יורם לימודים פורטל הלימודים והסטודנטים
    1. חפש
היי-טק ומחשבים
מי נגד מי, מה דרישות הקבלה ואיך נראה תלוש המשכורת של עובדי הבועה
אודות המקצוע - היי-טק ומחשבים
םיבשחמו קט-ייה פילקב הייפצל ץחל
וובמאסטר
תיאור המקצוע
?מה זה בכלל
.ותוניקת תא קודבלו רתאה תא עובק ןפואב לעפתל ,רתאה לש היינבה ךילהת תא ןייפאל ,רתאב םימושייה לכ תא תונבל ,תינכט הניחבמ טנרטניא ירתא להנל אוה רטסאמבווה לש ודיקפת
?מה הן דרישות הקדם
.הנכות תסדנה וא בשחמה יעדמב ימדקא ראות וא רטסאמבוו תדועת - תונכתב ןויסינל טרפ - םיתיעל םישרוד םילודג טנרטניא ירתאב ,תאז םע .עוצקמב דובעל ליחתהל ידכ םדק תשירד ןיא
?זה מתאים לי
.םינמז ץחלו םינייל -דד םע תודדומתה ,בשחמ לומ תוכורא תועש דובעל תלוכי ,תימצע תעמשמ ,ימצע דומיל רשוכ ,זוכיר :תושרדנ יפוא תונוכת

.דיה ףכ ישרושבו םיידיב תויעבו בגב תוחונ יא ,םייניעב תושיגרל איבהל הלולע בשחמ לומ הכורא הדובע .תרושקתה תותשרל ינוציח רוביח תועצמאב ללכ ךרדב ,(תיבהמ ,לשמל) קוחרמ הדובע הצופנו תכלוה םירקמהמ קלחב .ץחל יאנתב תופיצרו תוכורא הדובע תועשב דיקפתה ךורכ ,בושחמה תוכרעמב םיגורדשו םילודג םיטקייורפ ןמזב .תועובק תועשב ללכ ךרדב ,עובשב הדובע ימי השימח ,החונ הביבסב תידרשמ הדובעכ תנייפואמ המצע הדובעה
ףנעה לע עדימ
:מספר מועסקים
.םיתנכתמו בשחמ יאנכט ,בשחמ יאסדנהכ שיא ףלא 57 טעמכ ודבע 2005 תנשב ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ינותנ יפ לע
תודועתו הרשכה
הכשרה ולימודים
.םישדוח השישל השולש ןיב ענ םכרוא - םידדוב בשחמ יסרוקב רבודמ םאו ,םינש עבראל שולש ןיב ענ ראותל םידומילה ךשמ .םיבשחמ ידומילל תוללכמ רחבמב ,הנכות תסדנהב וא בשחמה יעדמב תימדקא הלכשה שוכרל ןתינ
איפה אפשר ללמוד וובמאסטר ללימודי תעודה
X
מערכת "מתאים לך?" היא פיתוח ייחודי ומקורי של צוות "כיוונים לעתיד", מבית "יישום" - החברה לפיתוח המחקר של האוניברסיטה העברית. בראש צוות "כיוונים לעתיד" עומד פרופסור איתמר גתי, מומחה בעל שם עולמי בפסיכולוגיה תעסוקתית, מהמחלקה לפסיכולוגיה והחוג לחינוך באוניברסיטה העברית.

מטרת צוות "כיוונים לעתיד" היא לשפר את סיכויי ההשתלבות התעסוקתית של צעירים בעזרת סיוע בקבלת החלטות טובות יותר בתהליך בחירת תחום לימודים או מקצוע.

על מנת להשיג מטרה זו, ערך הצוות מחקרים על דרכי סיוע לצעירים המתלבטים מה ללמוד ובאיזה מקצוע לבחור. באמצעות המחקרים, הוקם מאגר ידע העוסק בתהליכי בחירת לימודים ומקצוע. ידע זה מיושם במערכות ובמסגרות שונות שנועדו לסייע לצעירים המתלבטים בבחירה המקצועית. אחת ממערכות הסיוע שפותחו לאחרונה היא מערכת "מתאים לך?".

מערכת "מתאים לך?" נבחנה במהלך הפיתוח באמצעות סימולציות על העדפותיהם המקצועיות של 50,000 צעירים מתלבטים בארץ. המערכת מאפשרת לבדוק באיזו מידה תחום לימוד או מקצוע עליו חושבים באמת מתאים להעדפות הגולש.

צוות "כיוונים לעתיד", מהאוניברסיטה העברית, מוכר בעולם כמוביל בחדשנות, ומחקריו פורסמו בכתבי-עת מקצועיים יוקרתיים. בין הפרויקטים המצליחים של הצוות ניתן למצוא את "המבדק", מערכת הכוונה מקצועית און-ליין שמטרתה להציג למתלבט שעדיין לא יודע או לא בטוח מה הוא רוצה ללמוד, רשימה של מקצועות מומלצים להמשך בדיקה, המבדק משולב באתר "יורם לימודים".

פנייתך נשלחה בהצלחה
X
עשה לנו לייק ונמשיך לעזור לך גם בפייסבוק
המלגות הכי שוות
מתי יש ימים פתוחים
תחומי לימוד חדשים