרויקטים המצליחים של הצוות ניתן למצוא את "המבדק", מערכת הכוונה מקצועית און-ליין שמטרתה להציג למתלבט שעדיין לא יודע או לא בטוח מה הוא רוצה ללמוד, רשימה של מקצועות מומלצים להמשך בדיקה, המבדק משולב באתר "יורם לימודים".

פנייתך נשלחה בהצלחה
X
עשה לנו לייק ונמשיך לעזור לך גם בפייסבוק
המלגות הכי שוות
מתי יש ימים פתוחים
תחומי לימוד חדשים