יורם לימודים פורטל הלימודים והסטודנטים
    1. חפש
אודות המקצוע - מדעי החברה והרוח
חורהו הרבחה יעדמ פילקב הייפצל ץחל
דיפלומט
תיאור המקצוע
?מה זה בכלל
.ל"וחב םיילארשי םיחרזא לש םהיתויוכז תרימש ןכו תוצופתה ידוהי םע רשק תרימש ,רחסמ ,ימואל ןוחטיב ,הרבסה ימוחתב אוה קוסיעה רקיע .םיימואלניבה היסחי רומישלו חופיטל הנידמה ידיב ילכ איה היטמולפיד

.םיברעב םיעוריאל עיגהל ךרוצה לשב תוכראתמ הדובעה תועש הגרדב םילועש לככ .תולבוקמ תועשב ,םויב תועש הנומשכ דבוע טמולפידה .לוסנוקה דיקפתל ןכו רירגשה דיקפתל סחייתמ 'טמולפיד' חנומה

.םייטילופ םיסרטניא שומימל הריתח ךות ,הנידמ התוא לש ןוטלשה לומ ילארשי גיצנ תווהלו ,לארשי ןיבל הנידמב תוירחסמ תורבח ןיב יקסע ךווית תריצי ,הנידמב תוידוהיה תוליהקה םע רשק תריצי :םיגוס השולשל םיקלחתמ טמולפידה לש םיימוימויה ויקוסיע

.המודכו םינוכרד ןתמ ,םיכמסמ םואית ,ראוד ןוימ ומכ 'תורוחש תודובע'ב םג קוסעי וכרד תליחתב טמולפידה
?מה הן דרישות הקדם
.ץוחה דרשמ לש םירעוצה סרוק רגובו ןושאר ראות לעב
?זה מתאים לי
.רישע יתוברת ןעטמ תאישנ ןכו עוציב ,תומזי ,בותכ עדימ לש דוביעו חותינ תלוכי ,לוהינ ,תווצ תדובע ,תישיא-ןיב תרושקת לש םירושיכ לעב תויהל ,(הבוח -תופטוש תילגנאו תירבע) תופשב טולשל טמולפידה לע .רבעמל החפשמה תונוכנ תא ןובשחב תחקל שי .תרחא הנידמל םירוגמה םוקמ תא קיתעהל ךרוצה לשב רקיעב ,דחא לכל םימיאתמ אל טמולפידה ייח
ףנעה לע עדימ
:הדיפלומה והאופק האקדמי
.שיא 35 םע שדח סרוק ליחתה 2008 רבוטקואב ,םישדח םיטמולפיד 35-כ ובלתשה 2004 תנשב
:המעסיק הציבורי
ץוחה דרשמ
:משכורות
.ח"ש 30,000 לש דבוכמ םוכסל עיגהל לגוסמו ,דיקפתב םודיקה םעו קתווה תונש םע הגרדהב הלוע רכשה .קשמב תעצוממה תרוכשמל הבורק טמולפידה לש תיתלחתהה תרוכשמה
תודועתו הרשכה
בוגרים טריים
.םינש עבראל תחא חתפנ אוה תונורחאה םינשב .ץוחה דרשמ יכרצ יפ לע תעבקנ סרוקה םויק תורידת .םיפתתשמ 35-מ בכרומ םירעוצ סרוק
הכשרה ולימודים
.םידמעומה ךסמ דחא זוחא םיווהמ םיבלשה לכ תא ורבעש ולא .הנשכ ךשמנו םיבלש רפסממ בכרומ ןוימה ךילהת .םיינידמו םייללכ םיאשונב תואצמתה לעבו (תונחרזמו הלכלכ ,םיקסע להנמ ,םיימואלניב םיסחיב םיראתל הפדעה תמייק) תוחפל ןושאר ראות לעב ,ילארשי חרזא תויהל םירעוצה סרוקל דמעומה לע
?מה לומדים שם
.ימואלניב הלועפ ףותישו תוכילהו םיסומינ ,תידוהי תרוסמ ,םינומה תרושקת ,היטמולפיד ,םיימואלניב םיסחי :םידמלנה םיאשונה ןיב .לצפתמ ןכמ רחאלו םיגוסה ינשל בלושמ אוה ותליחתב .םיילהנמהו םיינידמה םירעוצל ףתושמ אוהו ,םישדוח השישכ ךשמנ סרוקה
?השתלבתי, מה הלאה
.יטמולפיד קתווב םינתומ םניאו םייטילופ םייונימ ידי לע םינתינ ץוחה דרשמב חתפמה ידיקפת ,תאז םע .רירגשל דעו לוסנוק ןגסמ – יכרריה םודיק ךילה םייק
איפה אפשר ללמוד דיפלומט לתואר ראשון
X
מערכת "מתאים לך?" היא פיתוח ייחודי ומקורי של צוות "כיוונים לעתיד", מבית "יישום" - החברה לפיתוח המחקר של האוניברסיטה העברית. בראש צוות "כיוונים לעתיד" עומד פרופסור איתמר גתי, מומחה בעל שם עולמי בפסיכולוגיה תעסוקתית, מהמחלקה לפסיכולוגיה והחוג לחינוך באוניברסיטה העברית.

מטרת צוות "כיוונים לעתיד" היא לשפר את סיכויי ההשתלבות התעסוקתית של צעירים בעזרת סיוע בקבלת החלטות טובות יותר בתהליך בחירת תחום לימודים או מקצוע.

על מנת להשיג מטרה זו, ערך הצוות מחקרים על דרכי סיוע לצעירים המתלבטים מה ללמוד ובאיזה מקצוע לבחור. באמצעות המחקרים, הוקם מאגר ידע העוסק בתהליכי בחירת לימודים ומקצוע. ידע זה מיושם במערכות ובמסגרות שונות שנועדו לסייע לצעירים המתלבטים בבחירה המקצועית. אחת ממערכות הסיוע שפותחו לאחרונה היא מערכת "מתאים לך?".

מערכת "מתאים לך?" נבחנה במהלך הפיתוח באמצעות סימולציות על העדפותיהם המקצועיות של 50,000 צעירים מתלבטים בארץ. המערכת מאפשרת לבדוק באיזו מידה תחום לימוד או מקצוע עליו חושבים באמת מתאים להעדפות הגולש.

צוות "כיוונים לעתיד", מהאוניברסיטה העברית, מוכר בעולם כמוביל בחדשנות, ומחקריו פורסמו בכתבי-עת מקצועיים יוקרתיים. בין הפרויקטים המצליחים של הצוות ניתן למצוא את "המבדק", מערכת הכוונה מקצועית און-ליין שמטרתה להציג למתלבט שעדיין לא יודע או לא בטוח מה הוא רוצה ללמוד, רשימה של מקצועות מומלצים להמשך בדיקה, המבדק משולב באתר "יורם לימודים".

פנייתך נשלחה בהצלחה
X
עשה לנו לייק ונמשיך לעזור לך גם בפייסבוק
המלגות הכי שוות
מתי יש ימים פתוחים
תחומי לימוד חדשים