יורם לימודים פורטל הלימודים והסטודנטים
    1. חפש
היי-טק ומחשבים
מי נגד מי, מה דרישות הקבלה ואיך נראה תלוש המשכורת של עובדי הבועה
אודות המקצוע - היי-טק ומחשבים
םיבשחמו קט-ייה פילקב הייפצל ץחל
אינטגרטור
תיאור המקצוע
?מה זה בכלל
.םיבשחמו הקינורטקלא דעו תונוכמ תסדנהמ :קוסיעה םוחתל םאתהב הנתשמה עדיו תינכט תלוכי שרוד דיקפתה .םהיניב היצרגטניאה עוציבלו - חוקל תונולתו ,ןוצר תועיבש ירקס ,טנרטניאה רתא ,תוחוקלה תוריש דקומ - םינושה תרושקתה יצורע לש ןויפאלו ןונכתל יארחא אוה .ןוגראב םינושה תרושקתה יצורע ןיב םאתמ רוטרגטניאה
?מה הן דרישות הקדם
.C-ו ++C הנכותה תופשבו הלעפה תוכרעמב עדי שרדנ ןכ ומכ .ולא םימוחתב הדועת ידומיל וא ,הנכות סדנהמ / הקינורטקלאו םיבשחמ סדנהמ ראות
?זה מתאים לי
.םינמז ץחלו םינייל-דד םע תודדומתה ,בשחמ לומ תוכורא תועש דובעל תלוכי ,תימצע תעמשמ ,ימצע דומיל רשוכ ,זוכיר :תושרדנ יפוא תונוכת

.דיה ףכ ישרושבו םיידיב תויעבו בגב תוחונ יא ,םייניעב תושיגרל איבהל הלולע בשחמ לומ הכורא הדובע יכ ןובשחב תחקל דמעומה לע .תרושקתה תותשרל ינוציח רוביח תועצמאב תיבהמ הדובע הצופנו תכלוה םירקמהמ קלחב .ץחל יאנתב תופיצרו תוכורא הדובע תועשב דיקפתה ךורכ ,בושחמה תוכרעמב םיגורדשו םילודג םיטקייורפ ןמזב .תועובק תועשבו החונ הביבסב תידרשמ הדובעב רבודמ בורל
ףנעה לע עדימ
:מספר מועסקים
.הקינורטקלא יסדנהמו הרמוח תווצ ישאר ,םירוטרגטניא וכותב דגאמה דיקפת - הרמוח יסדנהמכ שיא 38,000 םידבוע םוחתבש ךכ לע םיעיבצמ םינותנ .קיודמ עדימ ןיא
תודועתו הרשכה
הכשרה ולימודים
.םישדוח השישל השולש ןיב ענ םיסרוקה ךרוא .םיבשחמ ידומילל תוללכמב הדועת ידומיל וא תיאסדנה הלכשה שוכרל ןתינ ןכ ומכ .םינש עבראל שולש ןיב ראותל םידומילה ךשמ .הקינורטקלא תסדנהב וא הנכות תסדנהב ,בשחמה יעדמב ראות - תימדקא הלכשה שוכרל ןתינ
איפה אפשר ללמוד אינטגרטור לתואר ראשון
X
מערכת "מתאים לך?" היא פיתוח ייחודי ומקורי של צוות "כיוונים לעתיד", מבית "יישום" - החברה לפיתוח המחקר של האוניברסיטה העברית. בראש צוות "כיוונים לעתיד" עומד פרופסור איתמר גתי, מומחה בעל שם עולמי בפסיכולוגיה תעסוקתית, מהמחלקה לפסיכולוגיה והחוג לחינוך באוניברסיטה העברית.

מטרת צוות "כיוונים לעתיד" היא לשפר את סיכויי ההשתלבות התעסוקתית של צעירים בעזרת סיוע בקבלת החלטות טובות יותר בתהליך בחירת תחום לימודים או מקצוע.

על מנת להשיג מטרה זו, ערך הצוות מחקרים על דרכי סיוע לצעירים המתלבטים מה ללמוד ובאיזה מקצוע לבחור. באמצעות המחקרים, הוקם מאגר ידע העוסק בתהליכי בחירת לימודים ומקצוע. ידע זה מיושם במערכות ובמסגרות שונות שנועדו לסייע לצעירים המתלבטים בבחירה המקצועית. אחת ממערכות הסיוע שפותחו לאחרונה היא מערכת "מתאים לך?".

מערכת "מתאים לך?" נבחנה במהלך הפיתוח באמצעות סימולציות על העדפותיהם המקצועיות של 50,000 צעירים מתלבטים בארץ. המערכת מאפשרת לבדוק באיזו מידה תחום לימוד או מקצוע עליו חושבים באמת מתאים להעדפות הגולש.

צוות "כיוונים לעתיד", מהאוניברסיטה העברית, מוכר בעולם כמוביל בחדשנות, ומחקריו פורסמו בכתבי-עת מקצועיים יוקרתיים. בין הפרויקטים המצליחים של הצוות ניתן למצוא את "המבדק", מערכת הכוונה מקצועית און-ליין שמטרתה להציג למתלבט שעדיין לא יודע או לא בטוח מה הוא רוצה ללמוד, רשימה של מקצועות מומלצים להמשך בדיקה, המבדק משולב באתר "יורם לימודים".

פנייתך נשלחה בהצלחה
X
עשה לנו לייק ונמשיך לעזור לך גם בפייסבוק
המלגות הכי שוות
מתי יש ימים פתוחים
תחומי לימוד חדשים