יורם לימודים פורטל הלימודים והסטודנטים
    1. חפש
היי-טק ומחשבים
מי נגד מי, מה דרישות הקבלה ואיך נראה תלוש המשכורת של עובדי הבועה
אודות המקצוע - היי-טק ומחשבים
םיבשחמו קט-ייה פילקב הייפצל ץחל
מתכנת
תיאור המקצוע
?מה זה בכלל
.html-ו c תפש ומכ תונכת תופשב שומיש השוע אוה ךכ םשל .םירחא בשחמ ימושייו טנרטניא ירתא ,תונכות תיינב לע יארחא תנכתמ
?מה הן דרישות הקדם
.תוחפה לכל הדועת ידומיל :תונכתב עדי
?זה מתאים לי
.םינמז ץחלו םינייל -דד םע תודדומתה ,בשחמ לומ תוכורא תועש דובעל תלוכי ,תימצע תעמשמ ,ימצע דומיל רשוכ ,זוכיר :תושרדנ יפוא תונוכת

.דיה ףכ ישרושבו םיידיב תויעבו בגב תוחונ יא ,םייניעב תושיגרל איבהל הלולע בשחמ לומ הכורא הדובע .תרושקתה תותשרל ינוציח רוביח תועצמאב ,(תיבהמ ללכ ךרדב) קוחרמ הדובע הצופנו תכלוה םירקמהמ קלחב .ץחל יאנתב תופיצרו תוכורא הדובע תועשב דיקפתה ךורכ ,בושחמה תוכרעמב םיגורדשו םילודג םיטקייורפ ןמזב .תועובק תועשב ללכ ךרדב ,עובשב הדובע ימי השימח ,החונ הביבסב תידרשמ הדובע בורל איה הדובעה
ףנעה לע עדימ
:מספר מעסיקים
.םיתנכתמו בשחמ יאנכט ,בשחמ יאסדנה ףלא 56.72 ויה 2005 תנשב ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ינותנ יפ לע
םיטלובה םיקיסעמה:
.nice ,טניופק'צ ,ness ,סקודמא ,סרבמוק ,טפוסורקימ ,ירוקרמ ,לטניא :תולודגה םיבשחמה תורבח
:משכורות
.שדוחב םילקש 5,000-6,000-מ לחה רכתשהל םייופצ םיליחתמ םיתנכתמ
תודועתו הרשכה
הכשרה ולימודים
.(םישדוח השישל השולש ןיב םינתשמ םיכרואב םיסרוק) בשחמה תועוצקמ דומילל תוללכמב הדועת ידומיל וא תיאסדנה הלכשה וא ,(בשחמה יעדמב ראותל דומיל תונש עברא דע שולש) תוללכמבו תואטיסרבינואב תימדקא הלכשה תוללוכו תונווגמ דומילה תויורשפא
?השתלבתי, מה הלאה
.םיפא טראטס םוזייו םיריכב לוהינ ידיקפת ,םיטקייורפ ילהנמ ,םיתווצ ישאר ידיקפתל - ןויסינ תריבצ רחאל - םדקתהל ולכוי בשחמה יעדמ/הנכות תסדנהב ראות ידומיל םימייסמה םיתנכתמ
כרטיס ביקור
.ביבא לתב ררוגתמ ,קוור .הלורוטומ תרבחב תנכתמ ,30 ,דרא ירמע
:לימודים
.ןוירוג ןב תטיסרבינואב בשחמה יעדמ רגוב
ותק בחברה
.האלמ הרשמב תופסונ יצחו הנשו טנדוטסכ יצחו הנש ןכותמ ,םינש שולש
?איך התקבלת
.עובשב םימעפ 3-4-ל לדג הרשמה ףקיה ,לבקתהש לודג טקיורפ תובקעב ,ןכמ רחאל ;עובשב םיימוי לש ףקיהב התיה הדובעה םינושארה םיישדוחב .טנדוטסכ הדובעל לבקתהל יל רזע ריכמ ינאש והשימ
?איך העבודה
.דאמ דאמ תוממעשמ ןהו ,המצע לע תרזוחש הרוחש הדובע ןבורב ןהש תומישמ ןנשי ,דגנמ ;תניינעמ דאמ הדובעה ,םתוא םיעצבמ ךיא בושחל ךרוצ שיש םישדח םירבד שישכ :תושעל ךירצ המ יולת
?מה הלאה
.רחא והשמ תושעלו םיקסע להנמב ינש ראותל דומלל וא םוחתב םדקתהל ףידעמ ינא םא חוטב אל ןיידע ינא .הבוט הלאש ?ךכ רחאו .סאמייש דע דובעל
טיפ לטריים
ינפל םיאנתה לולכמ תא קודבל בושח ,יתעדל .םיבוט םיאנתב הדובע אוצמל היעב תויהל הכירצ אלש ךכ החירפב קושה
איפה אפשר ללמוד מתכנת ללימודי תעודה
X
מערכת "מתאים לך?" היא פיתוח ייחודי ומקורי של צוות "כיוונים לעתיד", מבית "יישום" - החברה לפיתוח המחקר של האוניברסיטה העברית. בראש צוות "כיוונים לעתיד" עומד פרופסור איתמר גתי, מומחה בעל שם עולמי בפסיכולוגיה תעסוקתית, מהמחלקה לפסיכולוגיה והחוג לחינוך באוניברסיטה העברית.

מטרת צוות "כיוונים לעתיד" היא לשפר את סיכויי ההשתלבות התעסוקתית של צעירים בעזרת סיוע בקבלת החלטות טובות יותר בתהליך בחירת תחום לימודים או מקצוע.

על מנת להשיג מטרה זו, ערך הצוות מחקרים על דרכי סיוע לצעירים המתלבטים מה ללמוד ובאיזה מקצוע לבחור. באמצעות המחקרים, הוקם מאגר ידע העוסק בתהליכי בחירת לימודים ומקצוע. ידע זה מיושם במערכות ובמסגרות שונות שנועדו לסייע לצעירים המתלבטים בבחירה המקצועית. אחת ממערכות הסיוע שפותחו לאחרונה היא מערכת "מתאים לך?".

מערכת "מתאים לך?" נבחנה במהלך הפיתוח באמצעות סימולציות על העדפותיהם המקצועיות של 50,000 צעירים מתלבטים בארץ. המערכת מאפשרת לבדוק באיזו מידה תחום לימוד או מקצוע עליו חושבים באמת מתאים להעדפות הגולש.

צוות "כיוונים לעתיד", מהאוניברסיטה העברית, מוכר בעולם כמוביל בחדשנות, ומחקריו פורסמו בכתבי-עת מקצועיים יוקרתיים. בין הפרויקטים המצליחים של הצוות ניתן למצוא את "המבדק", מערכת הכוונה מקצועית און-ליין שמטרתה להציג למתלבט שעדיין לא יודע או לא בטוח מה הוא רוצה ללמוד, רשימה של מקצועות מומלצים להמשך בדיקה, המבדק משולב באתר "יורם לימודים".

פנייתך נשלחה בהצלחה
X
עשה לנו לייק ונמשיך לעזור לך גם בפייסבוק
המלגות הכי שוות
מתי יש ימים פתוחים
תחומי לימוד חדשים